Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Жељко Деспотовић

Образовање

 • Основне академске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Енергетика-Енергетски претварачи и погони [1984-1990]
 • Магистарске студије: Универзитет У Београду, Електротехнички факултет, Енергетика-Енергетски претварачи погони [1998-2003]
 • Докторске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Енергетика-Енергетски претварачи и погони [2003-2007]

Биографија

Рођен је 1964.  у Пријепољу, Србија. Основну и средњу школу је завршио 1979., односно 1983.  у Новој Вароши. Након одслужења војног рока октобра 1984. започео је студије на Енергетском одсеку Електротехничког факултета, Универзитета у Београду. Још као студент је као један од најбољих на свом одсеку, у периоду октобар 1989.-април 1990. био ангажован у Институту ″Никола Тесла″ на пројекту ″Трофазни транзисторски инвертор 70kVA/400Hz напајан директно са трофазне мреже″, у оквиру кога је урадио дипломски рад под менторством проф. др Зорана Стојиљковића и Др Жарка Јанде. Дипломирао је 20 априла 1990. на Енергетском одсеку, смер Енергетски претварачи и погони. Дипломски рад на тему, "Упоредни преглед карактеристика биполарних транзистора у Дарлингтон спрези и биполарних транзистора са изолованим гејтом (IGBT) као струјних прекидача у напонским инверторима", одбранио је са оценом 10. Магистарске студије на електротехничком факултету је завршио са просечном оценом 10. Магистрирао је 11 децембра 2003. на Електротехничком факултету у Београду-смер енергетски претварачи и погони, са тезом “Енергетски претварачи за погон електромагнетних вибрационих актуатора у системима за дозирање и транспорт расутих материјала”. Докторску дисертацију на тему ″Оптимизација рада електромагнетних резонантних вибрационих транспортера коришћењем струјно контролисаних транзисторских енергетских претварача”, је одбранио 15 новембра 2007.  на Електротехничком факултету у Београду. У току свог стручног, истраживачког и научног рада је руководио и био ангажован као учесник на више значајних инвестиционих пројеката од интереса за електропривреду, процесну индустрију, водопривреду, путну привреду, железницу и војну индустрију. Бавио се истраживањем из области управљања механичким системима и механизмима, хидрауличким и хидро-динамичким системима, контролом вибрација, развојем индустријских микроконтролера, управљањем енергетским претварачима и електромоторним погонима. Ужа специјалности су му енергетска електроника, индустријска електроника и мехатроника. Свој целокупни рад је верификовао и кроз објављене научне радове. На основу поменутих истраживања објавио је као аутор или коаутор више од 200 научних радова у међународним и домаћим часописима, као и на међународним и домаћим симпозијумима и конференцијама. Аутор је или коаутор више од 60 инжењерских техничких решења из поменутих области која су добила потврду у конкретним практичним применама: 2 нова техничка решења призната на међународном нивоу, 21 битно побољшано техничко решење и 50 индустријских прототипова.

У периоду април 1990- јул 1991 је радио хонорарно на развоју енергетских претварача различите намене у Институту "Н.Тесла" у Центру за аутоматику и регулацију. Почев од 20 Септембра 1991. до сада је стално запослен у Институту ″Михајло Пупин″ (ИМП): 1991.-1996. у радној јединици  ИМП-Хидраулика и пенуматика, 1996.- 2002. у радној јединици ИМП-Мехатроника, од 2002. до сада у ИМП-Матично предузеће, где  тренутно у оквиру научно-истраживачких пројеката ради на развоју и пројектовању уређаја из области енергетске електронике, енергетских претварача и њихове примене у областима мехатроничких и индустријских система. Од јануара 2007.  постаје спољњи сарадник Катедре за енергетске претвараче и погоне -Лабораторија за микропроцесорско управљање енергетским претварачима на  Електротехничком факултету у Београду. Почев од 2 Фебруара 2010. је ангажован као професор Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија, за област Електроенергетика, студијски програм Нове Енергетске Технологије (НЕТ). Почев од 24 Фебруара 2015. је ангажован као професор на докторским академским студијама Електротехничког факултета, Универзитета у Београду-Катедра за Електричне претвараче и погоне (ЕПП), предмети: Енергетски претварачи и Управљање енергетским претварачима.

Носилац је пројектантских лиценци које му је издала Инжењерска Комора Србије (ИКС):(1) Лиценца тип 350-Одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона, (2)Лиценца тип 352-Одговорни пројектант управљања електромоторним погонима - аутоматика, мерење и регулација,(3)Лиценца тип 450-Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона.

У својој пројектантској каријери је пројектовао, реализовао и пустио у рад више од 100 индустријских постројења  у процесној индустрији, објектима електропривреде (хидро и термоелектранама) и енергетским постројењима специјалне намене. 

Дугогодишњи је рецензент је више врхунских међународних часописа од којих је најзначајнијни IEEE Transactions on Industrial Electronics (Импакт фактор ИФ=8.5). Члан је више водећих међународних IEEE асоцијација: IEEE Industrial electronics society, IEEE Power electronics society, IEEE Industry applications society, IEEE Mechatronics society , IEEE Power &Energy Society.  На основу своје дугогодишње активности у овим асоцијацијама, посебну почаст је добио 23.07.2015. од стране престижне америчке инжењерске асоцијације IEEE, унапређењем у звање -"IEEE Senior Member".

Рецензент је већег броја иновационих и научних пројеката при Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републие Србије. Рецензирао је више међународних билатералних пројеката.

Члан је едиторијал борда међународних часописа American Journal of Electrical and Electronic Engineering  и  Journal Industrial Process Automation in Engineering and Instrumentation. Члан је организационих и научних одбора више домаћих и међународних конференција.

Био је ментор више мастер радова и две докторске дисертације на академским студијама (једна на ЕТФ Беогад  и једна ФИН Крагујевац) и ментор више  дипломских и специјалистичких радова на струковним студијама (ВИШЕР Београд). Био је члан више комисија за прихватање , оцену и одбрану докторских дисертација на докторским академским студијама (ЕТФ). Учествовао је у формирању младог научног кадра у Институ Михајло Пупин и на Електротехничком факултету у Београду у оквиру комерцијалних индустријских пројеката и научних пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.  

Био је учесник је два ТЕМПУС пројекта: (1)TEMPUS JP 144856-2008: “International Accreditation of Engineering Studies”, (2) ТEMPUS JEP 41029/2006 - "Interdisciplinary Engineering Education Establishment",

Био је учесник два пројекта билатералне сарадње: (1) Билатерала  Србија-Француска: ″New Applied Mathematical Methodologies in Solving Different Engineering Problems″,  у оквиру програма  " Павле  Савић партнерства Hubert Curien", 2008-2009, (2) Билатерла Србија-Италија:  "Lead-free piezoelectric and multiferroic flexible films for nanoelectronics and energy harvesting", 2019 до сада.

Био је учесник  једног европског пројекта  из оквирног програма ФП7 -"Energy Warden-Renewable Energy Sourcing Decisions and Control in Buildings", 2010-2012.

Био је учесник је више националних научних пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије:

1. Пројекат МНТР Републике Србије, ″Развој нове технологије и постројења за чување воћа и поврћа у контролисаној атмосфери″, Фебруар 1993.

2. Пројекат МНТР Републике Србије И.1.1330 ″Нови правци о истраживањима осцилаторне удобности моторних возила″  из 1998. 

3. Пројекат МНТР Републике Србије "Развој хидродинамичких преносника за погон млинова за угаљ 1.1-2МW на термоелектранама", Пројекат Но.ЕТР6.02.0059А, финансиран у оквиру технолошког развоја Министарства за науку Републике Србије , Април 2001.-Децембар 2003. Руководилац пројекта: Проф.др Драгутин Дебељковић-Машински факултет Београд.

4. Пројекат Министарства науке Републике Србије "Развој технологије и уређаја за ефикасну електрофилтрацију дима у термоелектранама и топланама", Пројекат ТР6610, Министарства науке и заштите животне средине-Програм технолошког развоја у области енергетских технологија и рударства, Јануар 2005.-Децембар 2007. Руководилац пројекта: Проф. др Слободан Вукосавић- Електротехнички Факултет у Београду.

5. Пројекат Министарства науке и заштите животне средине "Набавка капиталне опреме за научно истраживачки рад"- Хидродинамички пулзатор, у оквиру Секторског инвестиционог плана из области науке и електронске управе. Уговор бр. РГСМ 13.1.01/06-07-ЈН-НИП који је склопљен са Министарством за Науку Републике Србије, дана 10.11.2006. Трајање пројекта Јануар 2007.-Јул 2008. Руководилац пројекта са стране Машинског факултета у Крагујевцу: Проф. др Мирослав Демић; Руководилац пројекта са стране Института М.Пупин: Др Жељко Деспотовић.

6. Пројекат Министарства науке и заштите животне средине "Развој система за мерење количине и квалитета воде у отвореним токовима базираних на GPRS комуникацији за потребе надзора и управљања", Пројекат ТР22013, Министарство науке, Програм истраживања у области технолошког развоја за период 01.04.2008.-31.03.2011., реализација 01.04.2008-31.03.2009.Руководилац пројекта: Др Жељко Деспотовић–Институт "М.Пупин".

7. Пројекат Министарства науке и заштите животне средине: "Развој и примена високонапонске високофреквентне еколошке опреме за отклањање аерозагађења у индустрији и електропривреди", Пројекат ТР21007, Министарство науке и заштите животне средине, Програм истраживања у области технолошког развоја за период 01.04.2008-31.03.2011, реализација 01.04.2008-31.03.2010. Руководилац пројекта: Проф. др Слободан Вукосавић- Електротехнички Факултет у Београду

8. Пројекат Министарства науке, просвете и технолошког развоја Републике Србије: "Интегрисани системи за уклањање штетних састојака дима и развој технологија за реализацију термоелектрана и енергана без аерозагађења", Пројекат ТР33022, Програм истраживања у области технолошког развоја за период 01.01.2011 до сада. Руководилац пројекта: Проф. др Слободан Вукосавић- Електротехнички Факултет у Београду.

У досадашњој научној и стручној каријери је објавио 14 радова са SCI листе, 3 поглавља у монографијама међународног значаја, 4 предавања по позиву на интернационалним симпозијумима, 2 предавања на националним симпозијумима, преко 20 радова у водећим часописима националног значаја и више од 150 радова на интернационалним и националним симпозијумима.

Целокупни научни, академски и стручни - инжењерски опус професора детаљније је доступан на следећим Интернет адресама:

https://www.etf.bg.ac.rs/uploads/files/javni_uvid/izvestaji/naucno_zvanje/2018/Zeljko_Despotovic.pdf

http://www.pupin.rs/cv/zeljko-despotovic/

http://www.pupin.rs/en/cv/zeljko-despotovic/

http://epp.etf.rs/wp/dr-zeljko-despotovic-visi-naucni-saradnik/

https://www.researchgate.net/profile/Dr_Zeljko_Despotovic2

http://www.ingkomora.rs/homepages/?l=450D62409

https://scholar.google.com/citations?user=2_euNsgm8VkC&hl=sr

http://bg.academia.edu/ZeljkoDespotovic

https://rs.linkedin.com/in/zeljkodespotovic

https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Despotovic%20Zeljko%20V#.XMipJzAzbIU

Регистрован је у следећим научним базама података:

ORCID ID:

https://orcid.org/0000-0003-2977-6710

SCOPUS ID: 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16047097600

Web of Science Researcher ID: E-3402-2013

https://publons.com/researcher/1748872/zeljko-v-despotovic/

Списак научних и стручних публикација је доступан на следећим WEB адресама:

(1)    РАДОВИ У МЕЂУНАРОДНИМ ЧАСОПИСИМА: 

https://websrv3.viser.edu.rs/download/profesori/215_nastavnik_radovi_m_cas.pdf

(2)    РАДОВИ У ДОМАЋИМ ЧАСОПИСИМА:

https://websrv3.viser.edu.rs/download/profesori/215_nastavnik_radovi_d_cas.pdf

(3)    РАДОВИ НА МЕЂУНАРОДНИМ КОНФЕРЕНЦИЈАМА:

https://websrv3.viser.edu.rs/download/profesori/215_nastavnik_radovi_m_konf.pdf

(4)    РАДОВИ НА ДОМАЋИМ КОНФЕРЕНЦИЈАМА:

https://websrv3.viser.edu.rs/download/profesori/215_nastavnik_radovi_d_konf.pdf

(5) МОНОГРАФИЈЕ:

https://websrv3.viser.edu.rs/download/profesori/215_nastavnik_radovi_udzbenici.pdf


Референце

Монографија

 1. A.Rodić, I.Stevanović, Ž.V.Despotović, "Pametna poljoprivreda-Mogućnosti digitalizacije i automatizacije u ekološki i ekonomski održivoj poljoprivrednoj proizvodnji", pp-27-58, Poglavlje u Monografiji: PRIMENA NOVIH TEHNOLOGIJA U CILJU PAMETNOG UPRAVLJANJA PROCESOM GAJENJA POVRĆA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU (Editor: Dr Svetlana Roljević Nikolić)- Institit za Ekonomiku Poljoprivrede Beograd, Jul 2021, ISBN:978-86-6269-100-2
 2. Z.V.Despotović, A.Rodić, I.Stevanović, "Inovativna rešenja sistema navodnjavanja uz primenu obnovljivih izvora energije: tehnički aspekti", pp.25-64, Poglavlje u Monografiji: TEHNO i AGROEKONOMSKA ANALIZA PREDNOSTI I NEDOSTATAKA ŠIRE PRIMENE INOVATIVNOG NAČINA PODPOVRŠINSKOG KAPILARNOG NAVODNJAVANJA U POLJOPRIVREDNOM SEKTORU (Urednik: Dr Nataša Kljajević), Institit za ekonomiku poljoprivrede-Beograd, Jul 2021, ISBN: 978-86-6269-098-2.

 3. I.Salom, Ž.Despotović, J. Gajica, M.Kabović, V.Čelebić, "Analiza tehničkih propisa u oblasti elektro-energetike u delu nadzemnih vodova, primena CENELEC i IEC standarda u cilju prevazilaženja prepreka u Merilu 1 za PP1", Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srbije, Izdanje 3, br. strana 346, Avgust 2020. god.  

 4. J. Subić, M. Jeločnik, L.Nastić, V. Paraušić, S.Nikolić, A.Rodić, Ž.Despotović, I.Stevanović, "Tehno i agro-ekonomska analiza primene energije vetra i sunca za potrebe navodnjavanja u poljoprivrednom sektoru Srbije", Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Projekat br. 680-00-00029/2019-02, Septembar 2020. god.    

 5. Matijević M., Despotović Ž.V., Milanović M., Jović N., Vukosavić S. (2018) "Laboratory Model of Coupled Electrical Drives for Supervision and Control via Internet." In: Auer M., Zutin D. (eds) Online Engineering & Internet of Things. Lecture Notes in Networks and Systems, Vol 22. , Chapter: Use and Application of Remote and Virtual Labs in Education, pp. 392-407, SPRINGER, Cham, September 2017

 6. J.Subić, M.Jovanović, Ž.V.Despotović, M.Jeločnik, "Possibilities of applying robotic systems and smart sensor networks in integral agricultural apple production",Advances in Robot Design and Intelligent Control,SPRINGER, Robotics in Alpe-Adria-Danube Region (RAAD16), Vol.540, Chapter 30, pp.269-285, ISBN 978-3-319-49058-8, Available at November 2016.

