Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Основи телекомуникација Шифра: 110317 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов:
Циљ: Стицање знања о основним сигналима који се преносе у комуникационим системима, њиховим особинима од значаја за комуникацију и методама њихове обраде. Стицање знања о основама комуникационих система.
Исход: Студенти ће по завршетку курса стећи основна знање о сигналима у телекомуникацијама, која ће даље користити за изучавање комуникационих сигнала и система, како за основне телекомуникационе обраде, тако и за обраде у специјализованим системима, као што су мобилне телекомуникације и дигитална телевизија.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање (организација и садржај курса). Основни појмови (сигнали и системи).
 2. Људска перцепција аудио и видео сигнала.
 3. Дигитализација текста. Дигитализација аудио сигнала. Формати аудио сигнала.
 4. Дигитализација слике и видеа. Формати видео сигнала.
 5. Спектрална анализа сигнала. Фуријеов ред. Фуријеова трансформација. Спектрални анализатори и њихова примена.
 6. Модел телекомуникационог система: предајници, пријемници, медијуми за пренос.
 7. Телекомуникациони канали за пренос (бакарни каблови, оптичка влакна, бежични пренос).
 8. Случајан шум.
 9. Издвајање корисног сигнала у систему са сметњама. Критеријуми квалитета и ограничења система.
 10. Мултиплексирање (TDM, FDM, CDM, OFDM).
 11. Основни елементи комуникационих мрежа.
 12. Типови корисничких комуникационих мрежа.
 13. Технологије приступних мрежа и њихови сервиси.
 14. Радиокомуникациони системи.
 15. Закључна разматрања. Самовредновање.
Практична настава:
 1. Практична настава прати садржај предавања, где студенти кроз примере реализоване са софтверском подршком (као што су Matlab и Python) уче основне особине сигнала и њихове обраде. Такође, практична настава ће обухватити и основе рада са дигиталним осцилоскопом и спектралним анализатором.
Литература
 1. М. Дукић, Приципи телекомуникација, Академска мисао, Београд, 2014.
 2. С. Маринковић, А. Зековић, Телекомуникације— приручник за лабораторијске вежбе, Висока школа за електротехнику и рачунарство струковних студија, Београд, 2013.
 3. J. Proakis, M. Salehi, Digital Communications, McGraw-Hill Education; 5 edition, 2007
 4. N. Kularahtna, D. Dias, Essentials of Modern Telecommunications Systems, Artech House, Inc. 2004.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
15
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00