Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Интернет програмирање Шифра: 151207 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов: нема
Циљ: Циљ наставе је оспособљавање студената да пројектују и пишу савремене Интернет апликације користећи основне елементе програмског језика Јава. Упознавање студената са начинима реализације комплексних клијентских Веб страница. Реализација Веб страница помоћу HTML и JavaScript програмског језика, уз коришћење напредних техника.
Исход: На крају одслушаног предмета студенти ће бити оспособљени да уз помоћ савременог развојног окружења развију комерцијалне Интернет апликације помоћ програмскоге језика Јава. Биће компетентни да дизајнирају трослојну Интернет апликацију и поставе је на Интернет.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод у интернет програмирање.
 2. Вишеслојна архитектура клијент-сервер система.
 3. Структура интернет апликација.
 4. Интернет протоколи.
 5. Програмски језици за развој веб сајтова. XML. HTML. DOM. JavaScript. Скрипте на серверској страни.
 6. Развојне платформе за интернет апликације.
 7. Јава апликације, аплети, JSP, EJB.
 8. Рад са базама података - JDBC.
 9. STRUTS framework.
 10. Веб формулари и корисничка интеракција.
 11. Java collections framework - JCF.
 12. Веб сервиси.
 13. Управљање сесијом, аутентикацијом и ауторизацијом.
Практична настава:
 1. Примери из праксе Интернет апликација имплементираних Јава технологијом
 2. Пример постепеног развоја сложених апликација новије генерације.
 3. Самостална израда вишеслојне Интернет апликације употребом ЈСФ фрејмворка.
Литература
 1. JavaScript: The Definitive Guide, Fifth ed.
 2. Programming graphical applications, Bosko Nikolic, 2006.
 3. Core JavaServer Faces, Third ed., D. Geary and C. Horstmann, Prentice Hall, May 2010
 4. The Java Web Services Tutorial, Sun Microsystems, February 2007
 5. More Servlets and JavaServer Pages, Marty Hall, Sun Microsystems Press/ Prentice Hall, 2006
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
60
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099