 7. Ž.V.Despotović, M.D.Jovanovic, I.Stevanovic, “POSSIBILITIES OF USING RENEWABLE ENERGY SOURCES IN AGRICULTURE IN THE REPUBLIC OF SERBIA”, SUSTAINABLE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN TERMS OF THE REPUBLIC OF SERBIA STRATEGIC GOALS REALIZATION WITHIN THE DANUBE REGION-development and application of clean technologies in agriculture, Publisher: Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Chapter 7, pp.107-128, ISBN 978-86-6269-056-2, 2016

Научни рад у међународном часопису

 1. J.Bobić, N.Ilić, Ž.V.Despotović, A.Džunuzović, R.Grigalaitis, I.Stijepović, B.Stojanović, M.Vijatović Petrović, "Properties and Potential Application of Lead-Free (BaZr0.2 Ti0.8 O3) and Lead-Based (PbZr0.52 Ti0.48 O3) Flexible Thick Films", Crystals 2023, Vol.13, No8, pp.1178-1193, MDPI, July 2023. (IF=2.7)

 2. M. Vijatovic Petrovic, F. Craciun, F. Cordero, E. Mercadelli, N. Ilic, Z. Despotovic, J. Bobic, A. Dzunuzovic, C. Galassi, P. Stagnaro, G. Canu, M. T. Buscaglia, E. Brunengo, "Advantages and limitations of active phase silanization in PVDF composites: Focus on electrical properties and energy harvesting potential", POLYMER COMPOSITES, Decembre 2023, https://doi.org/10.1002/pc.28071, (IF=5.2).

 3. Ž.V.Despotović, M.Tajdić, "Design, Implementation and Experimental Testing of a Hybrid Power Supply of Remote Measuring Station in the Surveillance, Alert & Warning System (SAWS)", TELFOR Journal, Vol.14, No1, 2022., pp.12-19.

 4. V.Šinik, Ž.V.Despotović, B.Radović, M.Đurđev, M.Josimović, "PROBLEMS RELATED TO THE ELECTRIC POWER SYSTEM OF WIND FARMS AND NEW TENDENCIES IN THEM", ACTA TECHNICA CORVINIENSIS – Bulletin of Engineering, Tome XV [2022]|Fascicule 1 [January – March], pp.35-39, 2022.

 5. M. Vijatovic Petrovic, F. Cordero, E. Mercadelli, E. Brunengo, N. Ilic, C. Galassi, Z. Despotovic, J.Bobic, A. Dzunuzovic, P. Stagnaro, G. Canu, F.Craciun., "Flexible lead-free NBT-BT/PVDF composite films by hot pressing for low-energy harvesting and storage", Journal of of Alloys and Compounds, https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.161071, pp.1-35, July 2021 (IF=5.316).

 6. V.Ž.Filipović, M.Matijević, P.Mišljen, Ž.V.Despotović, „Outlier Robust Identification of the Thermal Power Plant: Combustion Control and the Solid Fuel Combustion Products Vibratory Transport“, Environmental Engineering and Managemet Journal, Vol.19, No3, March 2020, Print ISSN: 1582-9596, eISSN: 1843-3707, (IF= 1.186) 

 7. V. ŠINIK, Ž.DESPOTOVIĆ, Lj.RADOVANOVIć, M.ĐURĐEV, B.NOVAKOVIĆ, J.TOLMAČ, I.PALINKAŠ,  "SOME ASPECTS OF THE ELECTRICAL POWER QUALITY",  ACTA TECHNICA CORVINIENSIS – Bulletin of Engineering [e -ISSN: 2067-3809] TOME XIII, pp. 57-62, March 2020.

 8. V.Šinik, Ž.Despotović, S.Prvulović, E.Desnica, J.Pekez, J.Tolmač, I.Palinkaš, "Higher Harmonics of Current Caused by the Operation of Rolling Mill", International Journal of Engineering, Tome XVIII, February 2020, pp.63-69.

 9. V.Šinik, Ž.Despotović, S.Ketin, U.Marčeta, "Radiation of Electromagnetic Fields of Industrial Frequencies. Electromagnetic Radiation of Electrical Appliances in Households", International Journal of Engineering, Tome XVIII, February 2020, pp. 3-18.

 10. J.D.Bobic, M.Ivanov, N.I.Ilic, A.S.Dzunuzovic, M.M. Vijatovic Petrovic, J.Banys, A.Ribic, Z.Despotovic, B.D.Stojanovic, ”PZT-nickel ferrite and PZT-cobalt ferrite comparative study: Structural, dielectric, ferroelectric and magnetic properties of composite ceramics”, Ceramics International, Vol 44., Issue 6, pp. 6551-6557, 15 April 2018. (IF=2.986)

 11. P.Misljen, M.Tanaskovic, Z.Despotovic, M.Matijevic, „Controlling Electromagnetic Vibrating Feeder by Using a Model Predictive Control Algorithm“, Interciencia Journal, Vol.43, No.10, pp. 31-47, ISSN 0378-1844, 2018

 12. Z. V.Despotovic , Dj.Urukalo, A.I.Ribic, “Hardware and Software Implementations of Measuring System for Resonant Electromagnetic Vibratory Conveyor“, International Journal of Electrical Engineering and Computing, Vol. 1, No. 1 (2017), DOI: 10.7251/IJEEC1701021D, e-ISSN: 2566-3682.

 13. Z.V.Despotovic, Dj.Urukalo, M.Lecic, A.Cosic, "Mathematical modelling of resonant linear vibratory conveyor with electromagnetic excitation: simulations and experimental results", Applied Mathematical Modeling, ISSN: 0307-904X, Vol.41, No.1, pp.1-24, January 2017, (IF=2.291)

 14. P.Misljen, Z.V.Despotovic, M.Matijevic,"Modeling and Control of Bulk Material Flow on the Electromagnetic Vibratory Feeder",Automatika:Journal for Control, Measurement,Electronics, Computing and Communications, Vol.57,Issue 4,pp.936-947, December 2016,ISSN:0005-1144(IF= 0.311).

 15. Z. V.Despotovic , A.M. Pavlovic, J.Radakovic, “Using Regulated Drive of Vibratory Screens with Unbalanced Motors ”, Journal of Mechatronics, Automation and Identification Technology, ISSN(Online)2466-3603, Vol.1, No.3, pp.20-25, 2016

 16. V.Sinik, Z.V.Despotovic, I.Palinkas, "Optimization of the Operation and Frequency Control of Electromagnetic Vibratory Feeder”, Elektronika ir Elektrotechnika, ISSN 1392-1215, Vol.26, No.1, pp.24-30, February 2016. (IF=0.561)

 17. V.Sinik, Z.V.Despotovic, I.Palinkas, "Improved power supply performance of vibratory conveyor drives", Elektronika ir Elektrotechnika, ISSN 1392-1215, Vol.22, No.6, pp.3-9, December 2016 (IF=0.561)

 18. A.Radojković, S.M.Savić, N.Jović, J.Ćirković, Ž.Despotović, A.Ribić, Z.Branković, G.Brankovic, Structural and electrical properties of BaCe0.9Eu0.1O2.95 electrolyte for IT-SOFCs“, Electrochimica Acta, Vol.161, pp.153-158, March 2015, doi:10.1016/j.electacta.2015.02.075, (IF=4.504)

 19. S.Srdic, Z.Despotovic, "A Buck-Boost Converter Modified to Utilize 600V GaN Power Devices in a PV Application Requiring 1200V Devices”, Advances in Electrical and Computer Engineering, ISSN 1582-7745, Vol.15, No.3, pp.59-64, August 2015. (IF=0.53)

 20. Z. V.Despotovic , V.Sinik "The Simulations and Experimental Results of Dynamic Behaviour of Torque Motor Having Permanent Magnets”, Journal of Electrical Engineering, ISSN 1335-3632, Vol.66, No.2, pp.92-102, April 2015. (IF=0.539)

 21.  Z. V.Despotovic , M.Lecic, M.Jovic, A.Djuric “ Vibration Control of Resonant Vibratory Feeders With Electromagnetic Excitation ”, Journal FME Transactions, Vol.42, No.4, pp.281-289, December 2014. (IF=0.28)

 22. Z. Despotovic , A. Ribic, V.Sinik, “ Power Current Control of a Resonant Vibratory Conveyor Having Electromagnetic Drive ”, Journal of Power Electronics, Vol.12, No.4, pp.678-689, July 2012. (IF=0.783)

 23. Z. Despotovic , A. Ribic, “The Increasing Energy Efficiency of the Vibratory Conveying Drives with Electromagnetic Excitation”, International Journal of Electrical and Power Engineering, Vol.6(1), pp.38- 42, April 2012

 24. K. Addi, Z. Despotovic , D. Goeleven, A. Rodic, “ Modelling and Analysis of a Non-Regular Electronic Circuits Via a Variational Inequality Formulation ”, Applied Mathematical Modeling, Vol.35., Issue 5, pp.2172-2184, May 2011.(IF=1.579) 

 25. A.I.Ribic, Z.V.Despotovic, ” High Performance Feedback Control of Electromagnetic Vibratory Feeder ” , IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol.57, Issue IX, pp.3087-3094, September 2010. (IF=3.481) 

 26. Z.V.Despotovic, Z.V.Stojiljkovic, ”Power Converter Control Circuits for Two-Mass Vibratory Conveying System with Electromagnetic Drive: Simulations and Experimental Results” , IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol.54, Issue I, pp.453-466, February 2007. (IF=2.216)

Научни рад на међународној конференцији

 1. B. Simonović, Miodrag Vuković, Željko.V. Despotović, "On-line System for Monitoring Consumption and Power Quality Control in Order to Rationally Use Electricity in Industry Plant with Prosumer Status", XXIII International Symposium INFOTEH 2024 – JAHORINA 20-22.03.2024.

 2. Željko.V. Despotović, Mirjana Vijatović, Petrović, Jelena D. Bobić, "Laboratory Experimental Setup for High Voltage Corona Polarization of Thin PVDF Films", XXIII International Symposium INFOTEH 2024 – JAHORINA 20-22.03.2024.

 3. Aleksandra Grujić, Ivana Vlajić-Naumovska, Slavko Dadić, Milan Ivezić, Neša Rašić, Željko V. Despotović, POWER QUALITY IN THE MEET FACTORY, International Multidisciplinary Conference "Challenges of Contemporary Higher Education" - CCHE 2024, Kopaonik 29.01-03.02.2024.

 4. Željko V. Despotović, Marija Radmilović, Jelena Kljajić, Uroš Ilić, ROBOTICS IN AGRICULTURE 4.0: AN AUTOMATED SEEDLING PRODUCTION AND PEST DETECTION, International Multidisciplinary Conference "Challenges of Contemporary Higher Education" - CCHE 2024, Kopaonik 29.01-03.02.2024.

 5. Željko V. Despotović, Aleksandra Grujić, Ivana Vlajić Naumovska, Predrag Simić, Lara Laban, Power Quality Improvement of LED Street Lighting Reflectors, International Multidisciplinary Conference "Challenges of Contemporary Higher Education" - CCHE 2024, Kopaonik 29.01-03.02.2024.

 6. Ž.V.Despotović, M.Vijatović Petrović, J.D.Bobić, A.Dzunizovic, E.Mercadelli, " Experimental Setup for Testing Low Energy Harvesting Devices Based on Lead-Free NBT-BT-PVDF Composite Flexible Films", XXII International Symposium INFOTEH 2023, 15-17.03.2023., Jahorina, Bosnia and Herzegovina.

 7. M.Djurovic, Ž.V.Despotović "Optimization and proper selection arrangement of solar panels on the rooftop PV plant 400 kW AC", XXII International Symposium INFOTEH 2023, 15-17.03.2023, Jahorina, Bosnia and Herzegovina.

 8. J.Bobić, N.Ilić, Z.Despotovic, A.Dzunuzović, R.Grigalaitis, I.Stijepović, M.Vijatović Petrović, "TWO-PHASE AND THREE-PHASE FLEXIBLE THICK FILMS: POTENTIAL  USE AS ENERGY STORAGE AND ENERGY HARVESTING SYSTEMS", 7th Conference of The Serbian Society for Ceramic Materials, 14-16.06.2023., Belgrade

 9. M. Vijatovic Petrovic, F. Craciun, F. Cordero, E. Mercadelli, N. Ilic, Z. Despotovic, J. Bobic, A. Dzunuzovic, C. Galassi, P. Stagnaro, G. Canu, M.T. Buscaglia, E.Brunengo, "ENHANCED PROPERTIES OF PVDF COMPOSITES BY ACTIVE PHASE SILANIZATION", 7th Conference of The Serbian Society for Ceramic Materials, 14-16.06.2023., Belgrade

 10. M.Djurovic, Z.V.Despotovic, "The Efficiency of Energy Production From Solar Panels Depending on the Type of Orientation and Mode of Their Installation", CNN TECH CONFERENCE 2023 -International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies, 4-7 July,  Zlatibor, 2023. 

 11. M.Vijatovic Petrovic, F.Cordero, E. Mercadelli, E.Brunengo, N.Ilic, C.Galassi, Z.Despotovic, J.Bobic, A. Dzunuzovic, P.Stagnaro, G.Canu, F.Craciun, "Energy harvesting potential of polymer composites", 7th World Congress on Joint Event on & 5th World Congress on Lasers, Optics and Photonics, June 21-22. 2023 Valencia, Spain.

 12. J.Bobić, N.Ilić, Z.Despotovic, A.Dzunuzović, R.Grigalaitis, I.Stijepović, M.Vijatović Petrović, "Lead free (BaZr0.2Ti0.8O3) and lead-based (PbZr0.52Ti0.48) flexible thick films: structural properties and potential use as energy storage and energy harvesting systems", 7th World Congress on Joint Event on & 5th World Congress on Lasers, Optics and Photonics June 21-22. 2023 Valencia, Spain.

 13. Ž.V. Despotović, I.R. Stevanović, J.Šumarac and A.Rodić, "Hybrid and Uninterruptible Power for Irrigation on Agriculture Smart Land",  SINERGY 2023-Capacity building in Smart and Innovative eNERGY management, Belgrade, Serbia ,  26.09-28.09. 2023., Belgrade, Serbia
 14. M.Radmilovic, Z.Despotović, J.Šumarac, J.Kljajic and U.Ilić, "Sustainable and automated production process of seedlings using robotic systems", SINERGY 2023-Capacity building in Smart and Innovative eNERGY management,  26-28.09.2023, Belgrade, Serbia.

 15. Željko.V. Despotović, Mirjana Vijatović, Petrović, Jelena D Bobić, "A Realization of Synchronous Buck Power Converter for Energy Harvesting from Vibrations", 22nd IEEE  International Symposium on POWER ELECTRONICS Ee2023, Novi Sad, Serbia, October 25th - 28th, 2023.

