Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Акустички дизајн просторија и заштита од буке Шифра: 161107 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов: Основи акустике
Циљ: Циљ предметаjeупознавање студената са акустичким карактеристикама просторија као и могућностима и начинима за контрлу њихових акустичких параметара у циљу смањења нивоа буке, обезбеђењa оптималног времена реверберације, дифузности, разумљивости говора и пуноће музичког сигнала. Стицање потребних знања за пројектовање акустичке заштите и акустичке обраде просторија за различите намене као што су: просторије за становање, учионице, конференцијске сале, позоришта, концертне и биоскопске дворане, студији и режије.
Исход: По одслушаном курсу студенти су способни да примене стечена знања на примерима звучне заштите и акустичке обраде и подешавања различитих просторија за припрему, снимање и репродукцију аудио сигнала.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Основни појмови и дефиниције физичке акустике
 2. Појаве које прате простирање звучних таласа
 3. Звучно поље у затвореним просторијама
 4. Мерење и предикција разумљивости говора
 5. Акустички елементи (рефлектори, апсорбери и дифузори)
 6. Принципи звучне заштите од ваздушне и структурне буке
 7. Критеријуми и стандарди за заштиту од буке
 8. Акустичка подела просторија и основни параметри њиховог квалитета
 9. Просторије за говор
 10. Просторије за музичка извођења
 11. Дворане
 12. Студији и режије
 13. Цркве
 14. Мерења у акустици просторија
 15. Студија случаја акустичког дизајна
Практична настава:
 1. Време реверберације- поступци за прорачун и практично мерење. Импулсна карактеристика просторије - мерење и анализа., Критеријуми буке ( криве) и практични примери спектралне анализе буке., Разумљивост говора у просторијама- одређивање разумљивости помоћу логатома и мерење преко импулсне карактеристике просторије. Реализација акустичког дизајна циљаног простора
Литература
 1. W.J. Cavanaugh, J.A. Wilkes, Architectural Acoustics, John Wiley and Sons. Inc., New York,1999.
 2. M. Barron, Auditorium Acoustics and Architectural Design, Taylor and Francis, London, 2000
 3. M. Long, Architectural Acoustics, Elsevier Academic Press, 2006
 4. D.A. Bies, C.H. Hansen, Engineering Noise Control, Third edition, Spon Press, 2003
 5. Х. Куртовић, Основи техничке акустике, Научна књига, Београд, 1982
 6. Т. Јелаковић, Звук, слух и архитектонска акустика, Школска књига, Загреб, 1978.
 7. Д. Дринчић, Акустички дизајн просторија, Виша електротехничка школа (у електронској форми), 2014.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
60
Усмени испит
0
Презентација предмета (0)
Предавања (11)

Prva tema

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Druga tema

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Treća tema

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Četvrta tema

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Peta tema

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Šesta tema

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Sedma tema

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Osma tema

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Deveta tema

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Deseta tema

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Jedanaesta tema

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00