Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Стручна пракса Шифра: СП | 4 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов: -
Циљ: Циљ наставе је повезивање знања стечених на настави са захтевима практичних задатака, припрема за рад у фирми и оспособљавање за јавну усмену презентацију.
Исход: Студенти оспособљени за рад у изабраној уже стручној области.
Садржај предмета
Теоријска настава:
  1. Стручну праксу студенти обављају: У фирмама, у које их упућује школа.
  2. У лабораторијама и на радним местима, која се за ту намену отварају у школи.
  3. На сопственим радним местима за студенте који раде.
  4. Стручна пракса може се обављати једном недељно, са одговарајућим фондом часова, или у блоку, у периодима школске године када се не држи настава.
  5. У оквиру стручне праксе noceћyjy се и привредни објекти, производни погони и друге фирме.
Практична настава:
  1. Практична настава се реализује у одговарајућим производним погонима, привредним друштвима и јавним установама, затим у организацијама за обављање иновационих активности, као и у организацијама за пружање инфраструктурне подршке иновационој делатности, као и у ауто кућама и савременим сервисима. У току и по завршетку стручне праксе пише се дневник у виду семинарског рада и усмено брани.
Број часова активне наставе 60 сати
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
70
Усмени испит
30
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099