 16. M. Banovic, Z.V. Despotovic, D. Jerkan, "Increase in Efficiency of PMSM Drive Using Supercapacitor Storage", 22nd International Symposium on POWER ELECTRONICS Ee2023, Novi Sad, Serbia, October 25th - 28th, 2023.

 17. L. Stanic, Z.V. Despotovic, M. Pajnic, M. Skender, "Digital control challenges in a single-phase CCM totem-pole PFC rectifier with GaN devices", 22nd IEEE International Symposium on POWER ELECTRONICS Ee2023, Novi Sad, Serbia, October 25th - 28th, 2023.

 18. Marko S.Đurović, Željko V.Despotović, "Optimizing the Arrangement of Photovoltaic Panels of the 800 kW Solar Power Plant Mounted on the Roof Slopes of One Factory Hall", International Conference POWER PLANTS 2023, Zlatibor, 08.11.-10.11.2023.

 19. Željko V.Despotović, Miodrag Vuković, "Design Grounding System of 2.4MW Free-Field Photovoltaic Power Plant with String Inverters", International Conference POWER PLANTS 2023, Zlatibor, 08.11.-10.11.2023.

 20. Željko V.Despotović, Miodrag Vuković, Bojan Simonović, "Thermal Imaging of AC Distribution on the Roof-top Photovoltaic Power Plant 500kW in the GRUNER Factory in Vlasotince", International Conference POWER PLANTS 2023, Zlatibor, 08.11.-10.11.2023.

 21. Marko.S. Đurović, Željko.V. Despotović, "Influence of the Shadow Caused by the Slope of the Roof on Production of a A Roof-top Solar Power Plant with an Output Power of 400kW", 11th International Conference on Renewable Electrical Power Sources-ICREPS 2023, Belgrade, November 2 and 3, 2023,  pp.61-67, ISBN: 978-86-85535-16-1

 22. Željko.V. Despotović, Marko.S. Đurović,  Design and Realisation PV Roof-top Power Plant 400kW in the Factory "EP BELT"-LOZNICA, 11th International Conference on Renewable Electrical Power Sources-ICREPS 2023, pp. 67-78, Belgrade, November 2 and 3, 2023, ISBN:978-86-85535-16-1.

 23. Bobić Jelena, Ilić Nikola, Despotovic Zeljko V., Džunuzović Adis,  Grigalaitis Robertas, Stijepovic Ivan, Vijatović Petrović Mirjana, "TWO-PHASE AND THREE-PHASE FLEXIBLE THICK FILMS: POTENTIAL USE AS ENERGY STORAGE AND ENERGY HARVESTING SYSTEMS", 7th Conference of The Serbian Society for Ceramic Materials, 2023.

 24. Ž.V.Despotovic, HYBRID “OFF-GRID” POWER SUPPLY SYSTEMS AND THEIR APPLICATIONS IN AGRICULTURE: PRACTICAL REALIZATIONS, 10th International Conference on Renewable Electrical Power Sources-ICREPS 2022, 17-18 October, 2022, Belgrade, Serbia (Keynote lecture)

 25. Jovan Vujasinović, Goran Savic and Zeljko Despotovic, "Architecture and Sizing of System for Remote Control of Renewable Energy Sources Powered Station for Electric Vehicles Charging", IEEE International Energy Conference-ENERGYCON 2022, Riga, Latvia, May 9th – 12th, 2022.

 26. J.Bobic, N.Ilic, Z.Despotovic, A.Dzunuzovic, R.Grigalaitis, I.Stijepovic, M.V.Petrovic, "LEAD BASED (PZT) AND LEAD FREE (BZT) COMPOSITES FLEXIBLE FILMS AS LOW-ENERGY PIEZOELECTRIC HARVESTERS", 6th Conference of The Serbian Society for Ceramic Materials, June 28-29, 2022, Belgrade, Serbia, 6CSCS-2022.

 27. M.Vukovic, B.Ostojic, Z.V.Despotovic, "Quality planning in projects for small power plants for household and commercial facilities", 10th IPMA Research Conference “Value co-creation in the project society“, 19-21 June 2022, Belgrade, Serbia

 28. B.Djordjevic, Z.V.Despotovic, "Digital Implementation of MPPT Algorithm in Cuk DC/DC Power Converter Based on PIC18F4520 Microcontroller", 21th IEEE International Symposium INFOTEH-JAHORINA, 16-18 March 2022.

 29. Z.V.Despotovic, B.Cupic, Dj.Lekic, "Design and Verification of 22kW / 220Vdc Electromagnet for Separation of Steel Parts from Coal on Conveyor Belts for Delivery", 21th IEEE International Symposium INFOTEH-JAHORINA, 16-18 March 2022

 30. Ž.V.Despotović, I.R.Stevanović, HYBRID POWER SUPPLY OF THE AGROKAPILARIS® SYSTEM FOR IRRIGATION OF VEGETABLE CROPS ON THE PLOT "GRABOVAC" -OBRENOVAC, International symposium POWER PLANTS 2021, Belgrade 17-18 November, Serbia

 31. M.Vuković, Ž.V.Despotović, B.Ivanović, DESIGN AND CONSTRUCTION OF A PHOTOVOLTAIC SOLAR POWER PLANT OF 500 kW ON THE ROOF OF THE FACTORY "GRUNER" Serbian Ltd. -VLASOTINCE, International Symposium POWER PLANTS 2021, 17-18 November, Belgrade, Serbia

 32. Ž.V:Despotović, M.Tajdić, "Design and Implementation of a Hybrid Power for Telecommunication and Measuring Remote Station of the Surveillance, Alert and Warning System", 29th Telecommunications Forum TELFOR 2021, 23-24.11.2021, Belgrade, Serbia.

 33. V.Šinik, Ž.V.Despotović, B.Radović, M.Đurđev, M.Josimović, "Problems Related  to the Electric Power System of Wind Farms and New Tendencies in Them",  XI International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2021 (IIZS 2021) October 07-08, 2021, Zrenjanin, Serbia.

 34. Ilić Nikola,Vijatović Petrović Mirjana, Despotovic Zeljko V., Bobić Jelena, Džunuzović Adis, Ferreira Teixeira Guilhermina, "MECHANICAL ENERGY HARVESTING POTENTIAL OF BiFeO3-PVDF FLEXIBLE COMPOSITES", 14th ECerS Conference for Young Scientists in Ceramics, CYSC-2021 Novi Sad, Serbia, October 20-23, 2021.

 35. Ž.V.Despotović, A.I.Ribić, Aleksandar M.Pavlović, "Experimental Characterization of Vibrations on Bucket Wheel Boom of Excavator on Thermal Power Plants “N.Tesla”-B", 20th International IEEE Symposium INFOTEH-JAHORINA, 17-19 March 2021.

 36. M.Tajdić, Ž.V.Despotović, J.Kon, "Design and Implementation of an Uninterruptible Power Supply for Command and Control Center of the Surveillance, Alert & Warning System", 20th International IEEE Symposium INFOTEH-JAHORINA, 17-19 March 2021

 37. B.Djordjevic, Ž.V.Despotović, "Digital Control of Four Switch Synchronous BuckBoost Power Converter based on PIC18F4520 Microcontroller", 20th International IEEE Symposium INFOTEH-JAHORINA, 17-19 March 2021

 38. M.M. Vijatović Petrović, Francesco Cordero, Elisa Mercadelli, Elisabetta Brunengo, Nikola Ilić, Carmen Galassi, Zeljko V. Despotovic*, Jelena D. Bobić, Adis Dzunuzovic, Paola Stagnaro, Floriana Craciun, "Composite Flexible Films Prepared by Hot Pressing for low-Energy Harvesting and Storage", Joint ISAF-ISIF-PFM Virtual Conference; IEEE International Symposium on Applications of Feeroelectric (ISAF), May 2021, Sydney, University of Sydney, Australia.

 39. Ž.V.Despotović, Dj.Urukalo, "SCR POWER CONVERTER FOR DRIVING OF ELECTROMAGNETIC VIBRATORY SILO EXTRACTOR“, 19th International IEEE Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH) 2020, East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

 40. Dj.Urukalo, Ž.V.Despotović, "EXPERIMENTAL VERIFICATION OF ELECTRICAL CONSUMPTION OF RESONANT ELECTROMAGNETIC VIBRATORY FEEDER", 19th International IEEE Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH) 2020, East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

 41. M.Majstorović, Ž.V.Despotović, D.Mrščević, B.Đurić, M.Milešević, Z.Stević, "IMPLEMENTATION OF MPPT METHODS WITH SEPIC CONVERTER", 19th International IEEE Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH) 2020, East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

 42. M.D.Jovanovic, Z.V.Despotovic, A.Rodic, M.Radmilovic, M.Tajdic, "Large scale data acquisition system for real time measurement", 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA, 20-22 March 2019.

 43. V.Šinik, Ž.Despotović, S.S.Ketin, U.Marčeta, "Radiation of Electromagnetic Fields of Industrial Frequencies. Electromagnetic Radiation of Electrical Appliances in Households", IX International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2019 (IIZS 2019) October 3rd-4th, 2019, Zrenjanin, Serbia, Vol.9, pp.504-511, ISBN: 978-86-7672-324-9

 44. V.Šinik, Ž.Despotović, S.Prvulović, E.Desnica, J.Pekez, J.Tolmač, I.Palinkaš, "Higher Harmonics of Current Caused by the Operation of Rolling Mill", Proceedings of IX International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2019 (IIZS 2019) October 3rd-4th, 2019, Zrenjanin,Serbia, Vol.9, pp.50-57, ISBN: 978-86-7672-324-9, 

 45. K.Dervić, V.Šinik, Ž.Despotović, "Basic of Electromagnetic Radiation", IX International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2019 (IIZS 2019) October 3rd-4th, 2019, Zrenjanin, Serbia Vol.9, pp.512-520, ISBN: 978-86-7672-324-9,

 46. V.Šinik, Ž.Despotović, D.Dobrilović, "Power System Architecture for Servers Integrating Active, passive and EMI-Filter Functions Design", Proceedings of IX International Conference on Applied Internet and Information Technologies- AIIT 2019, October 3-4, 2019, Zrenjanin, Republic of Serbia, Vol.9, pp.221-226, ISBN: 978-86-7672-327-

 47. V.Šinik, Ž.Despotović, S.S.Ketin, U.Marčeta, "Radiation of High Frequency Electromagnetic Fields, Biological Effects and Health Consequences", IX International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2019 (IIZS 2019) October 3rd-4th, 2019, Zrenjanin, Serbia, Vol.9, pp.403-410, ISBN: 978-86-7672-324-9

 48. Ž.V.Despotović, A.M.Pavlović, D.Ivanić, "Exciting Force Frequency Control of Unbalanced Vibratory Actuators", 20th International IEEE Symposium of Power Electronics (Ee)-2019, Novi Sad, Serbia, ISBN: 978-1-7281-5067-3, DOI: 10.1109/PEE.2019.8923574

 49. Z.V.Despotovic, S.B.Despotovic, M.Milanovic, I.Berkes, "Two Axes Electro-hydraulic Platform for Generating Stochastic Vibrations",18th International IEEE Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH) 2019, East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina, Electronic ISBN: 978-1-5386-7073-6, CD-ROM ISBN: 978-1-5386-7072-9, DOI: 10.1109/INFOTEH.2019.8717785. 

 50. Dj.M.Lekic, Z.V.Despotovic, "Control of Half-Bridge Resonant PWM Converter for Electromagnetic Vibratory Actuator", 18th International IEEE Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH) 2019, East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina, Electronic ISBN: 978-1-5386-7073-6, CD-ROM ISBN: 978-1-5386-7072-9, DOI: 10.1109/INFOTEH.2019.8717773

 51. S.N Vukosavic, Z.V.Despotovic, O.Djordjevic, M.Bakic, "Design and Testing of High Voltage High Frequency Transformer 0.6kV/60kV for Power of 60kW", 18th International IEEE Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH) 2019, East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina, Electronic ISBN: 978-1-5386-7073-6, CD-ROM ISBN: 978-1-5386-7072-9

 52. V.Šinik, Ž.Despotović, Lj. Radovanović, M.Đurđev, B.Novaković, J.Tolmač, I.Palinkaš, "Some Aspects of the Electrical Power Quality", Proceedings of IX International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2019 (IIZS 2019) October 3rd-4th, 2019, Zrenjanin,Serbia, Vol.9, pp.183-191, ISBN: 978-86-7672-324-9,

 53. V.Šinik, Ž.Despotović, D.Dobrilović, "Design and Analysis of DC Motor Using Software Tool MATLAB Simulink", Proceedings of IX International Conference on Applied Internet and Information Technologies- AIIT 2019, October 3-4, 2019, Zrenjanin, Republic of Serbia, Vol.9, pp.207-213, ISBN: 978-86-7672-327-0

 54. Ž.V.Despotović, E.Lakić, N.Laketić, B.Čupić, "Practical realization of dynamic reactive power compensation in industrial system of spot welding", Proceedings of 17th International Symposium INFOTEH-JAHORINA, 21-23 March 2018, East Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, Vol.17., pp.1-7, DOI: 10.1109/INFOTEH.2018.8345515 , Electronic ISBN: 978-1-5386-4907-7, CD-ROM ISBN: 978-1-5386-4906-0 , Print on Demand(PoD) ISBN: 978-1-5386-4908-4. 

 55. M.Jovanović, Ž.V.Despotović, M.Tajdić, "Control system for portable dry ice cleaning device", Proceedings of 17th International Symposium INFOTEH-JAHORINA, 21-23 March 2018, East Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, Vol.17., pp.1-7, DOI: 10.1109/INFOTEH.2018.8345551 , Electronic ISBN: 978-1-5386-4907-7,CD-ROM ISBN: 978-1-5386-4906-0.

 56. V.Šinik, Ž.Despotović, Lj. Radovanović, M.Đurđev, B.Novaković, J.Tolmač, I.Palinkaš, "Some Aspects of the Electrical Power Quality", Proceedings of IX International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2019 (IIZS 2019) October 3rd-4th, 2019, Zrenjanin,Serbia, Vol.9, pp.183-191, ISBN: 978-86-7672-324-9,

 57. Milovan Majstorović, Željko V. Despotović, Bogdan Brković, “SYNCHRONIZATION OF THE OUTPUT VOLTAGE OF THE THREE-PHASE PHOTOVOLTAIC INVERTER WITH A POWER NETWORK APPLYING PLL CIRCUIT”, Proceedings of International Conference POWER PLANTS 2018, November, 05th to November, 08th in Zlatibor, Serbia, pp. E2018-70/1-23, ISBN 978-86-7877-029-6

 58. Željko V. Despotović, Aleksandar M.Pavlović,Uroš Tanasić,Nenad Glišić (Invited Lecture), THE RECONSTRUCTION OF ELECTRO-HYDRAULIC DRIVE OF BUCKET WHEEL BOOM IN THE COAL DELIVERY SYSTEM IN TPP "Nikola Tesla-B", Proceedings of International Conference POWER PLANTS 2018, November, 05th to November, 08th in Zlatibor, Serbia, pp. E2018-37/1-23, ISBN 978-86-7877-029-6 

 59. Vladimir Šinik, Momčilo Bjelica, Slobodan Janković, Željko Despotović, “CALCULATING DAILY VIBRATION EXPOSURES AND WORKED EXAMPLES IN WHOLE-BODY VIBRATION”, VIII International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2018)-Proceedings, Zrenjanin, 11 - 12th October 2018, pp.479-484, ISBN: 978-86-7672-309-6 

 60. Vladimir Šinik, Momčilo Bjelica, Slobodan Janković, Željko V. Despotović, “CALCULATING DAILY VIBRATION EXPOSURES AND WORKED EXAMPLES IN CASE HAND-ARM VIBRATION”, VIII International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2018)-Proceedings, Zrenjanin, 11 - 12th October 2018, pp.473-479, ISBN: 978-86-7672-309-6 

 61. M.Lj.Ivanov, Ž.V.Despotović, M.Pavlović, A.H.Roknić, "THE PROJECT GREEN SCHOOL IN SECONDARY TECHNICAL SCHOOL MIHAJLO PUPIN - KULA, AP VOJVODINA", I INTERNATIONAL SCIENTIFIC – PRACTICAL CONFERENCE – CIBEK 2018, Circular and Bieconomy, Belgrade, Serbia, School of Engineering Management, April 19, 2018.

