Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Интернет маркетинг Шифра: 170917 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов: Нема.
Циљ: Циљ предмета је стицање основних знања и вештина из области Интернет маркетинга. Савладавање метода и техника које се користе у Интернет маркетингу и њихова примена у процесу управљања Интернет маркетингом.
Исход: Након одслушаног курса студенти ће бити оспособљени да планирају, прате, реализују и врше контролу свих активности везаних за представљање предузећа на Интернету, као и прилагођавање предузећа потрошачима у смислу лаког проналажења и коришћења од стране корисника.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Основе интернет маркетинга;
 2. Модели пословног наступа на интернету ;
 3. Интернет маркетинг план;
 4. Одређивање циљног тржишта на интернету;
 5. Стратегије интернет маркетинга;
 6. Технике и тактике интернет маркетинга;
 7. Дигитални канали промоције: веб сајт, блог, SEO;
 8. Дигитални канали промоције: маркетинг на претраживачима;
 9. Дигитални канали промоције: друштвени медији;
 10. Дигитални канали промоције: e-mail маркетинг, online односи с јавношћу;
 11. Мобилни маркетинг;
 12. Веб аналитика;
 13. Трендови у интернет маркетингу.
Практична настава:
 1. Технологије интернет маркетинга; Интернет маркетинг план; Инсталација WordPress CMS-a, SEO – примери на WordPress-у; CRM интеграција са WordPress-ом, Примена Google сервиса; Примена друштвених мрежа, Плаћено интернет оглашавање, Одбрана радова.
Литература
 1. Јевремовић М., Сталетић Н., Интернет маркетинг, уџбеник, АТУСС, Београд, 2021.
 2. Јевремовић М., Сталетић Н., Интернет маркетинг - приручник за лабораторијске вежбе, друго издање, АТУСС, Београд, 2022.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
60
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00