Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Архитектура и организација рачунара 2 Шифра: 130207 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов:
Циљ: Проширивање основних знања о архитектури и организацији рачунара, софтверу и техникама програмирања.
Исход: Студенати треба да подигну ниво општег образовања из тема поменутих у циљу наставе, да прошире знања о принципима рада рачунара, организацији података, преводиоцима, оперативним системима, фазама превођења програма и добијања извршног програма.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Развој и достигнућа рачунара. IAS структура - Фон-нојманова архитектура.
 2. Појам архитектуре и организације рачунара.Формати инструкција. Инструкције за пренос података и контролу тока извршавања програма.
 3. Потпрограми, обрада прекида. Начини адресирања.
 4. Улазно-излазни пренос података, ДМА, механизам прекида.
 5. Оцена брзине рачунара, број циклуса по инструкцији, учестаност такта.
 6. Архитектура једног постојећег микропроцесора. Проточна обрада, регистри, прекиди, адресни простор.
 7. Системски софтвер. Програмски језици и преводиоци, пуњачи, повезивачи.
 8. Машински језик и асемблер, виши програски језици, појам компајлера и интерпретера.
 9. Програмирање у асемблеру, макроасемблер. Отклањање грешака.Технике програмирања микроконтролера.
 10. Структуре података, типови података, приступ подацима, кључ, адреса.
 11. Оперативни системи. Процеси, стања, промена стања, диспечер, планер.
 12. Управљање меморијом, партиције, преклапање, страничење, виртуелна меморија.
 13. Пренос података у рачунарском систему. Симетрична и несиметрична веза. Протоколи за пренос података. Корекција грешке преноса.
 14. Стандарди за серијски и паралелни пренос података. EISA, PCI, AGP, SCSI, RS232C, RS485, USB, IEEE1394, CAN, I2C.
Практична настава:
 1. Изводи се у лабораторији уз активно учешће студената. Студенти самостално или уз помоћ наставника решавају поједине практичне проблеме или дискутују о темама везаним за градиво. Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/Computer Science Curricula 2013: CS2013 AR(Arcitecture and Organisation).
Литература
 1. ПДФ презентације са предавања
 2. ПДФ материјал са лабораторијских вежбе
 3. W.Stallings, “COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE DESIGNING FOR PERFORMANCE” , 8th edition, 2010.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
25
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00