Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Савремене методе пречишћавања ваздуха у индустрији Шифра: 180517 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов: Знања из основа електроенергетике и нових енергетских технологија
Циљ: Стицање основних знања о улози и значају електроенергетских уређаја (ЕЕУ) примењених у екологији. Проучавање ЕЕУ као средстава за отклањање аерозагађења у индустрији, електропривреди, проучавање напредних техника управљања квалитетом ваздуха
Исход: Студенти ће бити оспособљени да схвате основне принципе и методе пречишћавања ваздуха, начина рада ЕЕУ који се користе у тој области за отклањање аеро-загађења, у циљу задовољења граничних вредности емисија у индустријским постројењима (термоелектранама и топланама)
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Негативан утицај аеро-загађивача на екосистем, основне методе и начини редукције аерозагађења
 2. Био-јонизатори као средство за пречишћавање ваздуха
 3. Електростатичке методе и њихова примена у редукцији аеро-загађења (електростатички издвајачи)
 4. Улога електроенергетских напајања у системима за пречишћавање ваздуха (основни принципи и топологије)
 5. Основни принципи функционисања електроенергетских постројења за пречишћавање ваздуха (одвајање чврстих материја, десумпоризација, денитрификација, уклањање живе и тешких метала)
 6. Начини и методе депоновања издвојених чврстих материја из ваздуха
 7. Начини и методе коришћења секундарних продуката десумпоризације и денитрификације
 8. Сензори и мерне методе које се користе у системима за пречишћавање ваздуха
 9. Основни принципи мониторинга и контроле емисија аеро-загађивача
 10. Примена информационих технологија у системима за пречишћавање ваздуха у индустрији и електропривреди
 11. Савремене методе “ON-Line” праћења емисија и аквизиција података
 12. Трендови будућег развоја електроенергетских постројења за пречишћавање ваздуха- могућности реализације термоелектрана и топлана без димњака
Практична настава:
 1. Практична настава је организована кроз аудиторне вежбе и израду семинарског рада. Практична настава у потпуности прати програм предавања. Предвиђа се део практичне наставе кроз посету електроенергетским постројењима за пречишћавање отпадних гасова на термоелектранама.
Литература
 1. С.Вукосавић, Ж.Деспотовић, И.Цветковић,Савремене методе електростатичког издвајања честица из димних гасова на термоелектранама и топланама, Студија урађена у оквиру пројекта Министарства науке TР3022, ЕТФ, Универзитет Београду, Институт Институт М.Пупин, Универзитет у Београду, Београд 2006.
 2. Ж.Деспотовић, С.Вукосавић, М.Бакић, Савремени електростатички издвајачи, ЕНЕРГИЈА-економија-екологија, Вол 3, пп.237-247, 2010.
 3. D.A.Vallero, Fundamentals of Air Pollution (Fifth edition), Academic Press, 2014.
 4. M.Z.Jacobson, Air Pollution and Global Warming, Cambridge University Press, 2012.
 5. Ken Parker, Electrical operation of electrostatic precipitators, 3rd, IEE Power and Energy, London, 2003
 6. Z.Despotovic, “Some Experiences in the Exploitation of Triboelectric Sensors for Measuring Concentration of particulate Matter on Thermal Power Plants”, XII International Conference INFOTEH 2013, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 20-22.03.2013; https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2013/radovi/TES/TES-2.pdf
 7. Z.Despotovic, S.Vukosavic, M.Terzic, “Contemporary Approach to Power of Electrostatic Precipitators”, XII International Conference INFOTEH 2013, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 20-22.03.2013;https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2013/radovi/ENS-4/ENS-4-1.pdf
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
30
колоквијум
50
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
50

Наставник

Сарадник

Презентација предмета (3) Предавања (18)

Савремени електростатички издвајачи

др Жељко Деспотовић, 05.03.2020., 0.52 MB

Основни принципи рада јонизатора за индустријско пречишћавање ваздуха

др Жељко Деспотовић, 26.03.2020., 2 MB

Електростатички Издвајачи

др Жељко Деспотовић, 28.03.2020., 5.42 MB

Улога енергетских напајања у системима за пречишћавање ваздуха на термоелектранама

др Жељко Деспотовић, 29.03.2020., 1.44 MB

Одсумпоравање димних гасова у индустрији

др Жељко Деспотовић, 20.04.2020., 2.18 MB

Уклањање оксида азота (NOx) из димних гасова у индустрији (денитрификација)

др Жељко Деспотовић, 05.05.2020., 2.08 MB

РЕВ_Предавање 1-Основне методе и поступци за пречишћавање ваздуха у индустрији

др Жељко Деспотовић, 19.06.2021., 4.72 MB

РЕВ_Основни принципи рада јонизатора за индустријско пречишћавање ваздуха

др Жељко Деспотовић, 19.06.2021., 2.02 MB

РЕВ_Системи за евакуацију пепела и шљаке на термоенергетским постројењима

др Жељко Деспотовић, 19.06.2021., 3.68 MB

РЕВ_Врећасти филтери за пречишћавање ваздуха у индустрији

др Жељко Деспотовић, 19.06.2021., 2.35 MB

РЕВ_Акустички системи за побољшање отресања и евакуацију пепела на термоенергетским постројењима

др Жељко Деспотовић, 19.06.2021., 1.82 MB

Мерне методе и мерна опрема у системима за уклањање чврстих честица у индустрији

др Жељко Деспотовић, 19.06.2021., 1.52 MB

ДЕНИТРИФИКАЦИЈА-Укратко

др Жељко Деспотовић, 19.06.2021., 0.07 MB

РЕВ_Уклањање живе и тешких метала у индустрији

др Жељко Деспотовић, 19.06.2021., 1.12 MB

Мониторинг емисија индустријских гасова

др Жељко Деспотовић, 19.06.2021., 1.73 MB

Мониторинг емисија индустријских гасова: нови захтеви и лимити

др Жељко Деспотовић, 19.06.2021., 0.21 MB

Уводно предавање-Основни појмови о изворима индустријских аерозагађења

др Жељко Деспотовић, 02.03.2022., 2.58 MB

Одсумпоравање димних гасова у индустрији-норме ГВЕ и основни принципи

др Жељко Деспотовић, 05.05.2022., 2.64 MB

Вежбе (0)
Преузимања (2) Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00