Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Системи паљења и убризгавања у бензинским моторима Шифра: 140311 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов:
Циљ: Циљ предмета је да студенти савладају основе теорије и примене електронских система паљења и убризгавања код бензинских мотора.
Исход: По положеном испиту студент ће бити оспособљен да изврши проверу исправности електронских система паљења и убризгавања код бензинских мотора.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Возила са погоном на моторни бензин.
 2. Перформансе БМ.
 3. Батеријски системи паљења БМ.
 4. Електронски системи убризгавања горива код БМ. Принципи образовања смеше, основни принципи убризгавања.
 5. Паљење и убризгавање БМ (КЕ i L-Jetronic,M i ME-Motronic).
 6. Директно убризгавање БМ: DI-Motronic.
 7. Колоквијум.
 8. Системи за паљење и убризгавање са погоном на алтернативна горива.
 9. Перформансе хибридних возила.
 10. Емисија издувних гасова. Дијaгностика.
 11. Катализатори.
 12. Законски прописи и норме EURO 4, 5,6.
 13. Колоквијум.
Практична настава:
 1. Прати садржај предавања.
Литература
 1. Пешић Р., Петковић С., Веиновић С., Моторна возила и мотори, Опрема, Машински факултет Крагујевац, 2008.
 2. Томић Мирољуб, Oпрема мотора, Машински факултет Београд, 2005.
 3. BOSCH:Gasoline-Engine Management, Third Edition, Robert Bosch GmbH, 2006.
 4. BOSCH: Motor-Vehicle Batteries and Electrical Systems,Third Edition, Robert Bosch GmbH, 2003.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
30
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00