Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Оперативни системи 1 Шифра: 151107 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов: Архитектура рачунара.
Циљ: Упознавање студената са фундаменталним концептима савремених оперативних система.
Исход: Предмет представља основу за разумевање разних области рачунарске технике. Студенти ће бити оспособљени за администрацију модерних оперативних система и оптимизацију перформанси истих.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Програм предмета, организација и садржај курса.
 2. Увод у оперативне системе.
 3. Увод у виртуелизацију. Увод у рачунарство у облаку.
 4. Увод у процесе и нити.
 5. Распоређивање процеса. Распоређивање у виртуелизацији.
 6. Преглед првог дела градива.
 7. Синронизација процеса. Проблем застоја.
 8. Организација физичке меморије. Виртуелна меморија.
 9. Улазно-излазни систем.
 10. Системи датотека. Системи датотека за виртуелизацију.
 11. Увод у дистрибуиране оперативне системе.
 12. Заштита и сигурност.
 13. Примери оперативних система: FreeBSD Unix, Linux, MS Windows 2000/XP.
 14. Преглед другог дела градива.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања и одвија се у рачунарској лаборатoрији где се студенти упознају са елементима системског програмирања и администрације оперативног система Linux.
Литература
 1. Б. Ђорђевић, Д. Плескоњић, Н. Мачек, "Оперативни системи: Теорија пракса и решени задаци", Микро Књига, Београд, 2005.
 2. А. Silberschatz, P. Galvin, G. Gagne, "Operating System Concepts", 8th edition, John Wiley & Sons, Inc, 2009.
 3. Andrew S. Tanenbaum, Herbert Bos, "Modern Operating Systems", 4th Edition, Pearson, 2014.
 4. Andrew S Tanenbaum, Albert S Woodhull, "Operating Systems Design and Implementation", 3rd Edition, Pearson, 2006.
 5. Б. Ђорђевић, М. Царић, Д. Плескоњић, Н. Мачек , "Linux системско програмирање - приручник", Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд, 2007.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
35
Завршни испит
Поени
Писмени испит
35
Усмени испит
0
Презентација предмета (2) Предавања (8) Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (1)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00