Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Физичко-хемијски процеси у рециклажним технологијама Шифра: 181417 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов:
Циљ: Усвајањем основних знања о физичко-хемијским карактеристикама рециклажног материјала, студенти могу самостално да прате инжењерске, материјалне и енергетске токове у технологијама рециклаже.
Исход: Стицање инжењерског знања потребног за даље усавршавање из области рециклаже метала, неметала, полимера, композита. Упознавање процесно-технолошких аспеката добијања корисних компоненти из отпада, нус производа и секундарних сировина.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Циљ и значај рециклаже. Рециклажа и одрживи развој.
 2. Сакупљање, сортирање и припрема отпада за прераду. Материјални и енергетски биланс.
 3. Уситњавање и сепарација. Металуршка прерада.
 4. Рециклажа батерија и акумулатора.
 5. Посебни токови електричног и електронског отпада. Опасан и радиоактиван отпад.
 6. Рециклажа стакла, керамике и грађевинских материјала.
 7. Рециклажа поли(винил хлорида).
 8. Рециклажа полистирена.Рециклажа АБС.
 9. Рециклажа полиамида.Рециклажа термоумрежавајућих полимера.
 10. Рециклажа пнеуматика и других производа од гуме. Рециклажа папира и картона.
 11. Рециклажа амбалажних материјала.
 12. Економски и еколошки аспекти рециклаже.
Практична настава:
 1. Основне хемијске операције и методе одвајања, кондензовано стање, хемијска кинетика и равнотежа, реакције трансфера електрона, обилазак погона за рециклажу иелектронски отпад.
Литература
 1. Ходолич Ј. и др., Рециклажа и рециклажне технологије , Факултет техничких наука, Нови Сад, 2011.
 2. Lund, H.F., Recycling Handbook, 2nd Edition,”, McGraw-Hill, 2000.
 3. C.P. Rader, S.D. Baldwin, D.D. Cornell, G.D. Sadler, R.F. Stockel, Eds., Plastics, Rubber and Paper Recycling: A Pragmatic Approach, ACS Symposium Series 609, ACS, Washington D.C., 1995
 4. Rao, S.R., Resource Recovery and Recycling from Metallurgical Wastes, ELSEVIER, 2006.
 5. А. Јокић, Интерна скрипта Физичко-хемијске карактеристике рециклажног материјала
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
20
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00