Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Предузетништво Шифра: 170511 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов:
Циљ: Стицање знања и вештина из области предузетништва, потребних за самостално креирање, покретање и успешно вођење сопственог бизниса.
Исход: Студенти су оспособљени да самостално обављају и управљају предузетничким пословима.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Карактеристике савременог пословног окружења
 2. Развојни концепт предузетништва
 3. Предузетничка активност, привреда и значај малих фирми.
 4. Информационо-комуникационе технологије и е-пословање у функцији предузетништва
 5. Предузетник- личне особине и вештине предузетника
 6. Иновација и предузетништво
 7. Креирање и иницијализација предузетничког подухвата
 8. Анализа тржишта и финансијске пројекције иновативног предузетничког подухвата
 9. Извори финансирања: предузетничког подухвата.
 10. Извори ризичног капитала.
 11. Управљање растом и развојем предузетништва
 12. Пословни план-основ предузетничког подухвата
 13. Изазови и перспективе развоја предузетништва
 14. Колоквијум
Практична настава:
 1. На вежбама се расправља о конкретним проблемима из предузетничке праксе који припадају материји разматраној на предавањима.
Литература
 1. David Deakins, Mark Freel: Предузетништво и мале фирме, Data status, V издање, 2012.
 2. Пауновић Б., Зиповски Димитраки: Пословни план - водич за израду, Економски факултет, Београд, 2013.
 3. Јокић Драгослав: Предузетништво, Научно- истраживачки центар, Ужице, 2002.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
15
колоквијум
50
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
30
© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099