Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Еколошки инжењеринг

Опште информације

Све активности студента бодују се по Европском систему за пренос кредита (ЕСПБ), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), тако да сваки семестар носи 30 ЕСПБ бодова. Основне струковне студије трају три године, односно шест семестара и носе 180 ЕСПБ бодова. Студије су реализоване у облику класичне наставе (face-to-face) на српском језику. Студијски програм се остварује у оквиру поља Техничко-технолошких наука, стручна област Инжењерство заштите животне средине.

Квалификација

Након завршених основних струковних студија студент стиче звање струковни инжењер заштите животне средине. Према Националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС), завршавањем основних струковних студија стиче се шести ниво, подниво један (ниво 6.1). Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 4 НОКС-а и положена општа, стручна односно уметничка матура.

Настава и испити

Настава се изводи по једносеместралним предметима. Aктивности студента током семестра (предиспитне обавезе), као што су колоквијуми, семинарски рад и домаћи задаци, се бодују. Сразмера броја поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту утврђена је за сваки предмет појединачно, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Финални испити се полажу у Школи у одговарајућим испитним роковима, а то су: јануарски, фебруарски, јунски, септембарски и октобарски. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена, при чему је за оцену шест потребно остварити најмање 51 поен, оцену седам 61 поен, оцену осам 71, оцену девет 81 и оцену десет 91 поен.

Циљеви и исходи

Студијски програм Еколошки инжењеринг има за циљ да оспособи студенте за обављање послова који се односе на управљање отпадом, одрживи развој, мониторинг и заштиту животне средине коришћењем нових технологија.

Циљеви студијског програма Еколошки инжењеринг су:

 • да студенти овладају актуелним знањима и вештинама из области праћења стања и заштите животне средине, одрживог технолошког и економског развоја друштва, енергетске ефикасности и еколошког добијања и рационалне потрошње енергије, управљања токовима отпада, могућностима његовог коришћења и начинима безбедног одлагања; начинима превенције и смањења штетних утицаја различитих привредних грана на животну средину;
 • да се оспособи стручан кадар који ће бити носилац доношења, примене и контроле спровођења нормативних аката којима је одређена област заштите животне средине;
 • да се студенти оспособе за тимски рад на пословима заштите животне средине.

Савладавањем студијског програма Еколошки инжењеринг студент стиче опште и предметно специфичне способности:

 • да примeни нaчeлa заштите животне средине;
 • да пoзнaје свojствa рaзличитих врстa oтпaдних мaтeриja;
 • да примeни релевантну нaциoнaлну и еврoпску правну рeгулaтиву;
 • да прикупи и тумaчи пoдaткe дoбиjeнe у прoцeсимa вeзaним зa заштиту животне средине;
 • да прeдлaже мeрe зa пoбoљшaњe пoступaкa вeзaних зa заштиту животне средине;
 • да кoристи свoje знaњe у oблaсти еколошког инжењерства нa прoфeсиoнaлaн нaчин;
 • да учeствуjе у мултидисциплинaрним прojeктимa, у области еколошког инжењерства.

Наставак студија

Након завршених основних струковних студија, студент може да се упише на специјалистичке струковне студије или на мастер струковне студије.

Руководилац студијског програма

др Александра Грујић слика

др Александра Грујић

Kабинет: 601

Eлектронска пошта: aleksandra.grujic@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак:  најава путем мејла
 • Уторак:  најава путем мејла
 • Среда:  најава путем мејла
 • Четвртак:  најава путем мејла
 • Петак:  најава путем мејла

Секретар студијског програма

струк. инж. Јанош Барањ

струк. инж. Јанош Барањ

Kабинет: 606

Eлектронска пошта: janos.baranj@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак: 12:00 - 13:00
 • Уторак: 14:00 - 15:00
Наставни план и програм акредитован 2017. НПП - 2017
Шифра Назив предмета Статус ЕСПБ
Прва година
1. семестар
101007 Електротехника обавезан 7
100307 Инжењерска математика обавезан 7
Студенти бирају један од следећих изборних предмета
101507 Енглески језик изборни 4
100117 Немачки језик изборни 4
Студенти бирају два од следећих изборних предмета
101107 Електротехнички материјали и компоненте изборни 6
170107 Интернет сервиси изборни 6
170307 Основи менаџмента изборни 6
101207 Физика изборни 6
2. семестар
Студенти бирају пет од следећих изборних предмета
101307 Апликативни софтвер изборни 6
180117 Еколошка регулатива изборни 6
140107 Механика изборни 6
120107 Основи електроенергетике изборни 6
101407 Основи информатике и рачунарства изборни 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Друга година
3. семестар
Студенти бирају пет од следећих изборних предмета
170807 Бизнис план изборни 6
180217 Еколошки менаџмент изборни 6
120607 Нове енергетске технологије изборни 6
181117 Одрживи развој изборни 6
180317 Управљање електронским и електричним отпадом изборни 6
181417 Физичко-хемијски процеси у рециклажним технологијама изборни 6
4. семестар
Студенти бирају пет од следећих изборних предмета
100507 Дискретна математика изборни 6
180617 Заштита од буке и вибрација изборни 6
180417 Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења изборни 6
140707 Мерења 1 изборни 6
181217 Производња енергије из отпада изборни 6
180517 Савремене методе пречишћавања ваздуха у индустрији изборни 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Трећа година
5. семестар
Студенти бирају четири од следећих изборних предмета
150407 Базе података изборни 6
100607 Вероватноћа и статистика изборни 6
180817 Рециклажне технологије изборни 6
172107 Управљање пројектима изборни 6
141307 Управљање у реалном времену изборни 6
6. семестар
Студенти бирају четири од следећих изборних предмета
181317 Заштита животне средине изборни 6
181017 Мониторинг животне средине изборни 6
121607 Обновљиви извори енергије изборни 6
180717 Системи за третман отпадних вода изборни 6
180917 Управљање рециклажним процесима изборни 6
СП Стручна пракса обавезан 4
ЗР Завршни рад обавезан 8
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00