 62. M.Matijević, A.Veljović, N.Jović, A.Jestrović, Ž.V.Despotović, T.Nestorović, "Designing, Implementation and Testing of Servo Controller for DC Motor via Internet", 15th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation-REV 2018, University of Applied Sciences Duesseldorf, Germany, 21-23.03.2018. 

 63. Ž.V. Despotović, N.Savić, S.Tešanović, D.Jovanović,D.Ilijević, Electric Control System for Lubrication Bearings of Double Iron Gate on the Downstream Side of the Navigation Lock in the HPP "Đerdap-1”, Proceedings of International Conference POWER PLANTS 2018, November, 05th to November, 08th in Zlatibor, Serbia, pp. E2018-69/1-18; ISBN 978-86-7877-029-6.

 64. Z.V.Despotovic, M.Majstorovic, M.D.Jovanovic, I.Stefanovic, "THE PRESSURE CONTROL IN IRRIGATION "OFF-GRID" PHOTOVOLTAIC SYSTEM BASED ON MOBILE SOLAR GENERATOR", 5th International Conference of Renewable Electrical Power Sources-ICREPS 2017,  12-13 October, Belgrade, Serbia, 2017.

 65. Ž.V.Despotović, M.D Jovanović, A.Jevtović, ” Razvoj i realizacija uređaja za merenje položaja i zakošenja radijalnog segmentnog zatvarača i klapne na ustavi Stajićevo”, XXXIII Simpozijum ENERGETIKA 2017, Zlatibor, 28.03-31.03.2017.

 66. M.D.Jovanović, Z.V.Despotović, Dj. Urukalo, "THE CHRONOLOGICAL SYSTEM OF SOLAR TRACKING IMPLEMENTED ON MOBILE SOLAR GENERATOR - IMP MSEG", V International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Belgrade, 12-13th October 2017. 

 67. Z.V.Despotović, Dj. Urukalo, A.Ribić, "Hardware Implementation of Measuring System of Resonant Electromagnetic Vibratory Conveyor", XVI International Scientific-Professional Symposium, INFOTEH 2017, 22-24 March, Jahorina, Bosnia and Herzegovina

 68. Z.V.Despotović, M.V.Terzić, "Influence of Proximity Effect on Distribution of Electrical Current in Conductors of System for Deicing of River Sluices", XVI International Scientific-Professional Symposium, INFOTEH 2017, 22-24 March, Jahorina, Bosnia and Herzegovina. 

 69. M.Matijevic, Z.V.Despotovic, M.Milanovic, S.N.Vukosavic, "Laboratory Model of Coupled Electrical Drives for Supervision and Control via Internet", REV2017- 14th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation, 15-17 March 2017, Columbia University, New York, USA

 70. M.Pajnić,P.Pejović,Ž.Despotović,M.Lazić,M.Skender,"Design consideration for high frequency LLC resonant converter with matrix transformer",Session:Power Converters and Devices,Paper T1.2-3, 19th International Symposium Power Electronics-Ee2017,18-21.October2017,N.Sad,Serbia;Proceedings of 19th International Symposium Ee2017,eISSN : 978-1-5386-3502-5.

 71. M.Majstorović,Ž.Despotović, L.Ristić,"Application of Mobile Solar OFF-grid Generator in Irrigation System-a case study", Session:Renewable and Distributed Energy Sources,Paper T7.2-2,19th International Symposium Power Electronics - Ee2017,18-21. October 2017, N. Sad, Serbia.Proceedings of 19th International Symposium -Ee2017,eISSN:978-1-5386-3502-5.

 72. M.Pajnić, P.Pejović, Ž.Despotović, M.Lazić, M.Skender,"Characterization and Gate Drive Design of High Voltage Cascode GaN HEMT,Session:Power Converters an Devices, Paper T1.2-4,19th International Symposium Power Electronics - Ee2017,18-21. October 2017,N. Sad,Serbia. Proceedings of 19th International Symposium Power Electronics-Ee2017,eISSN: 978-1-5386-3502-5. 

 73. Željko Despotović, Miloš Jovanović, Ilija Stevanović, (Invited Lecture) "POSSIBILITIES OF USING RENEWABLE ENERGY SOURCES IN AGRICULTURE IN THE REPUBLIC OF SERBIA", International Scientific Conference SUSTAINABLE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN TERMS OF THE REPUBLIC OF SERBIA STRATEGIC GOALS REALIZATION WITHIN THE DANUBE REGION - development and application of clean technologies in agriculture, December, 15-16th, 2016, Belgrade Chamber of Commerce – Serbia.

 74. Ž.V.Despotović, M.Majstorović, " VOLTAGE STABILISATION AND SYNCHRONISATION OF DC/AC POWER CONVERTERS IN MOBILE OFF-GRID SOLAR POWER SYSTEM", Full Papers Proceeding of International Conference "Power Plants 2016", 23-27.November 2016, Zlatibor Serbia, ISBN 978-86-7877-024-1.

 75. Ž.V.Despotović, A.Pavlović, (Invited Lecture) "RECONSTRUCTION OF VIBRATORY SIEVES DRIVES IN SYSTEM FOR SEPARATION BOILER ASH FROM SLAG ON THERMAL POWER PLANT TENT-B", Full Papers Proceeding of International Conference "Power Plants 2016", 23-27.November 2016, Zlatibor Serbia, ISBN 978-86-7877-024-1. 

 76. V.Šinik, Ž.V.Despotović, S.Janković, " BACKGROUND OF A VIBRATION MEASUREMENT TO HAND-ARM VIBRATION, HEALTH SURVEILLANCE AND HEALTH RISKS", VI International Conference Industrial Engineering And Environmental Protection 2016 (IIZS 2016) October 15th, 2016, Zrenjanin, Serbia, pp. 571-578, ISBN 978-86-7672-293-8. 

 77.  M.Lj.Ivanov, M.Kržaček, N.Milović, A.H.Roknić. Ž.V.Despotović, "Project-The Environmental Protection and Use of Renewable Energy Sources for Increasing Energy Efficiency in Secondary Technical School Mihajlo Pupin in Kula, Vojvodina" in Proceedings of the 4rd International Conference on Renewable Electrical Power Sources ISBN 978-86-81505-78-6, Belgrade, October, 17th-18th, 2016. 

 78. V.Sinik, Z.V.Despotovic, S.Jankovic, "EXPOSURE TO HAND-ARM VIBRATION, TOOLS FOR CALCULATING DAILY EXPOSURES AND MEASURMENT", Proceedings of V International Conference ECOLOGY OF URBAN AREAS 2016, ISBN 978-86-7672-291-4, 30th September 2016, Zrenjanin, Serbia, pp.348-357.

 79. V.Sinik, S. Jankovic, Z.V.Despotovic, "HEALTH SURVEILLANCE , HEALTH RISKS, SIGNS AND SYMPTOMS FOR HAND-ARM VIBRATION", Proceedings of V International Conference ECOLOGY OF URBAN AREAS 2016, ISBN 978-86-7672-291-4, 30th September 2016, Zrenjanin, Serbia, pp.340-347

 80. V.Sinik, Z.V.Despotovic, S.Jankovic, "EXPOSURE TO WHOLE-BODY VIBRATION, TOOLS FOR CALCULATING DAILY EXPOSURES AND MEASURMENT", Proceedings of V International Conference ECOLOGY OF URBAN AREAS 2016, ISBN 978-86-7672-291-4, 30th September 2016, Zrenjanin, Serbia, pp.331-339. 

 81. J.Subic, M.D.Jovanovic, Ž.V. Despotović, M.Jelocnik, "Possibilities of application of robotic systems and smart sensor networks in integral agricultural apple production", 25-th International Conference on the Danube River, Robotics Alpe Adria Danube Region- RAAD 2016, Belgrade, June 30th-July 2nd, 2016. 

 82. Ž.V. Despotović, A.M.Pavlović, J.Radaković, "The Regulated Drive of Vibratory Screens with Unbalanced Motors", Proceedings of 15-th International Scientific – Professional Symposium INFOTEH-JAHORINA 2016, March 16-18th, 2016, Bosnia and Herzegovina, Vol.15., pp. 155-160, ISBN 978-99955-763-6-3, March 2016. 

 83. M.D.Jovanović, Ž.V.Despotović, T.Ilić, S.Milanović, "Two Channel Electronic Device for Cortical Stimulations by Microampere DC Currents", Full Papers of Proceeding of XIV International Scientific – Professional Symposium INFOTEH®-JAHORINA 2015; 03/2015. 

 84. S. Kovačević , S.Mravik, A. Rodić , Ž. Despotović , I. Stevanović , M. Jovanović , "Patented concentrator of solar energy in production of thermal energy and electricity" in Proceedings of the 3rd International Conference on Renewable Electrical Power Sources, File 14, ISBN 978-86-81505-78-6, Belgrade, October,15th-16th, 2015.

 85. M.D.Jovanović, Ž.V.Despotović, T.Ilić, S.Milanović, "Two Channel Electronic Device for Cortical Stimulations by Microampere DC Currents", Full Papers of Proceeding of XIV International Scientific – Professional Symposium INFOTEH®-JAHORINA 2015; 03/2015. 

 86. P.Misljen, R.Mitrovic, Z.V.Despotovic, M.Matijevic, "SCADA Application for Control and Monitoring of Vibratory Feederr", Paper AUI3.6, IcETRAN 2015, Silver Lake, 08-14.06.2015, Serbia. 

 87. M.Vujovic, Z.V.Despotovic, "Dynamic Stress Distribution in Composite Leaf Springs for Electromagnetic Vibratory Feeder", Vol.1, pp. 186-190, Full paper of Proceedings of 3-rd International conference and workshop-Mechatronics in practice and education-MECHEDU 2015, 14-15.05.2015, Subotica

 88. D.Katic, A.Cosic, Z.V.Despotovic, "QuickBot as Educatonal and Research Platform for Multi Mobile Robotic Systems", Vol.1, pp. 70-75, Full paper of Proceedings of 3-rd International conference and workshop-Mechatronics in practice and education-MECHEDU 2015, 14-15.05.2015, Subotica. 

 89. Ž.V. Despotović,V.Šinik,S.Janković,D.Dobrilović, M.Bjelica,"Some specifics of vibratory conveyor drives",Proceedings of V International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2015 (IIZS 2015),Vol.1.,pp.247-253,ISBN: 978-86-7672-259-4,Oct.15-16th,2015, Zrenjanin,Serbia.

 90. K.Dervić, V.Šinik, Ž.Despotović, S.Janković, D.Dobrilović, M.Bjelica, V.Kerleta, "MEASUREMENT AND ANALYSIS OF STATIC AND ELECTROMAGNETIC FIELDS OF VERY LOW FREQUENCY", IV International Conference ECOLOGY OF URBAN AREAS 2014, 9-10th October 2014, Zrenjanin, Serbia, pp.519-526.

 91. S.N.Vukosavić, Ž.V.Despotović, N.Popov, N.Lepojevic, "ELECTRO-THERMAL TESTING OF HIGH VOLTAGE HIGH FREQUENCY ESP POWER AR70/1000", Full Papers Proceeding of International Conference "Power Plants 2014", 28-31.October 2014, Zlatibor Serbia, ISBN 978-86-7877-024-1. 

 92. Z.V.Despotovic, M.Jovic, "Mathematical model of electromagnetic vibratory exciter with incremental motion". In Proceedings of the XIII International Scientific – Professional Symposium INFOTEH®-JAHORINA 2014.

 93. Vladimir Šinik, Momčilo Bjelica, Željko Despotović, Dalibor Dobrilović , Vojin Kerleta, "MEASUREMENT AND ANALYSIS OF ELECTROMAGNETIC FIELDS OF VERY HIGH FREQUENCY", IV International Conference ECOLOGY OF URBAN AREAS 201, 9-10th October 2014, Zrenjanin, Serbia, pp. 527-533. 

 94. Z.V.Despotovic, M.Jovic, A.Grujic, "DC Injection in Low Voltage Power Network Produced by Regulated Resonant Vibratory Conveying Drives". In Proceedings of XIII International Scientific–Professional Symposium INFOTEH®-JAHORINA 2014.

 95. Z.V.Despotovic, M.Lecic, M.Jovic, “Vibration Control of Resonant Vibratory Feeders With Electromagnetic Excitation”, 1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MACHINES, MECHANICS AND MECHATRONICS-CURRENT TRENDS, Serbia, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering on July 1-2, 2014. 

 96. Željko Despotović, Miloš Jovanović, "AC/AC POWER CONVERTER FOR THERMAL PROCESSING OF MASSIVE METAL PARTS", Full Papers Proceeding of International Conference "Power Plants 2014", 28- 31.October 2014, Zlatibor Serbia, ISBN 978-86-7877-024-1, pp. 645 – 655.

 97. Željko Despotović, Vladimir Šinik, Dalibor Dobrilović, "REDUCING THE IMPACT OF SWITCHING VIBRATORY CONVEYOR DEVICE ON A POWER NETWORK", IV International Conference Industrial Engineering And Environmental Protection 2014 (IIZS 2014) October 15th, 2014, Zrenjanin, Serbia, pp. 571-578,

 98. M.M. Filipovic, A.M. Djuric, Lj. B. Kevac, Z.V.Despotovic. “The Elastic F-Type Cable Suspended Parallel Robot in The Service of Parents “, International Workshop and Summer School on Medical and Service Robotics 2014, July 10 – 12, 2014, EPFL Lausanne, Suisse 

 99. Aleksandar Rodic, PhD.Mech.Eng, Zeljko Despotovic,PhD.Elec.Eng (presenter), Milos Jovanovic, PhD.Elec.Eng, Svemir Popic, MSc.Mech.Eng,Ilija Stevanovic MSc.Mech.eng, "MOBILE ROBOTIC SOLAR GENERATOR MobiSunProEnergy™-APPLICATION IN NEW ENERGY TECHNOLOGIES", VIII International Forum for Clean Energy Technologies 2014 ENERGY CHARTER = SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SERBIA, Novi Sad, 30th September – 1st October 2014

 100. S.Vukosavić,  Ž.V.Despotović, N.Popov, N.Lepojević, "ELECTRO THERMAL TESTING OF HIGH VOLTAGE HIGH FREQUENCY ESP POWER AR70/1000", Conference Power Plants 2014, Zlatibor, Serbia.

