Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Системи паљења и убризгавања у ото моторима Шифра: 140311 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов:
Циљ: Циљ предмета је да студенти савладају основе теорије и примене електронских система паљења и убризгавања код ото мотора.
Исход: По положеном испиту студент ће бити оспособљен да изврши проверу исправности електронских система паљења и убризгавања код ото мотора.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Радни циклуси у ото моторима. Процес измене радне материје.
 2. Горива за ото моторе. Процес сагоревања у ото моторима.
 3. Радни параметри ото мотора. Погонске карактеристике ото мотора.
 4. Системи за паљење смеше код ото мотора. Класични (батеријски), транзисторски, капацитивни и спрегнути системи паљења.
 5. Општи принципи и организација система убризгавања горива са електорнском регулацијом.
 6. Системи паљења и убризгавања савремених ото мотора (КЕ i L-Jetronic,M i ME-Motronic).
 7. Колоквијум.
 8. Директно убризгавање бензина у ото моторима: DI-Motronic.
 9. Системи за паљење и убризгавање мотора са погоном на алтернативна горива.
 10. Карактеристике надпуњених ото мотора.
 11. Системи за пречишћавање издувних гасова.
 12. Електронска управљачка јединица.
 13. Законски прописи и норме EURO 4,5,6.
 14. Колоквијум.
Практична настава:
 1. Прати садржај предавања.
Литература
 1. Пешић Р., Петковић С., Веиновић С., Моторна возила и мотори, Опрема, Машински факултет Крагујевац, 2008.
 2. Томић Мирољуб, Oпрема мотора, Машински факултет Београд, 2005.
 3. BOSCH:Gasoline-Engine Management, Third Edition, Robert Bosch GmbH, 2006.
 4. Томић М., Петровић С., Mотори са унутрашњим сагоревањем, Машински факултет Београд, 2005.
 5. BOSCH: Motor-Vehicle Batteries and Electrical Systems,Third Edition, Robert Bosch GmbH, 2003.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
30
Презентација предмета (1) Предавања (0)
Вежбе (1) Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (7)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00