Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Управљање у реалном времену Шифра: 141307 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов:
Циљ: Циљ предмета је упознавање са основим принципима управљањау реалном времену, начинима и могућностима управљања различитим процесима као и оспособљавање за програмирање програмибилних логичких контролера.
Исход: Студенти ће стећи основна знања о процесном управљању у реалном времену, као и начинима и могућностима управљања процесима помоћу Програмибилних логичких контролера. Студенти ће бити обучени да програмирају програмибилне логичке контролере.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Управљање у реалном времену. Услови рада у реалном времену.
 2. Сензори и актуатори у САУ. Паралелни и серијски пренос података. Уређаји за добијање информација у систему реалног времена
 3. Преглед главних технолошких процеса. Механички процеси, проток течности и гаса, процес промене притиска, термички процеси, динамика измењивача топлоте.
 4. Пројектовање система аутоматског управљања са једним улазом и једним излазом.
 5. Пројектовање сложених САУ и пројектовање САУ са више улаза и више излаза.
 6. Индустријске компоненте система аутоматског управљања.
 7. Теоријске основе програмибилних логичких контролера.
 8. Основе Ледер програмирања.
 9. Упознавање са програмом CX-Programmer
 10. Упознавање са програмом WinProladder
 11. Управљање топлотним процесима.
 12. Системи аутоматског управљања за регулацију помака и брзине.
 13. Управљање процесом регулације нивоа течности и протока течности.
 14. Елементи синтезе система управљања. Појам оптималног и адаптивног управљања. Самостално пројектовање задатог управљања.
 15. SCADA-системи. Стандарди за пренос података у системима даљинског надзора и управљања.
Практична настава:
 1. Изводи се у хардверској лабораторији уз активно учешће студената. Студенти самостално или уз помоћ наставника решавају постављене задатке из области управљања помоћу PLC. Решавање конкретних задатака на основу постављених вежби у Приручнику.
Литература
 1. Петровић В., Управљање у реалном времену - приручник, АТУСС-ВИШЕР, Београд, 2022.
 2. Турајлић С., Управљање процесима, Електротехнички факултет, Београд, 2011.
 3. Драгановић Љ., Пројектовање система аутоматског управљања, Лола Институт, Боеград, 2000.
 4. Ђуровић М., Управљање у реалном времену, Универзитет Црне Горе, Цетиње, 1999.
 5. Матић Н., Увод у ПЛЦ контролере, Микро електроника, Београд, 2001.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
20
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
30
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00