 101. Z.Despotovic, S.Vukosavic, M.Terzic, “Contemporary Approach to Power of Electrostatic Precipitators”, XII International Conference INFOTEH 2013, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 20-22.03.2013.

 102. Z.Despotovic, “Some Experiences in the Exploitation of Triboelectric Sensors for Measuring Concentration of particulate Matter on Thermal Power Plants”, XII International Conference INFOTEH 2013, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 20-22.03.2013.

 103. V.Sinik, Z.Despotovic, Lj.Radovanovic, “Influence of Non Ionizing Radiation on the Environment”,International Science Conference - 5th EMC Project Conference, Becici, Montenegro, 07-10.05, 2013

 104. V.Sinik, Z.Despotovic, M.Bjelica, V.Kerleta, “Radiofrequency Radiation of GSM Network”, III International Conference “ECOLOGY OF URBAN AREAS 2013”, Kaštel Ečka, Zrenjanin, 11-12.10, 2013

 105. V.Sinik, Z.Despotovic, Lj.Radovanovic, “Influence of Non Ionizing Radiation on the Environment”,International Science Conference - 5th EMC Project Conference, Becici, Montenegro, 07-10.05, 2013.

 106. Z.V.Despotovic, V.Sinik,“Improving Performance Power of Drive with Electromagnetic Vibratory Feeder”, III International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2013), 30-31.10 2013, Zrenjanin.

 107. S.Vukosavic, Z.V.Despotovic, N.Popov, M.Terzic, “Multi Resonant Topology of ESP Power: Simulations and Experimental Results”, 17th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on POWER ELECTRONICS- 2013, Novi Sad, 30.10-1.11.2013.

 108. Z.V.Despotovic, A.Ribic, V.Sinik, “Power Converters for Efficient Flow of Dust Particulate from ESP Collecting Hoppers”, 17th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on POWER ELECTRONICS- 2013, Novi Sad, 30.10-1.11.2013.

 109. K.Dervic, V.Sinik, Z.Despotovic, V.Kerleta, “Radiation of Electromagnetic Fields at Radio Frequency”, III International Conference “ECOLOGY OF URBAN AREAS 2013”, Kaštel Ečka, Zrenjanin, 11-12.10, 2013.

 110. K.Dervic, S.Jankovic, Z.Despotovic, V.Sinik, V.Kerleta, ” The Radiation of Electromagnetic Fields of Very Low Frequency”, II International Conference “ECOLOGY OF URBAN AREAS”, 15 October, 2012.

 111. V.Sinik, Z.Despotovic, S.Jankovic, V.Kerleta, “The Survey of Applied Power Solutions for Wind Farms”, II International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2012), 31. October 2012, Zrenjanin.

 112. V.Sinik, Z.Despotovic, ” Influence of Electromagnetic Radiation on Health of People Limits for Exposure to EMF”, XI International Scientific-Professional Symposium INFOTEH- Jahorina 2012.

 113. V.Sinik, Z.Despotovic, S.Jankovic, V.Kerleta, “The Survey of Applied Power Solutions for Wind Farms”, II International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2012), 31. October 2012, Zrenjanin.

 114. V.Sinik, Z.Despotovic,”Influence of Electromagnetic Radiation on Health of People Limits for Exposure to EMF”,XI International Scientific-Professional Symposium INFOTEH-Jahorina 2012. 

 115. Z.Despotovic, A.Ribic, M.Terzic,”A Comparison of Energy Efficiency of SCR Phase Control and Switch Mode Regulated Vibratory Conveying Drives”, IX International Symposium Industrial Electronics –INDEL 2012,Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 1-3.XI 2012, Vol.1, pp.103-110.

 116. S.Vukosavic, Z.Despotovic, N.Popov, (Invited Lecture),”The Multiresonant Power Converter Topology for Supplying Electrostatic Precipitators on Thermal Power Plants, V International Symposium Power Plants 2012- Society of Thermal Engineers of Serbia, Zlatibor 30.X-2.XI 2012. 

 117. Z.Despotovic, A.Ribic, ”The Control of Electromagnetic Vibratory Actuator for Efficient Flow of Dust Particulates from The Collecting Hoppers of Electrostatic Precipitators”, V International Symposium Power Plants 2012- Society of Thermal Engineers of Serbia, Zlatibor 30.X-2.XI 2012. 

 118. Z.Despotovic, M.Jankovic, V.Sinik, ”The Spectral Composition of The Input Current of Regulated Vibratory Conveying Drives and Their Effect on Power Supply Network”, V International Symposium Power Plants 2012- Society of Thermal Engineers of Serbia, Zlatibor 30.X-2.XI 2012. 

 119. Z.V.Despotovic, A.I.Ribic, V.Sinik, "The impact of switch mode regulated vibratory resonance conveyors with electromagnetic drive on the power supply network", 15th International Power Electronics and Motion Control Conference (EPE/PEMC), N.Sad, 2012

 120. S.Vukosavic, Z.Despotovic, N.Popov, ”Retrofit Power Supply of Electrostatic Precipitators on Thermal PowerPlant-Morava”, PROCEEDINGS of the XVI International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 26-28.X.2011, Vol.T1-1.9, pp. 1-5.

 121. Z.Despotovic, A.Ribic, ”The Increasing Energy Efficiency of the Vibratory Conveying Drives with Electromagnetic Excitation”, PROCEEDINGS of the XVI International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 26-28.X.2011, Vol.T3-1.10, 

 122. V.Sinik, S.Jankovic, Z.Despotovic,"The Exposure of Humans to the Electromagnetic Fields",International Conference - Ecology of Urban Areas , Zrenjanin, Septembar 2011.

 123. M.Batic, A.Vitorovic, Z.Despotovic, ”The Consideration of Optimal Control Algorithms for Hybrid Renewable Energy Systems”, XVI International Conference YU INFO 2010 , Kopaonik, 03-06.03.2010.

 124. Z.Despotovic ,S.Vukosavic,M.Bakic,”The Modern Electrostatic Precipitators”,XV International Conference ENERGY 2010, Zlatibor, 23.03-26.03.2010. 

 125. S.Vukosavic, Z.Despotovic, N.Popov, M.Tasić, ”The Exploitation Investigations of High Frequency Plant for Electrostatic Precipitators Supplying on Thermal Power Plant- Morava”, PROCEEDINGS of the IV International Symposium Power Plants 2010- Society of Thermal Engineers of Serbia, Vrnjacka Banja 26-29.X.2010.

 126. Z.Despotovic, S.Vukosavic, M.Bakic, ”The Modern Electrostatic Precipitators”, XV International Conference ENERGY 2010, Zlatibor , 23.03-26.03.2010.  

 127. V.Sinik, Z.Despotovic, V.Milicevic, ”Definitions, standards, measuring procedures and equipment for check compatibility of electrical devices with emission norm”, VIII International Symposium of Industrial Electronics-INDEL2010, B.Luka, 4-6.XI.2010, Vol.1, pp.184-189.

 128. S.Vukosavic, Z.Despotovic, N.Popov, M.Tasić, ”The Increase of Electrostatic Precipitators Efficiency on Thermal Power Plant Morava by Retrofit of of Low Voltage Converter Sections and Installation of Device ETFDBS180”,PROCEEDINGS of the IV International Symposium Power Plants 2010- Society of Thermal Engineers of Serbia, Vrnjacka Banja 26-29.X. 2010. 

 129. Z.Despotovic, A.Ribic, ”Vibratory Control of The Resonant Feeder With Electromagnetic Drive”, VIII International Symposium of Industrial Electronics-INDEL2010, B.Luka, 4-6.XI.2010, Vol.1 pp.74-79.

 130. Z.Despotovic, M.Bakic, S.Vukosavic, ”The Service Testing of High Frequency High Voltage Electrostatic Precipitators Power Supply on Thermal Power Plant Morava”, PROCEEDINGS of the XV International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 28-30.X.2009, Vol. EE-1.1, pp.1-6

 131. S.Despotovic, Z.Despotovic, S.Sudarevic, ”The High Performances Signal Generator Implemented on Two Axes Hydraulic Pulsator”, PROCEEDINGS of the VI International Conference IEEE-EUROCON 2009- Russia , St.Petersburg , 18-23.V.2009.

 132. Z.Despotovic, A.Ribic,”Low Frequency IGBT Converter for Control Exciting Force of Electromagnetic Vibratory Conveyors”, PROCEEDINGS of the XV International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 28-30.X.2009, Vol.T1-1.8, pp.1-5

 133. D.Prodanović, P.Vojt, Z.Despotovic, V.Vucurevic,”The Measurements in Belgrade Sewer System”,INTERNATIONAL Symposium–The Modern Technology of Sewer and Technical Regulations,Association for water technology and sanitary engineering-Belgrade 17-19.IX.2009.

 134. S.Vukosavic, Z.Despotovic, O.Djordjevic,”The Development of High Voltage High Frequency 60kVA Power Transformer for Supplying of Electrostatic Precipitator Stations on thermal Power Plants”, PROCEEDINGS of the XV International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 28-30.X.2009, Vol.EE3-1.3, pp. 1-6.

 135. S.Vukosavic, Z.Despotovic, B.Micovic, M.Bakic, ”The High Frequency Supply for Remove Fly Asch in The Smoke of Thermal Plants”, PROCEEDINGS of the III International Symposium Power Plants 2008- Society of Thermal Engineers of Serbia, Vrnjacka Banja 28-31.X. 2008.

 136. Z.Despotovic, S.Vukosavic, D.Arnautovic, I.Stevanovic, ” The High Frequency Supply and Its Influence on the Quality Operation of Electrostatic Precipitators”, PROCEEDINGS of the III International Symposium PowerPlants 2008-Society of Thermal Engineers of Serbia, Vrnjacka Banja 28-31.X. 2008.

 137. Z.Despotovic, D.Arnautovic, I.Stevanovic, S.Vukosavic,”The Adaptive Control of Electrostatic Precipitators” ,PROCEEDINGS of the III International Symposium Power Plants 2008-Society of Thermal Engineers of Serbia, Vrnjacka Banja 28-31.X. 2008.

 138. Z.Despotovic, I.Cvetkovic, S.Vukosavic,”New Technology for Electrostatic Precipitator Control” PROCEEDINGS of the XIV International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 7.XI-9.XI.2007, Vol.T4-3.5,pp. 1-6. 

 139. Z.Stojiljkovic, Z.Despotovic,”Optimization Input Current of Regulated Vibratory Conveying Drive” PROCEEDINGS of the XIV International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 7.XI-9.XI.2007, Vol.T4-4.8,pp. 1-6. 

 140. Z.Despotovic, Z.Stojiljkovic ”Influence Regulated Vibratory Conveying Drive on The Mains Power” PROCEEDINGS of the XIV International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 7.XI-9.XI.2007, Vol.T6-2.1, pp. 1-6.

 141. Z.Despotovic, S.Vukosavic,”High Frequency Control of Electrostatic Precipitator” PROCEEDINGS of the XIV International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 7.XI-9.XI.2007, Vol.T4-3.6, pp. 1-6. 

 142. Z.Stojiljkovic, Z.V.Despotovic, OPTIMISATION INPUT CURRENT OF THE REGULATED VIBRATORY CONVEYING DRIVES, 14th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on POWER ELECTRONICS - Ee 2007, NOVI SAD, REPUBLIC OF SERBIA, November 7th - 9th, 2007.

 143. Z.Despotovic, Z.Stojilkovic, ”Current Controlled Transistor Power Converter for Driving Electromagnetic Vibratory Conveyor” PROCEEDINGS of the XIII International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 2.XI-4.XI.2005, Vol.T1-2.1, pp. 1-5.

 144. Z.Despotovic, Z.Stojiljkovic, ”PSPICE Simulation of Two Mass Vibratory Conveying System with Electromagnetic Drive” , PROCEEDINGS of International Conference “Computer as a tool” , Belgrade 21.XI.-24.XI 2005, Vol. II, pp.1509-1512.

 145. Z.Despotovic, M.Djukic,”Controlled Electro Resistive Annealing of Metal Ingot” PROCEEDINGS of the XIII International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 2.XI-4.XI.2005, Vol.T1-2.4, pp. 1-4. 

 146. Z.Despotovic ,“Mathematical model of electromagnetic vibratory actuator”, PROCEEDINGS of the XII International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 5.XI-7.XI.2003, Vol.T3-3.2, pp.1-5. 

 147. Z.Stojiljkovic, Z.Despotovic, ”Regulated Rectifier for Supplying Electrostatic Filters” PROCEEDINGS of the XII International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 5.XI-7.XI.2003, Vol.T1-2.1, pp 1-5. 

 148. M. D. Jovanovic, M.Vukobratovic, Z. Despotovic, “General-Purpose Controller for Six-Joint Robot”, PROCEEDINGS of the XII International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 5.XI-7.XI.2003, Vol.T4-4.3, pp.1-4.

 149. Z.Despotovic, M.Jovanovic, Z.Stojiljkovic, ”Microprocessor controlled converter for electromagnetic vibratory drive”, PROCEEDINGS of the XI International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 31.X- 2.XI.2001,Vol.T2-1.5, pp.180-187

Научни рад у домаћем часопису

 1. Ž.V.Despotović, I.R.Stevanović, J.Šumarac, "Daljinski nadzor i kontrola hibridnog postrojenja za navodnjavanje useva na poljoprivrednoj parceli u mestu Belegiš", Energija Ekonomija Ekologija 25(1), pp. 59-66, DOI: 10.46793/EEE23-1.59D, Novembar 2023.

 2. Marko S. ĐUROVIĆ, Željko V. DESPOTOVIĆ, "Predlog rešenja dvo-osnog mobilnog solarnog tragača sa mogućnošću akumuliranja energije" Energija, ekonomija, ekologija, 2, XXV (2023) (стр 36-43), doi:10.46793/EEE23-2.36D

 3. Željko V. Despotović, Dejan Đokić, Boris Ilić, Dragan Milisavljević, Realizacija postrojenja za detekciju i izdvajanje metala na transportnoj traci na dopremi uglja u TE „Kostolac“, Energija, ekonomija, ekologija, 2, XXV (2023) (стр 68-77), doi:10.46793/EEE23-2

 4. Željko V.Despotović, Đorđe Lekić, "Analiza magnetnog polja i privlačne sile elektromagnetnog separatora metodom konačnih elemenata", Energija, ekonomija, ekologija, 2023, god. XXV, br. 4, pp.18-27;doi: 10.46793/EEE23-4.18D.

 5. Bojan Simonović, Miodrag Vuković, Željko V.Despotović, "Realizacija onlajn sistema monitoringa potrošnje i kontrole kvaliteta napajanja u kompaniji Gruner Serbian doo", Energija, ekonomija, ekologija, 2022, god. XXIV, br. 4, pp. 53-56; doi: 10.46793/EEE22-4.53S.

