Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Функционално програмирање Шифра: 150411 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов: Нема.
Циљ: Основни циљ предмета је да се код студента развије приступ за разумевање и решавање програмерских задатака из функционалног програмирања.
Исход: Студент ће бити оспособљен да практично користи програмске језике Python и LISP за решавање програмерских задатака коришћењем функционалног програмирања.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Python: Синтакса, типови променљивих, основни оператори. Модули.
 2. Python: Стратегије управљања. Модул math.
 3. Python: Петље, стрингови, листе, н-торке, речници. Модул random.
 4. Python: Mодул datetime. Модул calendar. Модул os.
 5. Python: Класе, објекти.
 6. Python: Регуларни изрази. Модул re.
 7. Python: Приступ базама података. Modul pymysql. Модул sqlite3.
 8. Python: CGI. Модул cgi.
 9. Python: Умрежавање. Модул socket. Слање електронске поште. Модул smtplib.
 10. Python: Конкурентно програмирање. Модул threading.
 11. Python: JSON процесирање. Модул json.
 12. Python: GUI. Tkinter. Mодул tkinter.
 13. Python: Мапе, филтери, редукције, ламбда.
 14. Lisp: Oсновни типови и основне примитиве, процедуре, setf, let, let*, предикати. Стратегије управљања: условне форме, понављање рекурзијом, понављање пресликавањем, понављање итерацијом.
 15. Lisp: Логичке операције, апстракције података. Прототипови рекурзивних операција, процедуре као аргументи процедура. Посебни аргументи. Подаци: својства, улаз, излаз.
Практична настава:
 1. Решавање програмерских задатака коришћењем програмских језика LISP и Python у развојним окружењима PyCharm и LispWorks.
Литература
 1. Steven Lott: "Functional Python Programming", Packt Publishing, 2015.
 2. David S. Touretzky: "Common Lisp: A Gentle Introduction to Symbolic Computation", Dover Publications, 2013.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
0
колоквијум
60
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00