Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Безбедност и заштита информационих система Шифра: 170817 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов:
Циљ: Циљ предмета je оспособљавање студената да разумеју, примењују и управљају поступцима за заштиту података у обалсти рачунарства, комуникација и других пословних системима. Студенти треба да буду оспособљени да ураде анализу ризика, и да корисницима система образложе важност примене политике и прописаних поступака заштите.
Исход: Студенти су оспособљени за примену поступака заштите, познају сигурносне механизме и сервисе за обезбеђење сигурности података.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводна разматрања (преглед области, терминологија, мотивација).
 2. Стеганографија.
 3. Класични системи за шифровање података.
 4. Шифарски системи са симетричним кључем.
 5. Шифарски системи са јавним и тајним кључем.
 6. Хеш функције.
 7. Дигитални потпис.
 8. ПКИ системи.
 9. Контрола приступа – аутентификација.
 10. Протоколи за аутентификацију.
 11. Контрола приступа – ауторизација.
 12. Сигурност софтвера.
 13. Сигурност оперативних система.
 14. Сигурност хардвера.
Практична настава:
 1. Прати теоријску наставу и обухвата анализу примера различитих шифарских система, генерисање и примену кључева, хеш функција, дигиталног потписа, анализу софтверских решења са становишта сигурности.
Литература
 1. Драган Плескољић и др, "Сигурност рачунарских система и мрежа", Микро књига, Београд, 2007.
 2. Mark Stamp, "Information Security" , Willey, 2007.
 3. A. Menezes, P. van Oorschot, and S. Vanstone, "Handbook of Applied Cryptography", CRC Press, 2002.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
0
колоквијум
45
Завршни испит
Поени
Писмени испит
45
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00