Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Оперативни системи 2 Шифра: 151707 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов: Познавање архитектуре рачунара и оперативних система
Циљ: Циљеви су упознавање студената са фундаменталним концептима оперативног система UNIX и практично упознавање са оперативним системом Linux
Исход: Исход наставе је разумевање већине UNIX и Linux базираних оперативнох система. Студенти ће бити оспособљени за администрацију/оптимизацију UNIX/Linux модерних оперативних система.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Програм предмета, организација и садржај курса.
 2. Историјат и генералне карактерстике UNIX/Linux оперативног система.
 3. Увод у кернел UNIX/Linux оперативног система, Linux хипервизори.
 4. Kеш бафер, организација и алгоритми.
 5. Интерна репрезентација датотека. Системски позиви везани за систем датотека.
 6. Преглед првог дела градива
 7. Структура UNIX процеса, системски позиви везани за процесе.
 8. Управљање процесима, распређивање процеса, системски позиви.
 9. Управљање меморијом под UNIX системом, системски позиви.
 10. Улазно/Излазни систем под UNIX системом.
 11. Интепроцесна комуникација под UNIX системом.
 12. Преглед другог дела градива.
 13. Закључна разматрања. Linux базирана виртуелизација и рачунарство у облаку
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања и одвија се у рачунарској лаборатирији где се студенти практично обучавају са елементима администрације оперативног система Linux.
Литература
 1. Б. Ђорђевић, М.Царић, Д.Плескоњић, Н.Мачек, UNIX архитектура, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд, 2007.
 2. Paul Cobbaut, Linux Fundamentals, Free Software Foundation, 2015
 3. Paul Cobbaut, Linux System Administration, Free Software Foundation, 2015
 4. А. Silberschatz, P. Galvin, G. Gagne, Operating System Concepts, 8th edition, John Wiley&Sons, Inc, 2009
 5. Б. Ђорђевић, Д. Плескоњић, Н. Мачек, Оперативни системи: теорија, пракса и решени задаци, Микро књига, Београд, 2005.
 6. M. Bach, The Design of the UNIX Operating System, Prentice Hall, 1987.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
70
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Презентација предмета (1) Предавања (12) Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00