Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Управљање процесима Шифра: 317110 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов:
Циљ: Циљ предмета је упознавање са основним теоријским аспектима управљања на високом нивоу и овладавање практичним знањима при пројектовању система за супервизорско управљање, надгледање и прикупљање података
Исход: На крају курса, студенти ће бити оспособљени за програмирање и одржавање система за супервизорско управљање, надгледање и прикупљање података.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Прикупљање података у реалним системима.
 2. Класификација и особине SCADA система.
 3. Комуникациони протоколи.
 4. Сигурносни протоколи.
 5. Преглед основних принципа програмирања PLC-ова.
 6. Опције и решења при дизајнирању SCADA апликације .
 7. Упознавање са програмским пакетом TIAPortal.
 8. Организација меморије SiemensPLC-ова. Блокови података.
 9. Функције у програмском пакету TIAPortal.
 10. Организација програма, програмске целине.
 11. Рад са променљивима
 12. Постављљање аларма
 13. Графички приказ кретања променљивих
 14. Надгледање и анализа процеса
Практична настава:
 1. На вежбама студенти су у прилици да самостално уз надзор пројектују и тестирају сопствена програмска решења на доступним софтверским пакетима и реалним процесима.
Литература
 1. В. Петровић, С. Драшковић, Приручник за лабораторијске вежбе, ВИШЕР, Београд, 2016.
 2. Д. Маринковић, Програмабилни логички контролери, Микро књига, 2013.
 3. Ж. Ђуровић, Б. Ковачевић, Дигитални сигнали и системи, Академска мисао, Београд, 2004.
 4. Goodwin G., Graebe S., Salgado M., Control System Design, Prentice-Hall, 2001.
 5. С. Турајлић, Управљање процесима помоћу рачунара, Београд, 2011.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
50
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
30
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00