Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Основи акустике Шифра: 160107 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов:
Циљ: Циљ предмета je да студенти овладају основама акустике.
Исход: Исход предмета је да студенти буду обучени да самостално решавају елементарне проблеме из физичке, просторне и физиолошке акустике.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Основни појмови физичке акустике.
 2. Звучни таласи. Звучни притисак.
 3. Таласна дужина. Фреквенција.
 4. Интензитет звука.
 5. Прост и сложен звук. Истовремено зрачење неколико извора.
 6. Дифракција. Рефракција. Коефицијент апсорпције.
 7. Основни појмови физиолошке акустике. Чуло слуха. Спољашње, средње и унутрашње ухо.
 8. Колоквијум.
 9. Осећај јачине и висине звука. Јачина, висина и боја тона. Чујно подручје уха.
 10. Децибели, фони и сони. Акустичке особине говора. Говорни механизам.
 11. Самогласници и сугласници. Разумљивост говора.
 12. Основни појмови просторне акустике. Звучно поље. Апсорпција просторије.
 13. Време реверберације. Интензитет звука у просторији. Апсорбери звука.
 14. Геометријски облик просторије.Аналогије.
 15. Основни појмови електроакустике. Микрофони. Звучници. Звучничке скретнице. Слушалице.
Практична настава:
 1. Звучно поље у просторији. Одређивање звучног притиска на различитим местима у просторији Примери акустичких сигнала и њихове спектралне карактеристике. Одређивање прага чујности. Одређивање изофонских линија употребом слушалица Мерење времена реверберације; употреба Сабиновог обрасца. Анализа формантних трајекторија у спектрограмима свих вокала. Изолациона моћ преграда.
Литература
 1. П. Правица, Д. Дринчић, Д. Новковић, "Основи акустике", ВИШЕР 2018.
 2. П. Правица, Д. Дринчић, "Збирка задатака из Електроакустике" ВИШЕР 2012.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
70
Усмени испит
0
© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099