Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Менаџмент Шифра: 171717 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов:
Циљ: Стицање теоријских и практичних знања као и овладавање савременим методама и техникама које се користе како у дизајнирању организационе структуре, тако и у области управљања пословним системима.
Исход: Након полженог испита студенти ће бити оспособљени за примену стручних знања, савремених метода и техника у дефинисањуодноса између организационе структуре предузећа и одговарајућег информационог система као подтшка менааџмент процесима различитим пословним системима.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Функционалне области менаџмента
 2. Подпроцеси менаџмента ( планирање, организовање, кадровање, вођство, контрола)
 3. Менаџер и лидерство
 4. Управљање комуникацијама
 5. Методе и технике процеса одлучивања
 6. Управљање знањем
 7. Информациони системи: концепти и дефиниције
 8. Класификација информационих система (према: функционалној области , пруженој подршци, архитектури)
 9. Обрада трансакција и функционални информациони системи
 10. Оперативни, тактички (менаџерски) и стратешки информациони системи
 11. Функционални управљачки информациони системи
 12. Односи између људи и информационих система
 13. Модели клијент сервер и рачунарство на новоу предузећа
 14. Управљање информационим ресурсима (додељивљње ресурса, улога одељењн ИС, управљање крајњим потрошачима)
Практична настава:
 1. Методе и технике за реализацију процеса планирања, организовања, вођења и контроле. Модели организације. Процес одлучивања и савремене методе за доношење пословних одлука. Квалитет као конкурентска предност. Савремене теорије о мотивацији.. Улоге и задаци менаџера. Изграња каријере. Управљање стресом. Групе и претварање група у ефективне тимове. Студије случајева.
Литература
 1. . Ž. Vasić,D. Sajfert, M. Jevremović: Osnovi menadžmenta, VIŠER, Beograd, 2014.
 2. Petar Jovanović: Menadžment, teorija i praksa, FPM, Beograd, 2015.
 3. Turban, Mclean, Wetherbe: Informaciona tehnologija za menadžment, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2003.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
15
колоквијум
50
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
30
Презентација предмета (1) Предавања (11)

P 01 Razvoj teorije menadzmenta

др Живорад Васић, 10.04.2019., 0.55 MB

P 02 Upravljanje procesima

др Живорад Васић, 10.04.2019., 0.47 MB

P 03 Funkcionalne oblasti menadzmenta

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P 04 Planiranje

др Живорад Васић, 10.04.2019., 0.83 MB

P 05 Organizovanje

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P 06 Kadrovanje

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P 08 Kontrola

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P 09 Odlucivanje

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P 07 Vodjstvo

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P 12 Proces komunikacije

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P 10 Menadzer

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежбе (8)

V 01 Razvoj teorije menadzmenta

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

V 02 Funkcionalne oblasti menadzmenta

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

V 03 Poddprocesi menadzmenta

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

V 04 Planiranje

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

V 06 Kadrovanje

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

V 07 Vodjstvo

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

V 10 Menadzer

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

V 11 Tim i timski rad

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Преузимања (1) Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00