Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Интелигентни системи и технологије Шифра: 151507 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов: Пожељно да студент има положено програмирање и математику.
Циљ: Упознавање интелигентних технологија у софтверским апликацијама, стицање знања потребних за рад са алатима за развој и њихову интеграцију у информационе системе, увод у савремене трендове у области интелигентних система.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да користе окружења и библиотеке ради интеграције пословне интелигенције у ИС ради остваривања напредних функционалности и да се даље самостално усавршавају у овој области
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање.
 2. Алгоритми за претраживање-први део.
 3. Алгоритми за претраживање-други део
 4. Пропозициона и предикатска логика.
 5. Експертски системи.
 6. Fuzzy логика.
 7. Бајесове мреже.
 8. Неуронске мреже и генетски алгоритми.
 9. Преглед првог дела градива
 10. Дескриптивна логика.
 11. Семантички Веб.
 12. Технике и технологије за напредно претраживање података.
 13. Преглед другог дела градива
 14. Закључна разматрања.
Практична настава:
 1. У складу са темом обрађеном у оквиру предавања. Демонстрација практичног развоја интелигентних система представљених на предавањима, коришћењем одабраних алата. Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM CC2001, Computer science - CS260, Artificial Intelligence, као и са CS261w AI and Information.
Литература
 1. H. Marmanis, D. Babenko, Algorithms of the Intelligent Web, Manning, United Kingdom, 2009
 2. M.Russel, Mining the Social Web, O’Reilly, USA, 2013
 3. В. Девеџић, Технологије интелигентних система, Факултет организационих наука, Београд, 2004.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
60
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0
© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099