Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Основи електронике Шифра: 110207 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов: Основна знања из области електротехнике.
Циљ: Упознавање основних својстава различитих електронских компонената, као и основних принципа решавања електронских кола.
Исход: Стицање знања потребног за савладавање других уже стручних предмета из области електронике, као и за каснији инжењерски рад, укључујући и рад са лабораторијским инструментима.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Физички основи електронике. Електрична својства чврстих тела. PN-спој. Метали, изолатори и полупроводници. Спој метала и полупроводника.
 2. Основни елементи електронских кола и система. Елементи са једним и више приступа. Активни и пасивни елементи. Отпорност, индуктивност и капацитивност.
 3. Диоде. Класификација, физички принцип рада, режими рада, струјно-напонска карактеристика диоде. Лавински и Ценеров пробој. Модел диоде у режиму малих сигнала.
 4. Динамичке карактеристике диода. Ценер-диоде, тунел-диоде, Шотки-диоде и фотоосетљиве диоде. Диодни мостови.
 5. Колоквијум.
 6. Биполорни транзистори. Принцип рада, режими рада, статичка излазна карактеристика и карактеристика преноса. Ограничења у раду транзистора. Поларизација транзистора.
 7. Анализа кола са биполарним транзистором. Степен са заједничким емитером, заједничком базом и заједничким колектором. Одређивање параметара модела у режиму малих сигнала.
 8. Транзистори са ефектом поља. Принцип рада, режими рада, статичка излазна карактеристика и карактеристика преноса. NMOS и PMOS транзистор. Поларизација транзистора са ефектом поља.
 9. Анализа кола са спојним транзистором са ефектом поља. Модел транзистора у режиму малих сигнала. Основне појачавачке спреге (заједнички сорс, заједнички гејт и заједнички дрејн).
 10. Струјни извори. Активно оптерећење.
 11. Стабилизатори напона.
 12. Тиристори. Диодни и триодни тиристор. Тиристорски прекидач са два гејта.
 13. Логичка кола са MOS транзисторима.
 14. Колоквијум.
Практична настава:
 1. Прати теоријску наставу уз претходно упознавање са мерним инструментима и лабораториjском опремом.
Литература
 1. O. Bishop, Electronics Circuits and Systems, 4th Ed., Elsevier Ltd, 2011.
 2. П. Бошњаковић, Основиелектронике, Вишаелектротехничкашкола, Београд, 2006.
 3. П. Бошњаковић, Основиелектронике -Збирказадатака, ВИШЕР, Београд, 2010
 4. П. Бошњаковић, Б. Хаџибабић, С. Маринковић, Основи електронике 1 и 2, Електроника - Приручник за лабoраторијске вежбе, ВИШЕР, Београд, 2016.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
15
семинарски рад
10
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00