Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Дигитални системи преноса Шифра: 110211 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов: Познавање основа телекомуникација.
Циљ: Стицање знања о системима преноса по бакарним водовима, оптичким влакнима и радио релејне везе који су највише заступљени у мрежама мобилне и фиксне телефоније као и функционалним мрежама. Упознавање са процесима израде техничке документације, изградње преносних система, пуштања у рад, техничке контроле и одржавања.
Исход: Оспособљавање за рад на извођењу радова изградње преносних система и експлоатацији преносних система.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод у дигиталне системе преноса.
 2. Степен грешке у преносу BER. Опрема за мерење квалитета преноса.
 3. Интерфејси на системима преноса: електрични G.703, оптички STM-N и Ethernet. Koнектори, каблови и дигитални разделници.
 4. Пренос по бакарним кабловима. Основне карактеристике каблова. Технологије преноса у основном опсегу са линијским кодовима (HDB3) и са модулацијом (ADSL и HDSL).
 5. Пренос по оптичким влакнима. Карактеристике оптичких влакана, предајника и пријемника и стандарди. Прорачун везе. Настављање оптичких влакана. Инсталација.
 6. Радио релејне везе. Основни параметри. Маргина за фединг. Расположивост и квалитет везе. Прорачун везе.
 7. Географски информациони системи и њихова примена.
 8. Антенски системи и антенски стубови. Инсталација опреме. Фреквенцијски план и интерференција.
 9. Интернет мреже за пренос података, основе повезивања мреже.
 10. Мултиплексерска опрема. Oснове плесиосинхроне и синхроне дигиталне хијарархије PDH и SDH.
 11. Основи Ethernet технологије. Мапирање Ethernet притока у PDH и SDH. Инверзно мулитплексирање.
 12. Системи даљинског надзора. SNMP технологија.
 13. Напајање и уземљење телекомуникационе опреме.
 14. Стандардизација и компатибилност опреме. Протокол пуштања система у рад.
 15. Техничка контрола система преноса. Одржавање телекомуникационе опреме. Основна инструментација.
Практична настава:
 1. Псеудослучајне секвенце и анализа квалитета дигиталног преноса.
 2. Синхронизација рама и степен грешке у преносу рама.
 3. Анализа профила терена.
 4. Прорачун квалитета и нерасположивости радио релејне везе.
 5. Прорачун интерференције у радио-релејном чворишту.
 6. Садржај техничке документације: техничко решење, елаборат за добијање дозвола за радио фреквенције, изглед дозволе за радио станицу.
Литература
 1. М. Шуњеварић, Основи радио комуникација са радио техником, Студио Лине, Београд, 2004.
 2. H. G. Deployng, Optical Networking Components, McGraw Hill Telecom, 2001.
 3. J. B. Anderson, Digital Transmission Engineering, 2nd edition, Wiley-IEEE Press; 2005
 4. B. Forouzan, Data Communications and Networking,McGraw-Hill Forouzan Networking,4th edition, 2006
 5. R. Horak, Telecommunications and Data Communications Handbook, John Wiley & Sons, 2007.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
20
колоквијум
10
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00