Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Електротехнички материјали и компоненте Шифра: 101107 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов:
Циљ: Студенти се оспособљавају за стицање нових знања из електротехничких материјала и компонената.
Исход: На крају одслушаног предмета, студенти ће имати основна знања о различитим типовима електротехничких материјала и пасивних електронских компонената.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Подела електротехничких материјала. Електричне особине материјала. Инжењеринг енергетског процепа.
 2. Полупроводници: микроструктура, основни представници, примена.
 3. Проводници: микроструктура, основни представници, примена.
 4. Суперпроводници: микроструктура, основни представници, примена.
 5. Диелектрици:микроструктура, основни представници, примена.
 6. Магнетици: микроструктура, основни представници, примена.
 7. Методе и уређаји за испитивања електротехничких материјала.
 8. Пасивне електронске компоненте: отпотници, кондензатори, калемови.
 9. Отпорници, врсте отпорника и њихово обележавање.
 10. Кондензатори. Подела кондезатора, обележавања, примене.
 11. Калемови. Трансформатори. Релеи.
 12. Енергетски каблови и кабловски прибор.
 13. Оптичко влакно и кабл. Фибер-оптички конектори.
 14. Оптички предајници и пријемници и остали елементи фибер-оптичких система.
Практична настава:
 1. Изводи се у хардверској лабораторији уз активно учешће студената. Студенти самостално или уз помоћ наставника решавају постављене задатке из области пасивних компоненти, енергетских и оптичких каблова.
Литература
 1. Петровић В., Кисић Е.Електротехнички материјали и компоненте - приручник, ВИШЕР, Београд, 2016.
 2. Рамовић Р. и др. Збирка задатака из елемената електронских уређаја, Електротехнички факултет, Београд, 2012.
 3. П.Осмокровић, Електротехнички материјали, Академска мисао, Београд, 2003.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
20
колоквијум
60
Завршни испит
Поени
Писмени испит
60
Усмени испит
0
Презентација предмета (3) Предавања (12) Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00