Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Аутоматика и системи управљања возилима

Опште информације

Све активности студента бодују се по Европском систему за пренос кредита (ЕСПБ), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), тако да сваки семестар носи 30 ЕСПБ бодова. Основне струковне студије трају три године, односно шест семестара и носе 180 ЕСПБ бодова.Студије су реализоване у облику класичне наставе (face-to-face) на српском језику. Студијски програм се остварује у оквиру поља Техничко-технолошких наука, стручна област Електротехничко и рачунарско инжењерство.

Квалификација

Након завршених основних струковних студија студент стиче звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства. Према Националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС), завршавањем основних струковних студија стиче се шести ниво, подниво један (ниво 6.1). Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 4 НОКС-а и положена општа, стручна односно уметничка матура.

Настава и испити

Настава се изводи по једносеместралним предметима. Aктивности студента током семестра (предиспитне обавезе), као што су колоквијуми, семинарски рад и домаћи задаци, се бодују. Сразмера броја поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту утврђена је за сваки предмет појединачно, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Финални испити се полажу у Школи у одговарајућим испитним роковима, а то су: јануарски, фебруарски, јунски, септембарски и октобарски. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена, при чему је за оцену шест потребно остварити најмање 51 поен, оцену седам 61 поен, оцену осам 71, оцену девет 81 и оцену десет 91 поен.

Циљеви и исходи

Студијски програм Аутоматика и системи управљања возилима има за циљ да оспособи студенте за коришћење и примену напредних технологија за пројектовање, реализацију, испитивање, експлоатацију и одржавање процеса и система у индустрији и на возилима.

Циљеви студијског програма Аутоматика и системи управљања возилима су:

 • да доследном применом европских и светских стандарда организује висококвалитетне студије из области аутоматике и система управљања возилима;
 • да се образовни процес одвија по студијском програму и наставним методама који се непрестано иновирају;
 • да студенти овладају најактуелнијим знањима, умећима и вештинама из ове области, да се оспособе за креативан рад и тиме стекну сигурну основу за успешно запошљавање.

Савладавањем студијског програма Аутоматика и системи управљања возилима студент стиче опште и предметно специфичне способности:

 • да прати и примењује новине у струци (стицање знања из општеобразовних предмета и савремених области аутоматике и рачунарства, омогућава да се са успехом прате области савремене аутоматизације и рачунарски управљаних процеса, као и система управљања у возилима);
 • да развија вештине и спретности у употреби знања (оспособљавање за пројектовање, реализацију и одржавање процеса и система аутоматизације);
 • да употребљава информационо-комуникациону технологију у овладавању знањима из одговарајућег подручја (употреба знања о коришћењу рачунарске технологије и уређаја, са општим и специфичним апликативним софтвером, нормама, правилима и стандардима у локализацији и отклањању кварова, као и принципима рада и захтевима различитих електро-машинских система у процесима и на возилима);
 • да пројектује и организује радне процесе, да пројектује и доноси оперативне одлуке о обиму, оправданости и праћењу пословања средњих и малих предузећа, ауто кућа, специјализованих сервиса, итд;
 • да учествује у тимском раду и буде пуноправни члан стручног и пословног тима;
 • да може наставити даље усавршавање на специјалистичким струковним студијама или мастер струковним студијама.

Наставак студија

Након завршених основних струковних студија, студент може да се упише на специјалистичке струковне студије или на мастер струковне студије.

Руководилац студијског програма

др Слободан Драшковић слика

др Слободан Драшковић

Kабинет: 101

Eлектронска пошта: slobodan.draskovic@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак: 09:00-11:00 (17.6.)
 • Уторак: 09:00-11:00 (18.6.)

Секретар студијског програма

струк. инж. Игор Маринковић

струк. инж. Игор Маринковић

Kабинет: 104

Eлектронска пошта: igor.marinkovic@viser.edu.rs

Консултације
 • Уторак: 11:00-12:00
 • Среда: 11:00-12:00
Наставни план и програм акредитован 2017. НПП - 2017
Шифра Назив предмета Статус ЕСПБ
Прва година
1. семестар
101007 Електротехника обавезан 7
100307 Инжењерска математика обавезан 7
Студенти бирају један од следећих изборних предмета
101507 Енглески језик изборни 4
100117 Немачки језик изборни 4
Студенти бирају два од следећих изборних предмета
101307 Апликативни софтвер изборни 6
101107 Електротехнички материјали и компоненте изборни 6
101207 Физика изборни 6
2. семестар
Студенти бирају пет од следећих изборних предмета
110107 Електроника изборни 6
140107 Механика изборни 6
140111 Основи дијагностике возила изборни 6
120107 Основи електроенергетике изборни 6
101407 Основи информатике и рачунарства изборни 6
140217 Сигнали и системи изборни 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Друга година
3. семестар
Студенти бирају пет од следећих изборних предмета
110507 Аналогна електроника изборни 6
140207 Аутоматско управљање 1 изборни 6
140907 Елементи аутоматских система изборни 6
130507 Микрорачунари изборни 6
140407 Мотори са унутрашњим сагоревањем изборни 6
140307 Сензори и актуатори изборни 6
4. семестар
Студенти бирају пет од следећих изборних предмета
140607 Аутоматско управљање 2 изборни 6
110907 Дигитална електроника изборни 6
121007 Електрични погони изборни 6
140707 Мерења 1 изборни 6
140807 Моторна возила изборни 6
140311 Системи паљења и убризгавања у ото моторима изборни 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Трећа година
5. семестар
Студенти бирају четири од следећих изборних предмета
170807 Бизнис план изборни 6
111707 Енергетска електроника изборни 6
141007 Мерења 2 изборни 6
140411 Системи убризгавања у дизел моторима изборни 6
141307 Управљање у реалном времену изборни 6
6. семестар
Студенти бирају четири од следећих изборних предмета
150607 Микропроцесорски софтвер изборни 6
121607 Обновљиви извори енергије изборни 6
141407 Роботика и аутоматизација изборни 6
141512 Системи стабилности, безбедности и комфора у возилима изборни 6
110411 Телекомуникациони сервиси и технологије изборни 6
СП Стручна пракса обавезан 4
ЗР Завршни рад обавезан 8
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00