 6. Željko Despotović, Aleksandar Rodić, Ilija Stevanović, "Sistem napajanja i pametno upravljanje poljoprivrednim zemljištem korišćenjem obnovljivih izvora energije", Energija, ekonomija, ekologija, 2022, god. XXIV, br. 1, pp.28-39.

 7. M.Vuković, Ž.V.Despotović, B.Simonović, "Iskustva u izvođenju i eksploataciji fotonaponske elektrane instalisane snage 500 kW u fabrici „Gruner“ d.o.o-Vlasotince", Energija, ekonomija, ekologija, Vol.24, No4, pp.57-67, Decembar 2022.

 8. Ž.V.Despotović, "Karakteristični primeri koordinacije izolacije u energetskim pretvaračima", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", UDK: 621.315.61: 621.314, BIBLID:0350-8528(2021), Vol 31.p.39-55 doi:10.5937/zeint31-34667, Decembar 2021

 9. Ž.V.Despotović, "Razmatranje koordinacije izolacije u energetskim pretvaračima: osnovni pojmovi i pregled standarda u oblasti", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", UDK: 621.315.61: 621.314, BIBLID:0350-8528(2021), Vol 31.p.39-55, doi:10.5937/zeint31-34666, Decembar 2021.

 10. Ž.V.Despotović, I.Stevanović, Hibridni Besprekidni Sistem Napajanja za Navodnjavanje Povrtarskih Kultura na Parceli “Grabovac”-Obrenovac, ENERGIJA-Ekonomija-Ekologija , Vol.21, pp.13-21, ISBN 978-86-86199-03-4

 11. M.Tajdić, Ž.V.Despotović, J.Kon,  REALIZACIJA BESPREKIDNOG NAPAJANJA KOMANDNO-UPRAVLJAČKOG CENTRA U SISTEMU ZA OSMATRANJE, OBAVEŠTAVANJE I UZBUNJIVANJE (OOIU), ENERGIJA-Ekonomija-Ekologija , Vol.21, pp.286-295, ISBN 978-86-86199-03-4

 12. Ž.V.Despotović, M.D.Jovanović, I.Stevanovic, A.Rodić, M.Ivanov, EDUKACIJA I OBUKA U OBLASTI KORIŠĆENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE-PRAKTIČNI PRIMER REALIZACIJE U STŠ „MIHAJLO PUPIN“-KULA, ENERGIJA-Ekonomija-Ekologija , Vol.21, pp.329-338, ISBN 978-86-86199-03-4

 13. Željko V. Despotović, Aleksandar Ribić, Dejan Đokić, Ranko Rakijaš, "REKONSTRUKCIJA ELEKTROMOTORNOG POGONA KOLICA TRANSPORTNIH TRAKA T5L I T5P U SISTEMU DOPREME UGLJA NA TERMOELEKTRANI NIKOLA TESLA-B", Energija, Vol.35, No1, pp.194-202, Jun 2020; ISBN 978-86-86199-02-7

 14. Željko V. Despotović, Marko Tajdić, Jovan Kon, "HIBRIDNO NAPAJANJE TELEKOMUNIKACIONE I MERNE OPREME DALJINSKIH MERNIH STANICA U SISTEMIMA ZAŠTITE OD POPLAVA", ENERGIJA, Vol35, No1, pp.350-360, Jun 2020 

 15. Željko V. Despotović, Aleksandar Ribić, Aleksandar Pavlović, Uroš Tanasić, Nenad Glišić, ANALIZA VIBRACIJA NA STRELI KOPAČA UGLJA U SISTEMU NA DOPREMI UGLJA NA TERMOELEKTRANI „NIKOLA TESLA“-B, ENERGIJA, Vol.35, No1, pp. 517-523, ISBN 978-86-86199-02-7, Jun 2020.

 16. P.Mišljen, Ž.V.Despotović, M.Matijević, "System Approach to Bulk Material Flow Control on an Electromagnetic Vibratory Feeder", Scientific Technical Review, 2019,Vol.69,No.2,pp. 3-7, 

 17. P.Ćeran, Ž.V.Despotović, "Snimanje i analiza vučnog dijagrama elektromotornog pogona lokomotive serije 441 u sistemu za dopremu uglja na termoelektranama TENT-A i TENT-B", ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.1-2, Godina XX, pp. 197-206, Mart 2018, UDC 620.9, ISSN 03540-8651. 

 18. Ž.V.Despotović, M.D.Jovanović, M.Tajdić, "Upravljački uređaj za čišćenje suvim ledom", ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.1-2, Godina XX, pp. 341-347, Mart 2018, UDC 620.9, ISSN 03540-8651

 19. V.Šinik, Ž.Despotović, ”Uticaj nelinearnih potrošača male snage na kvalitet električne energije”, ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.1-2, Godina XIX, pp. 357-364, Mart 2017, UDC 621.317.38, ISSN 0354-8651

 20. Ž.V.Despotović, M.Lečić, ”Spektralni sastav pobudne sile rezonantnih elektromagnetnih vibraciono-transportnih pogona napajanih iz elektroenergetskih pretvarača”, ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3-4, Godina XIX, pp. 132-145, Mart 2017, UDC 621.317.32, ISSN 0354-8651.

 21. Ž.V.Despotović, V.Šinik, ”Naponska regulacija tiristorskog energetskog pretvarača u pogonu elektromagnetnog vibracionog silosnog izuzimača”, ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3-4, Godina XIX, pp. 146-155, Mart 2017, UDC 621.316.542, ISSN 0354-8651. 

 22. Ž.V.Despotović, M.D Jovanović, A.Jevtović, ” Razvoj i realizacija uređaja za merenje položaja i zakošenja radijalnog segmentnog zatvarača i klapne na ustavi Stajićevo”, ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3-4, Godina XIX, pp. 294-304, Mart 2017, UDC 621.224-5, ISSN 0354-8651.

 23. V.Šinik, Ž.Despotović, ” Viši harmonici struje na mrežnoj strani trofaznih ispravljača koji napajaju motore u valjaoničkim stanovima", Energetske tehnologije, Vol.13, No1, pp.15-23, Januar 2016. 

 24. R.Mitrović, P.Mišljen, Ž.V.Despotović, M.Matijević, ” Implementacija algoritama upravljanja rezonantnog vibracionog dozatora na SIMATIC S7-1200 iz MATLAB Simulink okruženja”, TEHNIKA , Vol.71, No1, pp. 64-69, Januar 2016. 

 25. Ž.V. Despotović, M.D.Jovanović, I.Stevanović, M.Majstorović. "Sprezanje i sinhronizacija grupe invertora u OFF-grid mobilnom solarnom sistemu ", ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3-4, Godina XVIII, pp. 252-260, Mart 2016, UDC 620.9, ISSN 0354-8651. 

 26. D.Mihić, M.Terzić, S.N.Vukosavić, Ž.V.Despotović, "Uticaj efekata međusobne interakcije faza na dinamičke karakteristike pogona sa 8/6 prekidačkim reluktantnim motorom ", ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3-4, Godina XVIII, pp. 207-214, Mart 2016, UDC 620.9, ISSN 0354-8651. 

 27. Ž.V.Despotović, A.M.Pavlović, D.Ivanić, V.Arsovski, " Rekonstrukcija pogona vibracionih sita u okviru sistema za transport šljake i pepela na termoelektrani Nikola Tesla – B ", ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3-4, Godina XVIII, pp. 165-174, Mart 2016, UDC 620.9, ISSN 0354-8651

 28. P.Mišljen, Ž.Despotović, M.Matijević, ”Energetski efikasno upravljanje vibracionim dozatorom: eksperimentalna verifikacija", ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3-4, Godina XVII, pp. 276-281, Mart 2015, UDC 620.9, ISSN 0354-8651. 

 29. V.Šinik, Ž.Despotović, ”Zračenje elektromagnetskih polja vrlo niskih frekvencija i njihov uticaj na okolinu", ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3-4, Godina XVII, pp. 282-288, Mart 2015, UDC 620.9, ISSN 0354-8651.

 30. Ž.Despotović, S.Vukosavić, N.Lepojević, D.Mihić, ”Termička karakterizacija VNVF energetskog pretvarača 100kV/1A za napajanje elektrostatičkih izdvajača", ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3-4, Godina XVII, pp. 289-296, Mart 2015, UDC 620.9, ISSN 0354-8651. 

 31. S.Vukosavić, Ž.Despotović, N.Popov, N.Lepojević, ”Visokofrekventna distribuirana multirezonantna topologija energetskog pretvarača za napajanje elektrostatičkih filtara", ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3-4, Godina XVI, pp. 116-123, Mart 2014, UDC 620.9, ISSN 0354-8651. 

 32. Ž.Despotović,” Impulsno kontrolisani energetski pretvarač za elektrootporno žarenje masivnih metalnih delova”, ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3-4, Godina XVI, pp. 359-364, Mart 2014, UDC 620.9, ISSN 0354-8651

 33. Ž.Despotović,”Kontrola vibracionog pražnjenja prihvatnih levkova na postrojenjima elektrostatičkih izdvajača", ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3-4, Godina XVI, pp. 89-99, Mart 2014, UDC 620.9, ISSN 0354-8651. 

 34. V.Sinik, Ž.Despotović, M.Bjelica, "EMI/TERMAL Dizajn Prekidačkih Napojnih Uređaja”, ENERGETSKE TEHNOLOGIJE, Društvo za sunčevu energiju "Srbija Solar", 10, ISSN 1451-9070 pp.18-24, 2013. 

 35. Ž.Despotović, A.Jevtović, I.Berkeš, "Razvoj upravljačkog uređaja ventila sigurnosti bubnja, pregrejača i međupregrejača pare kotlovskog postrojenja K6-bloka A5/110MW na TE Kolubara”, ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.1-2, Godina XIV, pp.121-127, Mart 2012. 

 36. S.Vukosavić, Ž.Despotović, N.Popov,”Visokonaponski visokofrekventni energetski pretvarač za elektrostatičko izdvajanje čestica iz dimnih gasova na termoelektranama: finansijski efekti ”, ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.1, Godina XIII, pp. 137-141, Mart 2011.

 37. Ž.Despotović, A.Ribić, ”Uvećanje energetske efikasnosti elektromagnetnih vibraciono transportnih pogona”, ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.1, Godina XIII, pp.229-235, Mart 2011.

 38. S.Vukosavić, Ž.Despotović, N.Popov,”Univerzalni elektronski merni modul za merenje struje i napona elektrostatičkih izdvajača”, ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.2, Godina XIII, pp. 32-35, Mart 2011. 

 39. S.Vukosavić,Ž.Despotović, O.Đorđević, N.Popov, M.Bakić, D.Nešić, M.Tasić, G.Stanković, S.Milosavljevic, Lj.Jovanović, D.Kisić, ”Rezultati eksploatacionih ispitivanja karakteristika elektrofiltara na TE-Morava, napajanog iz visokofrekventnog sistema domaće proizvodnje AR70/1000”, ELEKTROPRIVREDA, Godina: LXIV, Vol.1, pp.5-18, Jul 2011.

 40. S.Vukosavić, Ž.Despotović, ” Retrofit napajanja elektrostatičkih izdvajača čestica iz dimnih gasova na termoelektranama”, TEHNIKA-Elektrotehnika, Vol.66/br.4, pp.597-605, Septembar 2011. 

 41. S.Vukosavić, Ž.Despotović, ”Iskustva u eksploataciji hibridnog napajanja elektrostatičkih izdvajača na TE Morava”, ELEKTROPRIVREDA , Vol.64/br.3, pp.241-249, Sept./Okt. 2011.(rad nagrađen kao najzapaženiji na konferenciji CIGRE 2011-Zlatibor , STK HVDC).

 42. Ž.Despotović, S.Vukosavić, M.Bakić, ”Savremeni elektrostatički izdvajači”, ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3, pp.237-247, Mart 2010

 43. S.Vukosavić, Ž.Despotović, N.Popov,”Savremene metode elektrostatičkog izdvajanja čestica iz dimnih gasova”, Energetske Tehnologije, Vol.7, Br.4, pp.31-40, Mart 2010

 44. Ž.Despotović, A.Ribić, ”Uvećanje energetske efikasnosti elektromagnetnih vibracionih pogona ”, Energetske Tehnologije, Vol.7, Br.4, pp.66-75, Mart 2010

 45. Z.Despotovic, S.Despotovic, S.Sudarevic, ” Electro-Hydraulics Vibratory Exciter for Investigating Vehicle Vibration Effects on Humans”, Scientific Technical Review, Vol.60, No.01, pp.3-11, September 2010. 

 46. Ž.Despotović, S.Vukosavić, ”Razvoj prototipa visokonaponskog visokofrekventnog transformatora za napajanje elektrostatičkih izdvajača”, ELEKTROPRIVREDA, Godina: LXIII Vol.2, pp.107-116, Septembar 2010.

 47. Ž.Despotović, A.Ribić,”Amplitudsko-frekventna kontrola rezonantnih vibracionih dozatora sa elektromagnetnom pobudom”, TEHNIKA-Elektrotehnika, Vol.4, pp.15-22, Oktobar 2010.

 48. S.Vukosavic, N.Popov, Z. Despotovic,“Power Electronics Solution to Dust Emissions from Thermal Power Plants, Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol.7, No2, pp.231-252, November 2010. 

 49. D.Prodanović, P.Vojt, Ž.Despotović, V.Vučurević, ”Merenja na beogradskom kanalizacionom sistemu”, VODA i SANITARNA TEHNIKA, Vol.4, pp.69-80, Jul-Avgust 2009.

 50. Ž. Despotović, S.Vukosavić, D.Arnautović, I. Stevanović, ”Visokofrekventno napajanje i njegov uticaj na kvalitet rada elektrostatičkih izdvajača”, ELEKTROPRIVREDA, Vol.4, pp.132-143, Decembar 2008

Научни рад на домаћој конференцији

 1. Željko V. Despotović, "PREGLED i PRIMENE TOPOLOGIJA ENERGETSKIH PRETVARAČA u SISTEMIMA PRENOSA ELEKTRIČNE ENERGIJE", XXIII Simpozijum INFOTEH 2024 – JAHORINA 20-22.03.2024.

 2. Uroš Ilić, Željko.V. Despotović, MODELIRANJE UTICAJA MAGNETNOG ZASIĆENJA NA ELEKTROMAGNETNU SILU VIBRACIONOG AKTUATORA, ENERGETIKA 2024, Zlatibor 25-28.06.2024.

 3. Željko.V. Despotović, Miodrag Vuković, "Detekcija i kontrola struje curenja solarnih invertora", ENERGETIKA 2024, Zlatibor 25-28.06.2024.

 4. Marko Đurović, Željko.V. Despotović, Aresenije Ćirić, Projektovanje i realizacija fotonaponske elektrane izlazne snage 1500kW na krovu fabrike „Flash“ Apatin, ENERGETIKA 2024, Zlatibor 25-28.06.2024.

