Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Ружица Цветковић

Образовање

 • Основне академске студије: Универзитет у Нишу, Економски факултет, финансијско-рачуноводствени смер [1980-1984]
 • Магистарске студије: Универзитет у Београду, Економски факултет, Смер: Општа теоријска економија; Магистарски рад: Начини плаћања између Југославије и источноевропских земаља [1991]
 • Докторске студије: Универзитет у Београду, Економски факултет, Међународна економија и финансије Економија Инострана средства у развоју Србије [2008]

Биографија

Рођена у Прокупљу 1962. године, где је завршила основну школу и гимназију.

Економски факултет у Нишу завршила 1984. године и као најбољи студент добитник Октобарске награде Универзитета Ниш. Магистарске студије завршила на Економском факултету Универзитета у Београду.

Докторску дисертацију одбранила на Економском факултету Универзитета у Београду.

Радила као асистент приправник на Економском факултету  у Крагујевцу, затим као саветник министра у Савезном министарству за финансије, руководилац групе за сервисирање иностраног дуга у Трезору Федерације и самостални саветник у Служби за финансирање Државне Заједнице СЦГ.

Радила као истраживач сарадник у Институту економских наука, доцент за научну област Међународна економија и Међународне финансије на Мегатренд универзитету, доцент за научну област Економија на Мегатренд Универзитету, ванредни професор за научну област Међународна економија и финансије на Универзитету Унион Никола Тесла, професор струковних студија на Високој пословној школи струковних студија Чачак, консултант Савеза рачуновођа и ревизора Србије, консултант Информативно-пословног центра и Привредног саветника.

Професор струковних студија за ужу стручну област Електротехничко и рачунарско инжењерство, Електронско пословање на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд од 2012. године.

Сада професор струковних студија на Академији техничко-уметничких струковних студија Београд.

Референце

Монографија

 1. др Ружица Цветковић Мрдаковић, (2015.). „Економско финансијска сарадња Србије и Русије“, Београд, ISBN: 978-86-87333-45-1, COBISS.SR-ID: 214954764, УДК: 339.92(497.11:470), 339.7, Издавач: Факултет за пословне студије и право (ФПСП), Београд и Факултет за стратешки и оперативни менаџмент (ФСОМ), Београд и American Northwest University, Travnik, Bosna i Hercegovina, 156 страна

 2. др Ружица Цветковић Мрдаковић, (2014.). „Међународно финансирање развоја“, Београд, ISBN: 978-86-87333-39-0, COBISS.SR-ID: 210521356, УДК: 339.96(497.11), 339.7, Издавач: Факултет за пословне студије и право, Београд и Факултет за стратешки и оперативни менаџмент, 188 страна

 3. Финансије и електронско банкарство, др Ружица Цветковић Мрдаковић, (2013), Београд, стр. 156, ISBN: 978-86-912883-1-0, COBISS.SR-ID: 198242060, UDK 336.71, 336.71:04 

 4. Међународно финансирање и развој Србије, др Ружица Мрдаковић Цветковић, (2009), Београд, 259 страна

Научни рад у међународном часопису

 1. Ružica Cvetković, Vladana Lilić, Nikolaj Ivannikov, (2014). Inovacije u međunarodnim plaćanjima, Journal of Process Management – New Technologies International, ISSN: 2334-7449 (Online), ISSN: 2334-735X (Print) Охрид, Македонија

 2. Поповић Весна, Катић Бранко, Цветковић Ружица (2008). Doha Round of WТО Negatiations and Trade Liberalisation in Serbia Agriculture, Економски анали. Београд, Economic Annals No. 176, Faculty of Economics, University of Belgradе, стр. 305-315, YUISSN 0013-3264, UDK 3: 33, COBISS.SR-ID: 1328911, DOI: 10.2298/ЕКА0876061P, F13, N50, Економски факултет Београд 

 3. Мрдаковић Цветковић Ружица (2006). Привредни развој и прилив иностраних средстава у земље у транзицији, Економски анали. Београд, бр. 171, година VI, октобар-децембар 2006, стр. 75-89, YUISSN 0013-3264, UDK 3:33, ДОИ:10.2298/ЕКА0771075М, Економски факултет Београд

 4. Мрдаковић Цветковић Ружица (2006). Транзиција у Србији 2001-2005. и искуства других земаља, Економски анали, Београд, април 2006 тематски број, стр. 305-315, YUISSN 0013-3264, UDK 3:33, Економски факултет Београд и Научно друштво економиста

Научни рад на међународној конференцији

 1. Ружица Цветковић, Иван Цветковић, Николај Иванников, (2015). Финансијски ефекти игара на срећу, зборник радова са међународне конференције LEMIMA 2015, International Conference „Low Economy and Management in modern ambience“, Book of Abstracts, p. 95-96, 17.-19. April 2015, Belgrade, Serbia, UDC 343.56:336; ISBN 978-86-97333-52-9, CIP 330(048)(0.034.2); 34(048)(0.034.2); 005(048)(0.034.2), COBIS.SR.ID 215145228, Belgrade, Serbia

