Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Релационе базе података Шифра: 150311 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов: Познавање основних појмова из домена базе података, основе SQL језика.
Циљ: Дефинисање интегритета домена, ентитета и референцијалног интегритета. Пројектовање ИС, циљеви, опсег и услови. Анализа пословних процеса. Модел података, креирање ЕР дијаграма и трансформисање у релационе базе података. Избор одговарајућих бизнис правила за задати сценарио. Избор патерна или стандардних модела који ефикасно одговарају задатом сценарију. Трансакције, дистрибуиране базе података.
Исход: Студенти ће бити оспособљени за пројектовање и реализацију релационе базе података.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Модели података
 2. Интегритет ентитета, референцијални интегритет, ограничења интегритета
 3. Модели пословних процеса, кориснички сценарио
 4. Концпетуални модели
 5. Физички модели
 6. Архитектура кода, монолитне, трослојне, четворослојне и неповезане архитектуре
 7. Преглед првог дела градива.
 8. Реинжењеринг базе података
 9. Стандардизовано моделовање (патерни и стандардни модели)
 10. CASE алати
 11. Мета моделoвање
 12. Интеграција података
 13. Трансакције
 14. Дистрибуиране базе података
 15. Преглед другог дела градива.
Практична настава:
 1. Упознавање и практичан рад sa RDBMS SQL Server. DDL, DML, DC Functions, Индекси, Погледи,Тригери, Угњеждене процедуре, Трансакциона обрада. Програмпредметаусклађенсапрепорукaма IEEE/ACM Information Technology 2008:
Литература
 1. С. Обрадовић, С. Илић, SQL - Структурирани упитни језик за управљање релационим базама података, приручник, ВИШЕР, Београд, 2016.
 2. H. Garcia-Molina, J. Ullman, J. Widow: Database systems: The Complete Book, 2008.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
семинарски рад
15
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
Усмени испит
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00