 5. Željko.V. Despotović, Vladimir. Kvrgić, Realizacija sistema za ispitivanje kompresorskih motora specijalne namene baziranog na primeni frekventno regulisanog elektromotornog pogona, ENERGETIKA 2024, Zlatibor 25-28.06.2024.

 6. Željko.V. Despotović, Boban Đorđević, Primena i realizacija Ćukovog DC/DC energetskog pretvarača u praćenju tačke maksimalne snage solarnog panela, ENERGETIKA 2024, Zlatibor 25-28.06.2024.

 7. Željko.V. Despotović, Ilija.R Stevanović, Aleksandar Milenković, "SISTEM ENERGETSKIH PRETVARAČA ZA HIBRIDNO NAPAJANJE SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE USEVA", 36 Simpozijum CIGRE 2023, Zlatibor, Srbija, 22-26.05.2023.

 8. Željko.V. Despotović, Mirjana Vijatović Petrović, Jelena D. Bobić, "VISOKONAPONSKI IZVOR NAPAJANJA ZA KORONA POLARIZACIJU TANKIH PVDF FILMOVA", 36 Simpozijum CIGRE 2023, Zlatibor, Srbija, 22-26.05.2023.

 9. Željko V.Despotović, "ENERGETSKI PRETVARAČI ZA PRIKUPLJANJE ENERGIJE IZ MEHANIČKIH VIBRACIONIH STRUKTURA", 36 Simpozijum CIGRE 2023, Zlatibor, Srbija, 22-26.05.2023.

 10. Željko V. Despotović, Dejan Đokić, Boris Ilić, Dragan Milisavljević, Realizacija postrojenja za detekciju i izdvajanje metala na transportnoj traci na dopremi uglja u TE „Kostolac“,  ENERGETIKA 2023, 12-15.09.2023, Zlatibor.

 11. Ž.V.Despotović, Đ.Lekić, "Analiza magnetnog polja i privlačne sile elektromagnetnog separatora metodom konačnih elemenata", ENERGETIKA 2023, 12-15.09.2023, Zlatibor

 12. Ž.V.Despotović, Ilija R.Stevanović, J.Šumarac, "Daljinski nadzor i kontrola hibridnog postrojenja za navodnjavanje useva na poljoprivrednoj parceli u mestu Belegiš", ENERGETIKA 2023, 12-15.09.2023. Zlatibor

 13. M.Đurović, Ž.V.Despotović, "Predlog rešenja dvoosnog mobilnog solarnog tragača sa mogućnošću akumuliranja energije", ENERGETIKA 2023, 12-15.09.2023., Zlatibor

 14. B.Simonović, M.Vuković, Ž.V.Despotović, "Realizacija onlajn sistema monitoringa potrošnje i kontrole kvaliteta napajanja u kompaniji Gruner Serbian doo", ENERGETIKA 2023, 12-15.09.2023., Zlatibor

 15. Ž.V.Despotović, S.Božić, "Praktična realizacija energetski efikasnog elektromagnetnog pogona vibracionog transportera za transport i odvagu smrznutog voća i povrća", XI SAVETOVANJE ENERGETSKA EFIKASNOST i OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE – 6 Oktobar 2023, Požarevac.

 16. Marija Radmilović, Uroš Ilić, Željko V. Despotović, Jelena Kljajić, Jovan Šumarac, Aleksandar Pavlović, Predrag Đešnić, "Robotizovani i automatizovani sistem za proizvodnju sadnica i otkrivanje parazita", XI SAVETOVANJE ENERGETSKA EFIKASNOST i OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE – 6 Oktobar 2023, Požarevac.

 17. M.Vuković, Ž.V.Despotović, B.Simonović, "Iskustva u izvođenju i eksploataciji solarne fotonaponske elektrane instalisane snage 500kW u fabrici Gruner d.o.o-Vlasotince", Simpozijum ENERGETIKA 2022, 21-24-06.2022, Zlatibor

 18. Ž.V.Despotović, A.Rodić, I.Stevanović, "Sistem napajanja i pametno upravljanje poljoprivrednimnzemljištem korišćenjem obnovljivih izvora energije", Simpozijum ENERGETIKA 2022, 21-24.06.2022., Zlatibor

 19. Ž.V.Despotović, P.Simić, PRAKTIČNA REALIZACIJA ENERGETSKOG PRETVARAČA SA KOREKCIJOM FAKTORA SNAGE U CILJU UVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI ULIČNE LED RASVETE, X Savetovanje Energetska Efikasnost i Obnovljivi Izvori Energije, Požarevac, 28 Septembar, 2022.  

 20. Ž.V.Despotović, B.Ivanović, Miodrag Vuković,  TERMOVIZIJSKA ISPITIVANJA AC RAZVODA KROVNE SOLARNE ELEKTRANE 500kW FABRIKE „GRUNER“-VLASOTINCE , X Savetovanje Energetska Efikasnost i Obnovljivi Izvori Energije, Požarevac, 28-29 Septembar, 2022.  

 21. Ž.V.Despotović, D.Matić, N.Stanković, ADAPTIVNO UPRAVLJANJE IGBT ENERGETSKOG PRETVARAČA TOFREKVENTNOG PREDAJNIKA U SREDNJENAPONSKOJ DISTRIBUTIVNOJ MREŽI , 35 Savetovanje CIGRE 2021, 3-7.10.2021, Zlatibor          

 22. Ž.V.Despotović, A.M.Pavlović, "Rekonstrukcija i povećanje energetske efikasnosti elektro-hidrauličkog pogona strele kopača na dopremi uglja na termoelektrani „NikolaTesla“-B",  Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost, SDIT- Požarevac, Oktobar 2021.

 23. Ž.V.Despotović, G.Dimić, M.Tajdić, "Dimenzionisanje solarnog napajanja alarmne stanice u sistemu za osmatranje, obaveštavanje i uzbunjivanje (OOiU)", Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije, SDIT-Požarevac, Okrobar 2021.

 24. Ž.V.Despotović, I.Stevanović, Hibridni Besprekidni Sistem Napajanja za Navodnjavanje Povrtarskih Kultura na Parceli “Grabovac”-Obrenovac, Zbornik radova konferencije ENERGETIKA 2021, Zlatibor, 23-25.06.2021.

 25. M.Tajdić, Ž.V.Despotović, J.Kon, "Realizacija besprekidnog napajanja komandno- upravljačkog centra u sistemu OOiU", Zbornik radova konferencije ENERGETIKA 2021, Zlatibor 23-25.06.2021. 

 26. Ž.V.Despotović, M.D.Jovanović, I.Stevanović, A.Rodić, M.Ivanov, Edukacija i Obuka u Oblasti Korišćenja Obnovljivih Izvora Energije-Praktični Primer Realizacije u STŠ „M.Pupin“-Kula, Zbornik radova konferencije ENERETIKA 2021,  Zlatibor 23-25.06.2021. 

 27. Ž.Despotović, I.Stevanović, A.Rodić, “Realizacija hibridnog sistema napajanja u cilju agro-tehničkih mera navodnjavanja na oglednoj parceli-Grabovac, Obrenovac”, Zbornik radova skupa ENERGETSKA EFIKASNOST i OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE, Požarevac, Novembar 2020, pp. 11-27, ISBN 978-86-916839-8-6

 28. Ž.Despotović, I.Stevanović, A.Rodić, M.Jovanović, M.Ivanov, “Realizacija eksperimentalne postavke za edukaciju i obuku u oblasti korišćenja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u STŠ-Mihajlo Pupin, Kula”, Zbornik radova skupa ENERGETSKA EFIKASNOST i OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE, Požarevac, Novembar 2020, pp. 11-27, ISBN 978-86-916839-8-6.

 29. Ž.V.Despotović, B.Djordjević, "Digitalno kontrolisani sinhroni BUCK-BOOST energetski pretvarač-Primena u solarnim sistemima", 34 Savetovanje CIGRE 2019, Srbija, Hotel Cepter, V. Banja, 02-06.06.2019.

 30. Ž.V.Despotović, Dj.Lekić, "Polumosni rezonantni PWM energetski pretvarač za amplitudsko-frekventnu kontrolu vibracionih dodavača", 34 Savetovanje CIGRE 2019, Srbija, Hotel Cepter, V. Banja, 02-06.06.2019.

 31. Ž.V.Despotović, N.Savić, D.Ilijević, "Realizacija upravljačkog sistema za podmazivanje ležajeva dvokrilnih vrata na brodskoj prevodnici, HE ĐERDAP1", VII Sajam Energetske Efikasnosti i Obnovljivih Izvora energije 2019, Požarevac, Srbija, 25.10-26.10.2019,

 32. Ž.V.Despotović, M.D.Jovanović, A.Rodić, I.Stevanović, "Praktične realizacije sistema za dvo-osno praćenje sunčeve putanje", VII Sajam Energetske Efikasnosti i Obnovljivih Izvora energije 2019, Požarevac, Srbija, 25.10-26.10.2019,

 33. Z.Perić, Ž.V.Despotović, B.Koprena, "Optimizacija i verifikacija sistema besprekidnog napajanja u TS 110/20kV Laktaši-2", IV Naučno-Stručni Simpozijum ENERGETSKA EFIKASNOST – ENEF 2019, Banja Luka, Republika Srpska, 14.-15.Novembar 2019.

 34. P.Ćeran, Ž.V.Despotović, "Snimanje i analiza vučnog dijagrama elektromotornog pogona lokomotive serije 441 u sistemu za dopremu uglja na termoelektranama TENT-A i TENT-B", XXXIV Simpozijum ENERGETIKA 2018, Zlatibor, 27.03-30.03.2018.

 35. Ž.V.Despotović, M.D.Jovanović, M.Tajdić, "Upravljački uređaj za čišćenje suvim ledom", XXXIV Simpozijum ENERGETIKA 2018, Zlatibor, 27.03-30.03.2018.

 36. Ž.V.Despotović, M.D.Jovanović, I.Stavanović, M.Majstorović, „REGULACIJA PRITISKA U MOBILNOM "OFF-GRID" FOTONAPONSKOM SISTEMU ZA NAVODNJAVANJE USEVA“, Zbornik radova- VI Sajam energetske efikasnosti, 30-31.10.2018, Požarevac, ISBN 978-86-916839-5-6-5.

 37. V.Šinik, Ž.Despotović, ”Uticaj nelinearnih potrošača male snage na kvalitet električne energije”, XXXIII Simpozijum ENERGETIKA 2017, Zlatibor, 28.03-31.03.2017. 

 38. Ž.V.Despotović, M.Lečić, ”Spektralni sastav pobudne sile rezonantnih elektromagnetnih vibraciono-transportnih pogona napajanih iz elektroenergetskih pretvarača”, XXXIII Simpozijum ENERGETIKA 2017, Zlatibor, 28.03-31.03.2017.

 39. Ž.V.Despotović, V.Šinik, ”Naponska regulacija tiristorskog energetskog pretvarača u pogonu elektromagnetnog vibracionog silosnog izuzimača”, XXXIII Simpozijum ENERGETIKA 2017, Zlatibor, 28.03-31.03.2017.

 40. A.Rodić, M.D. Jovanović, Ž.V.Despotović, I.Stevanović, J.Subić, “Ekonomski i ekološki aspekti obnovljivih izvora energije u poljoprivrednoj proizvodnji u Republici Srbiji“, Zbornik radova II Savetovanja sa međunarodnim učešćem "Održiva Energetika 2017", V.Banja 22-23.03.2017, Vol.2, No1, pp.193-203, ISBN-978-86-80464-05-3.

 41. Ž.V.Despotović, A.M.Pavlović, „OPTIMIZACIJA RADA REGULISANIH ELEKTROMOTORNIH POGONA VIBRACIONIH SITA ZA ODVAJANJE KOTLOVSKOG PEPELA OD ŠLJAKE NA TERMOELEKTRANAMA“, Zbornik radova 33 konferencije CIGRE 2017, Zlatibor, 06-08.06.2017, STK B4, Vol.33. pp.R B4 04.1-12, ISBN 978-86-82317-81-4.

 42. B.Čupić, N.Laketić, Ž.V.Despotović, B.Grujičić, I.V.Naumovska, „DINAMIČKA KOMPENZACIJA ELEKTROMOTORNOG POGONA DROBILICA 0.4kV, 50Hz, SNAGE 500kW U OKVIRU TEHNOLOŠKE  LINIJE ZA PROIZVODNJU PELETA“, Zbornik radova 33 konferencije CIGRE 2017, Zlatibor, 06-08.06.2017,  STK B4, Vol.33. pp.R B4 03.1-11, ISBN 978-86-82317-81-4. 

 43. Đ.Pavlović, Ž.V.Despotović, „UTICAJ ZAMAJCA NA DINAMIČKE KARAKTERISTIKE DIZEL- ELEKTRIČNOG AGREGATA“, Zbornik radova 33 konferencije CIGRE 2017, Zlatibor, 06-08.06.2017, STK  A1, Vol.33. pp.R A1 06 1-10, ISBN 978-86-82317-81-4.

 44. B.Čupić, Ž.Marković, Ž.V.Despotović, A.Marković, "Racionalizacija potrošnje električne energije kompenzacijom reaktivne snage u mreži rudarskog basena Kolubara" , II Međunarodni simpozijum  INVESTICIJE i NOVE TEHNOLOGIJE u ENERGETICI i RUDARSTVU, Borsko Jezero 18-20.09.2017.

 45. B.Čupić, Ž.V.Despotović, I.V.Naumovska, " Značaj i uloga dinamičke kompenzacije reaktivne energije u cilju povećanja efikasnosti energetskih postrojenja", II Međunarodni simpozijum INVESTICIJE i NOVE TEHNOLOGIJE u ENERGETICI i RUDARSTVU, Borsko Jezero 18-20.09.2017.

 46. Ž.V.Despotović, B.Čupić, B.Grujičić, B.Arsić, M.Ivezić, " Poboljšanje pogonskih karakteristika livnice Sirmium steel primenom dinamičke kompenzacije reaktivne energije", II Međunarodni simpozijum INVESTICIJE i NOVE TEHNOLOGIJE u ENERGETICI i RUDARSTVU, Borsko Jezero 18-20.09.2017.

 47. Ž.V.Despotović, E.Lakić, N.Laketić, ”Uloga i značaj dinamičke kompenzacije reaktivne električne snage u sistemima za tačkasto zavarivanje”, Zbornik radova - V Sajam Energetske Efikasnosti i Obnovljivih izvora energije 2017, Vol.1, pp. 35-48, ISBN 978-86-916839-4-8; skup organizovan pod pokroviteljstvom SDIT grada Požarevca, Požarevac, 20.10.2017.

 48. Ž.V.Despotović, A.Pavlović, D.Ivanić, V. Arsovski, “Povećanje efikasnosti sistema vibracionog odvajanja šljake od pepela na termoelektranama“, Zbornik radova I Savetovanja sa međunarodnim učešćem "Održiva Energetika 2016", Tara 16-18.03.2016, Vol.1, No1, pp.61-72, ISBN 978-86-464-01-5.

 49. A.Rodić, M.Vujović, Ž.V.Despotović, “Izgradnja energetski održivih naselja“, Zbornik radova I Savetovanja sa međunarodnim učešćem "Održiva Energetika 2016", Tara 16-18.03.2016, Vol.1, No1, pp.135-144, ISBN-978-86-464-01-5.

