Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Завршни рад

Поступак израде и одбране завршног рада утврђен је Правилником о начину и поступку припреме и одбране завршног рада.

Студент стиче право да започне израду завршног рада када му остане највише три неположена испита. Студент може изабрати тему из предмета који је положио у току студија. Ментор дефинише назив теме и задатке израде завршног рада, после чега кандидат пријављује тему. Студент подноси захтев за одобрење теме завршног рада Наставно-стручном већу Школе.

Студент треба да заврши израду завршног рада за најмање три недеље, а највише за годину од дана прихватања изабране теме на Наставно - стручном већу Школе. Наставно-стручно веће одређује Комисију за јавну усмену одбрану завршног рада, коју чине председник, ментор и најмање један члан. Комисија може да има и додатне чланове из редова наставника других високошколских установа или истакнутих стручњака из области коју обрађује завршни рад.

У току израде завршног рада студент има обавезе консултације са ментором.

Завршни рад треба да има најмање 20, а препоручује се не више од 40 страница, специјалистички рад од 30 до 50 страница, а мастер рад од 40 до 60 страница формата А4, не рачунајући додатке. Обавезан додатак завршног рада је и презентација завршног рада на препоручених 10 а највише 20 слајдова. Техничка обрада и квалитет садржаја завршног рада треба да буде у складу са Упутством за техничку израду завршног рада које представља саставни део Правилника о начину и поступку припреме и одбране завршног рада.

Ментор својим потписом на сваком примерку (четири примерка) завршног рада потврђује задовољавајући квалитет садржаја и техничке обраде. Сваки примерак завршног рада треба у прилогу да садржи целокупан текст завршног рада у електронском облику (CD).

Завршни рад се брани усмено пред Комисијом; студент припрема кратко излагање (до 15 минута) у коме излаже основне поставке проблема и карактеристике решења; потом комисија поставља питања, и оцењује рад у целини.

Правилници Шаблони и упутства Обрасци и лого

Информације о предаји завршног рада

Приликом предаје за одбрану завршног/дипломског рада студент треба да преда Студентској служби:

 • Четири укоричена рада (урађена по техничком упутству) и потписана од стране ментора,
 • Четири CD –а (са комплетним радом),
 • Непопуњену испитну пријаву – купује се у скриптарници Школе,
 • Доказ о уплати :
  • студенти ВИШЕР-а плаћају израду дипломе - 12000,00 дин.
  • студенти ВЕТШ-а плаћају израду дипломе - 6000,00 дин.

  Жиро рачун Школе 840-2119666-62

  Позив на број:
  1-шифра СП - број индекса-година уписа - 16
  пример: 1-12-31-08-16

 • Потврда из Библиотеке Школе да не дугује књиге.

Напомена: Завршни рад мора да буде урађен у складу са техничким упутством.

© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00