Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Основи телевизије Шифра: 160307 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов:
Циљ: Стицање основних знања о аудио и видео сигналима, телевизијским стандардима и принципима функционисања телевизијске технике
Исход: Оспособљавање студената за коришћење телевизијских и телекомуникационих уређаја за обраду и пренос слике и звука.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Историјски развој телевизије. Принципи формирања, преноса и репродукције телевизијске слике.
 2. Светлост и визуелни систем.
 3. Основни принципи колориметрије.
 4. Анализа ТВ слике. Методе анализе слике. Полупроводнички сензори слике.
 5. Карактеристике видео сигнала. Компонентни и композитни видео сигнали. Формирање видео сигнала.
 6. Дигитализација видео сигнала. Стандарди дигитализације видео и аудио сигнала.
 7. Компресија аудио и видео сигнала: ЈPEG, MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, H.265/HEVC, MPEG-7 и MPEG-21.Стандарди за компресију аудио и видео сигнала.
 8. Физички интерфејси и каблови у телевизијским системима.
 9. Функција и улога појединих уређаја у ТВ системима. Синхронизација телевизијских уређаја. Тајминг.
 10. Системи за аутоматско емитовање ТВ програма.Стандарди за емитовање ТВ сигнала (СД,ХД, УХД ).
 11. Модулације аналогних и дигиталних сигнала у телевизији.
 12. Емитовање телевизијског сигнала на различитим платформама (терестријална, сателитска, кабловска, интернет).
 13. Пријем телевизијског сигнала са различитих платформи (терестријална, сателитска, кабловска, интернет).
 14. Мерење и анализа пријемних сигнала са различитих платформи.
Практична настава:
 1. Лабораторијске вежбе прате теоријску наставу и изводе се у групама од по 10 студената. Постоји приручник за извођење лабораторијских вежби. На вежбама се реализују конкретни задаци из приручника.
Литература
 1. М. Петровић, И. Милошевић, Приручник за лабораторијске вежбе из Основа телевизије, 9. издање, ВИШЕР, Београд, 2016.
 2. М. Топаловић, Б. Настић, Телевизија, прва књига, Радио телевизија Србије, Београд, 1992.
 3. R. L. Hartwig, “Basic TV Technology: Digital and Analog”, Fourth Edition, Focal Press, 2005.
 4. Jan Ozer, Publishing Digital Video, Second Edition, Academic press limited, London, 1997.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
25
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00