Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Рачунари и периферије Шифра: 150507 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов:
Циљ: Стицање знања о основним компонентама персоналних рачунара и периферија. Оспособљавање за самостално тестирање конфигурисање персоналних рачунара и периферија.
Исход: Студенти су оспособљени да разумеју начин рада персоналних рачунара у периферија. Оспособљени су за самостално тестирање и конфигурисање персоналних рачунара и периферија.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Програм предмета, организација и садржај курса.
 2. Koмпоненте рачунара, својства и дизајн
 3. Микропроцесори и магистрале
 4. Меморије (ROM,RAM, DDRAM, SDRAM).
 5. Видео картице, дисковски системи, оптички системи за складиштење података.
 6. Степени за напајање персоналлни рачунара (АТ, АТХ). Принцип рада, конструкција, карактеристични кварови и њихово отклањање.
 7. Монитори: CRT, TFT. Принцип рада, конструкција, карактеристични кварови и њихово отклањање.
 8. Ласерки штампачи. Принцип рада, конструкција, карактеристични кварови и њихово отклањање.
 9. Дата центри, састав ИТ система, начин функционисања.
 10. Серверски системи, технологија, састав. RAID системи, принципи рада.
 11. Системи за складиштeње података (storage systems), .
 12. Софтвери, проблеми у раду.
 13. Конфигурисање и унапређивање карактеристика рачунара
 14. PC дијагностика и отклањање кварова
 15. Закључна разматрања, самовредновање
Практична настава:
 1. Саставни елементи песоналнихрачунара.Повезивање саставних елемената персоналних рачунара.Конфигурисање персоналних рачунара и инсталација оперативног система.Степен за напајање рачунара. Конструкција и откривање неисправних елемената.Монитор са катодном цеви. Конструкција појединих склопова и откривање неисправних елемената.TFT монитор. Конструкција и откривање неисправних елемената.Црно бели ласерски штампач. Конструкција, расклапање, чишћење и отклањање сметњи и неисправности.Скенер. Конструкција и откривање неисправних елемената.
Литература
 1. З. Бањац, С. Голубовић, Д. Мајкић, Рачунари и периоферије, ВИШЕР,ел. издање, 2015.
 2. S.Mueller, Upgrading and Repairing PCs, Que Publishing 2015.
 3. M.Meyers , CompTIA A+ Guide to Managing and Troubleshooting PCs, McGraw-Hill, 2012
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00