Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Предузетништво Шифра: 170511 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов:
Циљ: Стицање знања и вештина из области предузетништва, потребних за самостално креирање, покретање и успешно вођење сопственог бизниса.
Исход: Студенти су оспособљени да самостално обављају и управљају предузетничким пословима.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Развојни концепт предузетништва
 2. Предузетничка активност, привреда и значај малих фирми.
 3. Предузетник - личне особине и вештине предузетника. Креирање и иницијализација предузетничког подухвата
 4. Правни аспекти предузетничког подухвата
 5. Иновација и предузетништво. Креативност и иновативност. Дигиталне иновације у предузетништву. Дигиталне иновације у финансијама, банкарству, трговини, пољопривреди, индустрији. Четврта индустријска револуција
 6. Информационо-комуникационе технологије и е-пословање у функцији предузетништва
 7. Анализа тржишта и финансијске пројекције иновативног предузетничког подухвата
 8. Извори финансирања предузетничког подухвата.
 9. Извори ризичног капитала.
 10. Управљање растом и развојем предузетништва
 11. Пословни план-основ предузетничког подухвата
 12. Међународно предузетништво. Изазови и перспективе развоја предузетништва
 13. Колоквијуми
Практична настава:
 1. На вежбама се расправља о конкретним проблемима из предузетничке праксе који припадају материји разматраној на предавањима.
Литература
 1. David Deakins, Mark Freel: Предузетништво и мале фирме, Data status, V издање, 2012.
 2. Пауновић Б.: Предузетништво и управљање малим и средњим предузећима - Центар за издавачку делатност Економског факултета, Београд, 2021.
 3. Ерић Д.: Финансирање малих и средњих предузећа у Србији, Институт економских наука и Привредна комора Србије, Београд, 2013.
 4. Пауновић Б., Зиповски Димитраки: Пословни план - водич за израду, Економски факултет, Београд, 2013.
 5. Цветковић Р.: Електронско банкарство, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2013.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
15
колоквијум
50
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
30
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00