Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Микроконтролери Шифра: 111307 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов: Познавање основних појмова рачунарске технике.
Циљ: Стицање знања о микроконтролеримаи њиховим применама у уграђеним системима. Оспособљавање студената за анализу рада и пројектовање савремених уређаја базираних на микроконтролерима.
Исход: Знање потребно за рад са развојном опремом. Познавање принципа рада микроконтролера. Знање потребно за пројектовање и одржавање уређаја базираних на микроконтролерима.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање (организација и садржај курса). Основни појмови-микропроцесор, микрорачунар, микроконтролер.
 2. Поређење Von Neumann и Harvard архитектуре. CISC и RISC организација.
 3. Упознавање са архитектуром PIC18F4550 и компаративна анализа.
 4. Развојни алати за рад са PIC18F4550. CCS C компајлер, MPLAB и асемблер.
 5. Избор и конфигурисање тактног осцилатора. Програмски бројач.
 6. Организација меморијског простора PIC18F4550. Flash EEPROM, SRAM, Data EEPROM.
 7. Директно и индиректно адресирање. Рад са табелама.
 8. Прекидна логика MCU и обрада прекида, приоритети прекида.
 9. Интегрисани системи за ресетовање MCU – врсте ресета.
 10. Повезивање MCU са окружењем - I/О портови опште и специјалне намене.
 11. Интегрисани периферијски подсистеми MCU.
 12. Технике тестирања и даљинске измене програма.
 13. Закључна разматрања, самовредновање и анкета студената.
Практична настава:
 1. Упознавање са развојном опремом и програмским окружењем.
 2. Програмске петље.
 3. Индиректно адресирање.
 4. Рад са табелама.
 5. Генератор псеудослучајних бројева.
 6. Приказ података наседмосегментним LED дисплејевима у временском мултиплексу.
 7. Сортирање података.
 8. Серијска комуникација и програмски прекиди. One-wire серијски протокол.
 9. Рад са матричним тастатурама.
 10. Повезивање MCU са персоналним рачунаром путем USB порта и виртуелног COM порта.
 11. Повезивање MCU са тачкастим матричним алфанумеричким дисплејем и графичким дисплејем.
 12. Повезивање MCU са дигиталним сензорима температуре, релативне влажности, притиска и осветљаја.
 13. Програмабилни дигитални сигнал генератор.
 14. Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM Computing Curriculum:CE2004 Computer Engineering Body of Knowledge: CE-ESY 0-7.
Литература
 1. В. Васиљевић, Микрорачунари, Висока школа електротехнике и рачунарства, струковних студија, Београд, 2009.
 2. А.Жорић, Интегрисани рачунарски системи, Факултет техничких наука - К. Митровица, 2012.PIC 18F2455/2550/4455/4550 Data sheet, Microchip, 2008.
 3. S. Katzen, The Essential PIC18®Microcontroller, School of Engineering University of Ulster at Jordanstown, 2010.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
45
Завршни испит
Поени
Писмени испит
20
Усмени испит
30

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00