Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Озвучавање Шифра: 162707 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов:
Циљ: Циљ предмета je да се савладају принципи озвучавања од најједноставнијих кућних система до комплексних аудио система јавних објеката (нпр. концертних и позоришних дворана, аеродрома и цркава)и стекну практична знања из ове области.
Исход: Исход предмета:По одслушаном курсу студенти су оспособљени за неометано обављање послова из домена кофигурисања разгласних система различитих намена, као и за потпуну контролу њиховог рада.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Архитектура система за озвучавање.
 2. Основни типови разгласних система.
 3. Микрофони у системима озвучења (типови, усмереност, осетљивост).
 4. Разумљивост говора. Озвучавање затворених просторија. Централно и секторско озвучавање.
 5. Дистрибуирани системи озвучавања у таваници. Аудио уређаји у системима озвучавања.
 6. Умеравање и подешавање разгласнихаудио система.
 7. Софтверски пакети за пројектовање и подешавање система озвучавања.
 8. Концертна апликација система за озвучавање: конфигурација аудио система.
 9. Концертна апликација система за озвучавање: реализација и подешавање ситема за мониторинг.
 10. Концертна апликација система за озвучавање: организација тонске пробе.
 11. Концертна апликација система за озвучавање: практична реализација тонске пробе.
 12. Озвучавање концерата: примери из праксе 1.
 13. Озвучавање концерата: примери из праксе 2
 14. Озвучавање напредним технолошким системима
 15. Рад са активним скретницама, подешавање разгласног аудио система.
Практична настава:
 1. Прост систем за појачање звука- међусобни положај извора звука, микрофона, звучника и слушаоца, појава повратне спреге.
 2. Разумљивост говора- мерење разумљивости говора уз присуство система за појачње звука.
 3. Аудио каблови и конектори- практично упознавање са типовима и њиховим карактеристикама.
 4. Временско кашњење у системима озвучаваља- практични примери.
 5. Еквализација система озвучавања- практични примери.
 6. Реализација предконцертне тонске пробе.
 7. Реализација концерта.
Литература
 1. Х. Куртовић, Озвучавање, 5. издање, Техничка књига, Београд, 1985
 2. Д. Дринчић, Озвучавање, интерно издање, ВИШЕР (у електронској форми), Београд, 2007
 3. D. Davis, E. Patronis Jr., Sound System Engineering, Elsevier Focal Press, Boston, W. Ahnert, 2006.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
40
семинарски рад
0
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00