 2. Ружица Цветковић, Иван Цветковић, Николај Иванников, (2015). Финансијски ефекти игара на срећу, зборник радова са међународне конференције, International Conference „LEMIMA“ - „Low Economy and Management in modern ambience“, April 2015, Belgrade, Serbia, Proceedings, pp. 327-335, 17.-19. April 2015, Belgrade, Serbia, UDC: 343.56:336; ISBN 978-86-97333-49-9, CIP 330(082)(0.034.2); 34(082)(0.034.2); 005(082)(0.034.2), COBIS.SR.ID 215139852, Belgrade, Serbia

 3. Cvetković Ružica, Anđelković Radosavljević Maja, Reko Krstina (2014). New Technologies and Electronic Money, International Conference „Application of New Technologies in Management and Economy“, April 2014, Belgrade, Serbia,

 4. Цветковић, Р. Поповић, В. и Катић Б. (2007). Значај сарадње са међународним организацијама из области пољопривреде и производње хране за сточарство у Србији, стр. 21-23, Симпозијум „Млеко и производи од млека“ са међународним учешћем, Кладово мај 2007, зборник радова, Пољопривредни факултет Београд и Заједница сточарства Београд

 5. Мрдаковић Цветковић Р. и сарадници (2006). Компаративне предности српске пољопривреде и решавање проблема дужничке кризе, тематски зборник радова са Међународног научног скупа „Мултифункционална пољопривреда и рурални развој“. Економика пољопривреде, број ТB/2006, Институт за економику пољопривреде, стр. 225-231, UDK 338.43:63, YUISSN 0352-3462, UDK 631.153:339.564(497.11)

 6. Симоновић, З. Цветковић, Р. и Субић Ј. (2006). Проблеми интегралног програма развоја руралне економије (на примеру сеоског подручја града Ниша), тематски зборник радова са Међународног научног скупа „Мултифункционална пољопривреда и рурални развој“. Економика пољопривреде, број ТB/2006, Институт за економику пољопривреде, Београд, стр. 287-295, УДК 338.43:63, YUISSN 0352-3462, УДК 711:631.017.3(497.11)

Научни рад у домаћем часопису

 1. Цветковић Ружица (2009). Међународна финансијска тржишта – анализа неких узрока кризе, Нова српска политичка мисао 3-4/2009, vol.. XVII, с. 89-95, ISSN 1450-7382, UDK:336.744(73). Београд, оригинални научни рад, Научно истраживачки центар НСПМ Београд

 2. Мрдаковић Цветковић Ружица (2007). Компаративна анализа раста индустријске производње у Србији и у земљама у транзицији, Индустрија Београд, бр. 1/2007, с. 79-88, ISSN 0350-0373, UDK:33, UDK:32.122:338.45:330.354(497.11), Економски институт

 3. Мрдаковић Цветковић Ружица, (2006). Међународни континуитет Србије после одвајања Црне Горе, Међународни проблеми. Београд, број 3/2006, стр. 326-346, ISSN 0025-8555, UDK 327, UDK 341.63(497.11+497.16), Институт за међународну политику и привреду, Београд, М51

Научни рад на домаћој конференцији

 1. Мрдаковић Цветковић Ружица. (2011). Ефекти закључених аранжмана са Међународним монетарним фондом на привреду Србије, Зборник радова са саветовања Привредно финансијски и буџетски прописи, Врњачка бања, 18-21. мај 2011. године, стр. 282-291, Информативно пословни центар, и Палић, 17-20. април 2011. стр. 268-278, 

 2. Мрдаковић Цветковић Ружица. (2010). Ефекти прилива иностраног капитала на процес приватизације у Србији, Зборник радова и предавања са научног скупа „Крај приватизације – Последице по економски развој и незапосленост у Србији“, 2010. године, стр. 238-249, ISBN 978-86-80315-84-3, COBISS.SR-ID 330.342(497.11) (082); 338.246.028.88(497.11) (082); 347.23 (497.110) (082), Институт економских наука, Београд, Београдска банкарска академија, Београд и Савез самосталних синдиката Србије, Београд

Књига

 1. Рад у тематском зборнику   Мрдаковић Цветковић Ружица. (2012). Економски ефекти финансијских аранжмана Србије са међународним и европским финансијским институцијама на животну средину и природне ресурсе, Зборник радова „Економски ефекти еколошке политике“, стр. 330-346, Институт економских наука, Београд и Београдска банкарска академија, Београд

 2. поглавље у књизи или рад у тематском зборнику Мрдаковић Цветковић Ружица. (2006). Економски ефекти задуживања Србије, Зборник радова „Стање и перспективе привреде Србије“, стр. 243-260, ISBN 86-80315-68-0, COBISS.SR-ID 136841740; 338.1(497.11)“2005“(082) 336(497.11)“2005“(082) 339.13(082), Институт економских наука

 3. Поглавље у књизи   Мрдаковић Ружица (1986). Савремени значај концепција класика марксизма о социјализму, Годишњак Економског факултета у Крагујевцу 1986. године, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу

Уџбеник

 1. Електронско банкарство, др Ружица Цветковић, (2013). уџбеник Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд, стр. 298, ISBN:978-86-7982-160-7, COBISS.SR-ID: 198610700, UDK 336.71:004 (075.8)

др Ружица Цветковић слика

др Ружица Цветковић

Kабинет: 512

Eлектронска пошта: ruzicac@viser.edu.rs

Консултације
 • Уторак: 12-14
 • Четвртак: 17-19
Предмети
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00