Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Интернет интелигентних уређаја Шифра: 170317 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов: -
Циљ: Циљ овог курса је да се студенти упознају са хардверском и софтверском инфраструктуром интернета интелигентних уређаја, како би се оспособили за развој и имплементацију паметних окружења.
Исход: Студенти ће усвојити теоријске основе у области интернета интелигентних уређаја заједно са практичним знањем у програмирању коришћењем одговарајућих технологија и уређаја. Полагањем овог предмета, студенти ће бити у стању да: (а) на концизан начин објасне како Интернет а такође и интернет интелигентних уређаја функционишу; (б) разумеју ограничења и могућности бежичних и мобилних мрежа за интернет интелигентних уређаја.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод у интернет интелигентних уређаја: слојеви, протоколи, пакети, сервиси, параметри перформанси пакетских мрежа,
 2. Увод у интернет интелигентних уређаја: апликације као што су web, peer-to-peer, сензорске мрежеи мултимедија.
 3. Комуникације кратког домета за интернет интелигентних уређаја (WiFi, Bluetooth, Zigbee, 6LowPAN).
 4. М2М(Machine to Machine) и МТК(Machine Type Communication) за интернет интелигентних уређаја.
 5. Анализа постојећих и будућих М2М апликација. Принципи развоја нових апликација
 6. Управљање ресурсима на Интернету интелигентних уређаја: кластеровање, синхронизација
 7. Бежичне сензорске мреже: архитектура, технологије, основни проблеми, развојне платформе.
 8. Пројектовање паметних окружења: паметне куће, паметне учионице и паметне канцеларије.
 9. Паметни градови. Паметне мреже.
 10. Паметни саобраћај, аутоматизација саобраћајних сигнализација и паркинга.
 11. Паметна е-управа. web и мобилне технологије у аутоматизацији паметних окружења.
 12. Примена интернет интелигентних уређаја у медицини.
 13. Обрада великих количина сензорских података помоћу BigData система.
 14. Од Интернета интелигентних уређаја ка Веб-у интелигентних уређаја
 15. Закључна разматрања. Самовредновање, анализа предмета
Практична настава:
 1. Вежбе се одржавају у лабораторији. Студенти стичу апликативна знања и практичне вештине на темама: (1) Linux окружења и рада са Raspberry Pi микрорачунаром. Скрипт програмирање у језику Python у циљу пријема и обраде сензорских очитавања; (2) Рада са Arduino микроконтролером и аналогним сензорима.
Литература
 1. Ibrahim Dogan, Internet stvari, Agencija EHO, ISBN: 978-86-80134-05-5, Mikro knjiga, 2015.
 2. Jan Holler, Vlasios Tsiatsis, Catherine Mulligan, Stefan Avesand, Stamatis Karnouskos, David Boyle, From Machine-to-Machine to the Internet of Things: Introduction to a New Age of Intelligence, 1st Edition, Academic Press, 2014.
 3. 3. Francis daCosta, Rethinking the Internet of Things: A Scalable Approach to Connecting Еverything, 1st Edition, Apress Publications, 2013
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
25
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00