Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Мерни информациони системи Шифра: 317117 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов: Познавање основних појмова из области мерне и рачунарске технике.
Циљ: Оспособљавање за пројектовање и развој мерних електронских кола и система.
Исход: Способност самосталног решавања проблема пројектовања мерних електронских кола, уређаја и система.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Мерења у просторно-дистрибуираним процесним системима. Tелеметрија.
 2. Мерни сигнали, њихова обрада и пренос.
 3. Основна кола за аналогну и дигиталну обраду мерних сигнала.
 4. Програмабилност као својство мерних уређаја. Програмабилни мерни склопови, програмабилни мерни инструменти.
 5. Програмабилни кондиционери мерних сигнала. Статичке и динамичке карактеристике, структурне компоненте, основни типови.
 6. Вишефункцијски програмабилни мерни инструменти и системи.
 7. Програмабилност и законска метрологија.
 8. Микрорачунарски мерни системи. Функције, архитектура, начин рада и основне карактеристике.
 9. Основе комуникација у мерним системима.
 10. Интерфеjсни системи у мерној техници. Интерфејси за серијски пренос података, интерфејси за паралелни пренос података.
 11. Стандарди за интерфејс програмабилних мерних уређаја (GPIB-интерфејс).
 12. Персонални рачунар као контролер мерног система.
 13. SCADA-системи. Стандарди за пренос података у системима даљинског надзора и управљања.
 14. Мерење у сврхе обрачуна. Прикупљање и локална обрада мерних података, даљинско мерење, стандарди за даљински пренос мерних података у сврхе обрачуна.
 15. Закључна разматрања. Правци даљег стручног усавршавања.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања.
Литература
 1. П. Бошњаковић, Д. Прокин, Индустријска метрологија, ВИШЕР, 2015.
 2. V. Drndarević, Personalni računari u sistemima merenja i upravljanja,Akademska misao, Beograd, 2003.
 3. N. Kirianaki et al, Data Acquisition and Signal Processing for Smart Sensors, John Wiley and Sons, 2002.
 4. Gray R., Hurst P, Lewis S., Meyer R., Analysis and design of analog integrated circuits, John Willey&Sons, 2001.
 5. Д. Живковић, М. Поповић, Импулсна и дигитална електроника, Академска мисао, Београд, 2004.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
40
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
20
Усмени испит
30

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00