Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Аутоматско управљање 2 Шифра: 140607 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов: Аутоматско управљање 1
Циљ: Циљ предмета једа студенти науче пројектовање компензатора, регулатора и естиматора у системима аутоматског управљања.
Исход: По положеном испиту студент ће бити оспособљен за испитивање тачности, стабилности, контролабилности и опсервабилности линеарних, непрекидних, временски непроменљивих система аутоматског управљања.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Оцена квалитета САУ у фреквенцијском домену.
 2. Амплитудска и фазна резерва стабилности. Претек фазе и претек појачања.
 3. Затварање повратне спреге по стањима и подешавање спектра полова.
 4. Затварање повратне спреге по излазима и подешавање спектра полова.
 5. Пројектовање опсервера стања.
 6. Пропусни опсег система.
 7. Задавање квалитета САУ преко жељеног прелазног процеса и одређивање коефицијента појачања.
 8. Индустријски регулатори: П, ПИ, ПИД и регулатор са кашњењем. Каскадна компензација: И, Д и ИД компензатори (ускладници).
 9. Реализација компензатора са активним и са пасивним мрежама.
 10. Z трансформација.
 11. Структура дискретних, рачунарски управљаних система. A/D конвертор. D/А конвертор.
 12. Различите методе дискретизације континуалних сигнала.
 13. Дискретизација модела у простору стања континуалних система.
 14. Испитивање контролабилности и опсервабилности стања система у s или z домену.
 15. Колоквијум.
Практична настава:
 1. Изводи се у хардверској лабораторији уз активно учешће студената. Студенти самостално или уз помоћ наставника решавају постављене задатке из области управљања. Решавање конкретних задатака на основу постављених вежби у Приручнику.
Литература
 1. Г.Дикић, Основе теорије аутоматског управљања, ВИШЕР, Београд, 2011.
 2. Б. Ковачевић, Ж.Ђуровић, Системи аутоматског управљања, зборник решених задатака, Наука – Београд, 1995.
 3. Б. Ћирилов, А.Жикић , Аутоматско управљање, КЛИО – Београд, 1996.
 4. Г. Дикић, Е. Кисић, Г. Мумовић, Аутоматско управљање 2-приручник за лабораторијске вежбе, ВИШЕР, Београд, 2016.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00