 50. Đ.Pavlović, Ž.V.Despotović, I.V.Naumovska, A.Grujić, "Regulacija napona i učestanosti dizel električnog agregata opterećenog asinhronim motorom", Zbornik XV Naučno-stručnog simpozijuma INFOTEH 2016, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 16-18.03.2016., Vol.15, pp.836-841, Mart 2016, ISBN 978-99955-763-6-3.

 51. D.Mihić , M.Terzić , S.N.Vukosavić , Ž.V.Despotović, "Novi analitički model koji uzima u obzir efekte međusobne interakcije faza 8/6 prekidačkog reluktantnog motora", Zbornik XV Naučno-stručnog simpozijuma INFOTEH 2016, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 16-18.03.2016., Vol.15, pp.161-166, Mart 2016, ISBN 978-99955-763-6-3.

 52. Ž.V. Despotović, M.D.Jovanović, I.Stevanović, M.Majstorović. " Sprezanje i sinhronizacija grupe invertora u OFF-grid mobilnom solarnom sistemu ", XXXII Savetovanje ENERGETIKA 2016, 22.03-25.03.2016 god. Zlatibor.

 53. D.Mihić, M.Terzić, S.N.Vukosavić, Ž.V.Despotović, "Uticaj efekata međusobne interakcije faza na dinamičke karakteristike pogona sa 8/6 prekidačkim reluktantnim motorom ", XXXII Savetovanje ENERGETIKA 2016, 22.03-25.03.2016 god. Zlatibor.

 54. Ž.V.Despotović, A.M.Pavlović, D.Ivanić, V.Arsovski, " Rekonstrukcija pogona vibracionih sita u okviru sistema za transport šljake i pepela na termoelektrani Nikola Tesla – B ", XXXII Savetovanje ENERGETIKA 2016, 22.03-25.03.2016 god. Zlatibor

 55. D.Mihić, M.Terzić, S.N.Vukosavić, Ž.V.Despotović, "Коmparativna analiza performansi unipolarno i bipolarno napajanog 8/6 prekidačkog reluktantnog motora", Zbornik radova 60-te Konferencije za Elektroniku, Telekomunikacije, Računarstvo, Automatiku i Nuklearnu tehniku-ETRAN, Zlatibor, 13-16. Jun 2016, Vol.60, Br.1, pp.60-65, ISSN: 978-86-7466-618-0.

 56. Ž.V.Despotović, M.D.Jovanović, I.Stevanović, ”Primena mobilnih solarnih jedinica u ratarstvu i stočarstvu”, Zbornik radova - IV Sajam Energetske Efikasnosti i Obnovljivih izvora energije, Vol.1, pp. 11-26, ISBN 978-86-916839-3-1; skup organizovan pod pokroviteljstvom SDIT grada Požarevca, Požarevac, 28.10.2016.

 57. A.Rodić, M.Vujović, Ž.V.Despotović, "Projektovanje energetski održivih naselja", ODRŽIVA ENERGETIKA, Udruženje klaster komora za zaštitu životne sredine i održivi razvoj , Tara 2016.

 58. Ž.Despotović, M.Nedeljković, ” Rezonantni energetski pretvarač za amplitudsko- frekventno upravljanje elektromagnetnim vibracionim aktuatorima ", XIV Naučno-stručni simpozijum INFOTEH®-JAHORINA 2015, Jahorina, Bosna i Hercegovina 18-20.03.2015.

 59. M.Nedeljković, Ž.Despotović ”Specifičnosti visokonaponskih visokofrekventnih merenja na elektrodnom sistemu elektrostatičkih izdvajača u termoelektranama", XIV Naučno-stručni simpozijum INFOTEH®-JAHORINA 2015, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 18-20.03.2015,

 60. Ž.V.Despotović, S.N.Vukosavić, N.Popov, D.Mihić, ”Metodologija i način elektro-termičkog testiranja visokonaponskih visokofrekventnih jedinica za napajanje elektrostatičkih filtara”, 32. Simpozijum CIGRE Srbija 2015, Zlatibor , 17.05-21.05.2015.

 61. Ž.V.Despotović, ”Uvećanje energetske efikasnosti napojnih jedinica elektrostatičkih izdvajača primenjenih na termoelektranama” (predavanje po pozivu), Zbornik radova -III Sajam Energetske Efikasnosti i Obnovljivih izvora energije, Vol.1, pp. 17-34, ISBN 978-86-916839-2-4; skup organizovan pod pokroviteljstvom SDIT grada Požarevca, Požarevac, 11.09.2015.  

 62. Ž.V.Despotović, A.Rodić, I.Stevanović, M.Jovanović, S.Popić, “Primena mobilnog robotizovanog solarnog generatora u novim ekološkim tehnologijama u poljoprivredi“, Zbornik radova I savetovanja sa međunarodnim učešćem – INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, RAZVOJ I PRIMENA U UNAPREĐENJU ŽIVOTNE SREDINE IT EKO 2015, Beograd 07-08.12.2015, Vol1, No1, pp.15-25, ISBN978­86­ 80464­00­8..

 63. A.Grujić, S.Stojković,Ž.V.Despotović, V.Petrović, “Povećanje energetske efikasnosti VIŠER-a instaliranjem fotonaponske krovne elektrane“, Zbornik radova III naučno-stručnog skupa POLITEHNIKA 2015, Beograd, 04-05.12.2015, Vol1, No1, pp.123-128, ISBN 976­86­7498­064­4.

 64. Ž.V.Despotović, S.N.Vukosavić, N.Z.Popov, “Uređaji energetske elektronike za smanjenje emisija čvrstih čestica na termoelektranama“ (plenarno predavanje po pozivu), Zbornik radova I savetovanja sa međunarodnim učešćem – INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, RAZVOJ I PRIMENA U UNAPREĐENJU ŽIVOTNE SREDINE IT EKO 2015, Beograd 07-08.12.2015, Vol.1, No1, pp.1-214, ISBN 978­86­ 80464­00­8.

 65. Ž.Despotović,” Impulsno kontrolisani energetski pretvarač za elektro-otporno žarenje masivnih metalnih delova”, XXX Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2014, Zlatibor , 25.03-28.03.2014.

 66. Ž.Despotović,” Kontrola vibracionog pražnjenja prihvatnih levkova na postrojenjima elektrostatičkih izdvajača", XXX Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2014, Zlatibor , 25.03-28.03.2014.

 67. S.Vukosavić, Ž.Despotović, N.Popov, N.Lepojević, ”Visokofrekventna distribuirana multirezonantna topologija energetskog pretvarača za napajanje elektrostatičkih filtara", XXX Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2014, Zlatibor , 25.03-28.03.2014. 

 68. Ž.Despotović, A.Ribić, ” IGBT energetski pretvarač za kontrolisano vibraciono pražnjenje prihvatnih levkova na postrojenjima elektrostatičkih izdvajača”, CIGRE Srbija 2013, Zlatibor , 26.-30.05.2013.

 69. I.Stevanović, S.Popić, A.Rodić, Ž.Despotović, M.Jovanović, ” Pokretni robotizovani solarni generator, primer konstruktivnog rešenja mehaničke strukture”, 57.Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku-ETRAN, Zlatibor, 3-6. Jun 2013.

 70. Ž.Despotović, A.Jevtović, I.Berkeš, ”Razvoj upravljačkog uređaja ventila sigurnosti bubnja, pregrejača i međupregrejača pare kotlovskog postrojenja K6-bloka A5/110MW na TE Kolubara”, 28 Simpozijum ENERGETIKA 2012, Zlatibor , 27.03-30.03.2012.

 71. M.Jovanović, Ž.Despotović, ” Nao- Humanoidni robot visokih performansi”, 56.Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku-ETRAN, Zlatibor, 11-14. Jun 2012.

 72. Z.V.Despotovic, "Obnovljivi izvori energije-Stanje i Prespektive u Svetu i u Srbiji", INFO DANI 2012,  Beograd

 73. S.Vukosavić, Ž.Despotović, N.Popov,”Visokonaponski visokofrekventni energetski pretvarač za elektrostatičko izdvajanje čestica iz dimnih gasova na termoelektranama: finansijski efekti”, Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2011, Zlatibor , 23.03-25.03.2011.

 74. S.Vukosavić, Ž.Despotovic, N.Popov,”Univerzalni elektronski merni modul za merenje struje i napona elektrostatičkih izdvajača”, Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2011, Zlatibor , 23.03-25.03.2011.

 75. Ž.Despotović, A.Ribić,”Uvećanje energetske efikasnosti elektromagnetnih vibraciono-transportnih pogona”, Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2011, Zlatibor , 23.03-25.03.2011.

 76. S.Vukosavić, Ž.Despotović, ”Iskustva u eksploataciji hibridnog napajanja elektrostatičkih izdvajača na TE-Morava”, CIGRE Srbija 2011, Zlatibor , 29.05-31.05.2011. 

 77. V.Šinik, Ž.Despotović, B.Jovanović, ” Primena prenosnih struktura i postrojenja za proveru elektromagnetne usklađenosti električnih uređaja”, CIGRE Srbija 2011, Zlatibor , 29.05-31.05.2011.

 78. V.Šinik, Ž.Despotović , "Ekranizacija i metode za izračunavanje elektromagnetske efektivnosti ekranizacije”, Zbornik radova XVI Savetovanja Ee-2011, Vol. Ee 4, pp.1-5., N.Sad, Srbija, 26-28.10.2011.

 79. Ž.Despotović, O.Đorđević, M.Tasić, "Realizacija visokofrekventnog postrojenja za napajanje elektrostatičkih izdvajača na TE Morava", 54 Konferencija ETRAN, Donji Milanovac, Srbija, 07-11.06.2010

 80. O.Đorđević, Ž.Despotović, "Visokofrekventni regulisani ispravljač 60kV/1A za napajanje elektrostatičkih izdvajača", 54 Konferencija ETRAN, Donji Milanovac, Srbija, 07-11.06.2010.

 81. S.Vukosavić, Ž.Despotović, N.Popov, "Savremene metode elektrostatičkog izdvajanja čestica iz dimnih gasova, Naučno-stručni skup EFIKASNOST U PRIVREDI-2010, Zrenjanin, Srbija, 26-27.11.2010.

 82. Ž.Despotović, V.Šinik, A.Ribić, "Uvećanje energetske efikasnosti elektromagnetnih vibraciono transportnih pogona, Naučno-stručni skup EFIKASNOST U PRIVREDI-2010, Zrenjanin, Srbija, 26-27.11.2010. 

 83. V.Šinik, Ž.Despotović, S.Besarabić, "Elektromagnetska kompatibilnost električnih uređaja i primena prenosnih struktura i postrojenja za proveru elektromagnetske usklađenosti, Naučno-stručni skup EFIKASNOST U PRIVREDI-2010, Zrenjanin, Srbija, 26-27.11.2010.

 84. A.I. Ribic, Z.V. Despotovic, "PI plus State Observer Control of Electromagnetic Vibratory Feeder ", 53rd ETRAN Conference, Vrnjačka Banja, Serbia, June 15-19, 2009.

 85. Ž.V. Despotović, A.I. Ribić, "Strujna Kontrola Rezonantnih Elektromagnetnih Vibracionih Dozatora ", 53 Konferencija ETRAN, Vrnjačka Banja, Srbija, 15-19.06.2009.

 86. Ž.Despotović, “Dinamičko ponašanje momentnog motora sa permanentnim magnetima”, Zbornik radova XLIX konferencije ETRAN, Budva 5-10.06.2005, Vol.I, pp.369-373. 

 87. М.Peško, Ž.Despotović, О.Rakić ,“ Matematički model momentnog motora sa permanentnim magnetima”, Zbornik radova XLIX konferencije ETRAN, Budva 5-10.06.2005, Vol.I, pp.373-377. 

 88. Ž.Despotović, M.Peško,“Matematički model Vibraciono-Transportnog Pogona sa Elektromagnetnim Vibracionim Aktuatorom”, Zbornik radova XLVIII konferencije ETRAN, Čačak 8-13.06.2004, Vol.I, pp.276-279. 

 89. Ž.Despotović, Z.Stojiljković, “Jedna realizacija AC/DC Tranzistorskog Energetskog Pretvarača za Pogon Elektromagnetnih Vibracionih Transportera”, V Simpozijum Industrijska Elektronika INDEL, Banja Luka, 11-13.IX.2004, Zbornik radova T2A, pp.34-40. 

 90. M. D. Jovanovic, M.Vukobratovic, Z.V.Despotovic, “General-Purpose Six-Joint Robot Controller”, PROCEEDINGS of the XLVII Conference ETRAN, H.Novi 8-13.06.2003, Vol. IV, pp.371-375.

 91. Ž.Despotović, Z.Stojiljković, M.Jovanović, “Frekventno kontrolisan energetski pretvarač za pogon elektromagnetnih vibracionih dozatora”, Zbornik radova XLVII konferencije ETRAN, H.Novi 8-13.06.2003, Vol.I, pp.413-416.

 92. Z.Stojiljković, Ž.Despotović, "Regulisani ispravljač za napajanje elektrostatičkih filtara", 12 Simpozijum  Energetska Elektronika- Ee 2003, 5-7.11. 2003, Novi Sad.

 93. M.Jovanović, M.Vukobratović, Ž.Despotović, "Univerzalni kontroler za robot sa šest stepeni slobode", 12 Simpozijum Energetska elektronika- Ee 2003, 5-7.11.2003, Novi Sad.

 94. Ž.Despotović, Z.Stojiljković, M.Jovanović, ”Tiristorski pretvarač za pogon elektromagnetnih vibratora”,Zbornik radova X Simpozijuma Energetska Elektronika, N.Sad 14-16.X. 1999, pp.150-156. 

 95. Z.Stojiljković, Ž.Despotović,”Korekcija faktora snage u pogonu elektromagnetnih vibratora”, Zbornik radova X Simpozijuma Energetska Elektronika, N.Sad 14-16.X. 1999, pp. 157-164. 

 96. Ž.Despotović, D.Ostojić, M.Timotijević ”Mikrokontrolerski nadzor i upravljanje mikserom u okviru tehnološke linije VINFLEKS”-P.S.GRMEČ, Zbornik radova XL konferencije ETRAN , Budva 4-7. VI. 1996, pp. 34-37.

 97. Ž.Despotović, N.Vulić, ”Poluprovodnički teretni prekidač na elektro lokomotivama serije 461”, Zbornik radova XXXIX Konferencije ETRAN, Zlatibor 6-9.VI.1995, pp. 547-550.

 98. V.Lazarević, N.Vulić, Ž.Despotović,”Tiristorski teretni prekidač rekonstruisanog regulatora napona na lokomotivama 25kV, 50Hz”, Zbornik radova VIII Simpozijuma Energetska Elektronika, N.Sad 27-29. IX. 1995, pp. 259-266.

др Жељко Деспотовић слика

др Жељко Деспотовић

Kабинет: 606

Eлектронска пошта: zeljko.despotovic@viser.edu.rs

Консултације
 • Среда: 20-21ч
 • Четвртак: 20-21ч
Предмети
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00