Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Специјална електронска кола Шифра: 111407 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов: Познавање основних појмова аналогне и дигиталне електронике
Циљ: Стицање знања о специфичним електронским колима, њиховим карактеристикама и применама. Оспособљавање за анализу и пројектовање мешовитих електронских кола.
Исход: Оспособљавање за повезивање стечених знања из аналогне и дигиталне електронике, самостално решавање проблема анализе комплексних електронских система и њиховог пројектовања применом савремених интегрисаних кола.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање (организација и садржај курса, веза са другим курсевима).
 2. Сигнали у електроници. Интегрисана електронска кола.
 3. Аналогна, дигитална и мешовита интегрисана кола, опште карактеристике.
 4. Регулатори напона (структура, опште карактеристике)
 5. Транскондуктансни појачавачи, множачи, логаритамски појачавачи.
 6. Конвертори и инвертори импедансе.Системи са фреквенцијском и фазном повратном спрегом.
 7. Осцилатори (класификација, својства).
 8. Претварачи аналогних величина у учестаност, претварачи учестаности у напон.
 9. Пресликавање из дигиталног у аналогни домен (методе пресликавања).
 10. Интегрисани Д/А претварачи, примена. Пресликавање из аналогног у дигитални домен (методе пресликавања).
 11. Интегрисани аналогно-дигитални претварачи. Мешовита кола са фазном повратном спрегом.
 12. Извори сигнала програмабилног таласног облика и амплитуде.
 13. Закључна разматрања. Правци даљег стручног усавршавања, самовредновање.
Практична настава:
 1. Извори напона за напајање.
 2. Извори струје и претварачи импедансе. Обрада резултата испитивања помоћу рачунара.
 3. Фазно затворена петља (PLL) - функционални блокови система.
 4. Фазно затворена петља (PLL) – множач учестаности.
 5. Дигитално-аналогни претварач
 6. А/Д претварач са Д/А претварачем у повратној спрези.
 7. Хармонијски осцилатори.
 8. Импулсни осцилатори.
 9. Интегрисани генератор сигнала.
Литература
 1. П. Бошњаковић, Специјална електронска кола, ВИШЕР, Београд, 2013.
 2. П. Бошњаковић, Специјална електронска кола, збирка решених задатака, ВИШЕР, Београд, 2013.
 3. П. Бошњаковић, Специјална електронска кола, приручник за лабораторијске вежбе, ВИШЕР, Београд, 2011.
 4. С. Марјановић, Електроника 1, компоненте и кола, Академска мисао, Београд, 2004.
 5. Д. Живковић, М. Поповић, Импулсна и дигитална електроника, Академска мисао, Београд, 2004.
 6. R. Best, Phase Locked Loops 6/e: Design, Simulation, and Applications, McGraw-Hill Education, 2007.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
15
семинарски рад
0
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
60
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00