Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Системи убризгавања у дизел моторима Шифра: 140411 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов:
Циљ: Циљ предмета је да студенти савладају основе теорије и примене електронских система убризгавања дизел мотора.
Исход: По положеном испиту студент ће бити оспособљен да изврши проверу исправности електронских система убризгавања дизел мотора.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Радни циклуси у Дизел моторима. Процес измене радне материје.
 2. Горива за Дизел моторе. Процес сагоревања у дизел моторима.
 3. Радни параметри дизел мотора. Погонске карактеристике дизел мотора
 4. Систем за довод горива код дизел мотора. Инсталација ниског притиска
 5. Пумпе високог притиска
 6. Дискретни системи убризгавања горива (UPS, UIS).
 7. Бризгачи и цеви високог притиска
 8. Колоквијум.
 9. Акумулаторски систем убригавања – common rail.
 10. Системи за хладан старт дизел мотора.
 11. Системи за пречишћавање издувних гасова.
 12. Електронско управљање радом дизел мотора.
 13. Основи дијагностике дизел мотора.
 14. Колоквијум.
Практична настава:
 1. Прати садржај предавања.
Литература
 1. Томић Мирољуб, Oпрема мотора, Машински факултет Београд, 2005.
 2. Пешић Р., Петковић С., Веиновић С., Моторна возила и мотори, Опрема, Машински факултет Крагујевац, 2008.
 3. BOSCH: Diesel - Engine Management, Fourth Edition, Robert Bosch GmbH, 2006.
 4. BOSCH: Electronic Diesel Control EDC, Robert Bosch GmbH, 2002.
 5. Томић М., Петровић С., Mотори са унутрашњим сагоревањем, Машински факултет Београд, 2005.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
30
© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099