Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Електроника и телекомуникације

Опште информације

Све активности студента бодују се по Европском систему за пренос кредита (ЕСПБ), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), тако да сваки семестар носи 30 ЕСПБ бодова. Основне струковне студије трају три године, односно шест семестара и носе 180 ЕСПБ бодова.Студије су реализоване у облику класичне наставе (face-to-face) на српском језику. Студијски програм се остварује у оквиру поља Техничко-технолошких наука, стручна област Електротехничко и рачунарско инжењерство.

Квалификација

Након завршених основних струковних студија студент стиче звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства. Према Националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС), завршавањем основних струковних студија стиче се шести ниво, подниво један (ниво 6.1). Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 4 НОКС-а и положена општа, стручна односно уметничка матура.

Настава и испити

Настава се изводи по једносеместралним предметима. Aктивности студента током семестра (предиспитне обавезе), као што су колоквијуми, семинарски рад и домаћи задаци, се бодују. Сразмера броја поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту утврђена је за сваки предмет појединачно, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Финални испити се полажу у Школи у одговарајућим испитним роковима, а то су: јануарски, фебруарски, јунски, септембарски и октобарски. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена, при чему је за оцену шест потребно остварити најмање 51 поен, оцену седам 61 поен, оцену осам 71, оцену девет 81 и оцену десет 91 поен.

Циљеви и исходи

Студијски програм Електроника и телекомуникације има за циљ да оспособи студенте за изградњу, инсталацију, испитивање, експлоатацију и пројектовање уређаја, подсистема и система у области електронике и телекомуникација.

Циљеви студијског програма Електроника и телекомуникације су да се оспособи стручни кадар у области електронике и телекомуникација за потребе:

 • производних предузећа, на пословима развоја, производње и одржавања;
 • институција ванпривредних делатности, на пословима избора при набавци и одржавању електронске опреме;
 • јавних предузећа у експлоатацији и одржавању.

Савладавањем студијског програма Електроника и телекомуникације, студент стиче опште и предметно специфичне способности:

 • да овлада базичним знањима у областима електронике, информационих и комуникационих технолoгија;
 • да развије способност разумевања система и савремених технологија, као и способност примене развијених знања у области савремених електронских и комуникационих система за потребе привреде и индустрије;
 • да овлада најактуелнијим знањима, умећима и вештинама из предметних области, да се оспособи за креативан рад и тиме стекне сигурну основу за успешно запошљавање;
 • да се оспособи за реализацију и одржавање уређаја, система и подсистема из области електронике и телекомуникација;
 • развој креативности и склоности ка тимском раду у струци;
 • развој компетенција као што су спремност да се стално иде укорак са развојем и применом нових технологија у области електронике и телекомуникација и да се учествује у даљем развоју ових технологија;
 • стицање основе за даље усавршавање и практичан рад у струци.

Наставак студија

Након завршених основних струковних студија, студент може да се упише на специјалистичке струковне студије или на мастер струковне студије.

Руководилац студијског програма

др Амела Зековић слика

др Амела Зековић

Kабинет: 205

Eлектронска пошта: amela.zekovic@viser.edu.rs

Консултације
 • Уторак: 10:00-12:00
 • Четвртак: 12:00-14:00

Секретар студијског програма

спец. струк. инж. Ненад Толић

спец. струк. инж. Ненад Толић

Kабинет: 203A

Eлектронска пошта: nenad.tolic@viser.edu.rs

Консултације
 • Уторак: 11:00 до 13:00
 • Четвртак: 12:00 до 14:00
Наставни план и програм акредитован 2017. НПП - 2017
Шифра Назив предмета Статус ЕСПБ
Прва година
1. семестар
101007 Електротехника обавезан 7
100307 Инжењерска математика обавезан 7
Студенти бирају један од следећих изборних предмета
101507 Енглески језик изборни 4
100117 Немачки језик изборни 4
Студенти бирају два од следећих изборних предмета
101307 Апликативни софтвер изборни 6
101107 Електротехнички материјали и компоненте изборни 6
110317 Основи телекомуникација изборни 6
2. семестар
Студенти бирају пет од следећих изборних предмета
100207 Виша математика изборни 6
120107 Основи електроенергетике изборни 6
110207 Основи електронике изборни 6
101407 Основи информатике и рачунарства изборни 6
130307 Основи програмирања изборни 6
140217 Сигнали и системи изборни 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Друга година
3. семестар
Студенти бирају пет од следећих изборних предмета
110507 Аналогна електроника изборни 6
140207 Аутоматско управљање 1 изборни 6
130507 Микрорачунари изборни 6
160807 Телевизијски системи и видео технологије изборни 6
110707 Телекомуникације изборни 6
172107 Управљање пројектима изборни 6
4. семестар
Студенти бирају пет од следећих изборних предмета
110407 Анализа кола изборни 6
160507 Аудиоелектроника изборни 6
110907 Дигитална електроника изборни 6
110211 Дигитални системи преноса изборни 6
110117 Интернет комуникације изборни 6
140707 Мерења 1 изборни 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Трећа година
5. семестар
Студенти бирају четири од следећих изборних предмета
111707 Енергетска електроника изборни 6
141007 Мерења 2 изборни 6
111307 Микроконтролери изборни 6
111207 Мобилне телекомуникације изборни 6
111407 Специјална електронска кола изборни 6
141307 Управљање у реалном времену изборни 6
6. семестар
Студенти бирају четири од следећих изборних предмета
111607 Биомедицински уређаји изборни 6
161707 Дигитална телевизија изборни 6
111807 Програмабилна логичка кола изборни 6
110411 Телекомуникациони сервиси и технологије изборни 6
СП Стручна пракса обавезан 4
ЗР Завршни рад обавезан 8
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00