Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Електрични претварачи снаге Шифра: 120507 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов: Знања из основа електроенергетике, основа електронике и математике
Циљ: Овладавање студената знањима о основним пoлупроводничким елементима снаге, електронским колима за претварање електричне енергије и њиховом функционисању, као и стицање софистицираних знања о основним методама анализе кола енергетских претварача. Примена стечених теоријских и практичних знања у циљу конкретне примене у индустрији и електропривреди.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да примене стечена знања у пројетовању, употреби и одржавању уређаја енергетске електонике и претварача (разне врсте исправљача, инвертора и чопера).
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање; Карактеристике прекидачких елемената који се користе у енергетској електроници.
 2. Употреба тиристора као енергетске компоненте; кола за управљање тиристорима.
 3. Монофазни и трофазни регулисани исправљачи; утицај исправљача на мрежу.
 4. Исправљачи са корекцијом фактора снаге
 5. Трофазни и монофазни подешавачи напона
 6. Компензатори реактивне снаге и енергије
 7. Пуњачи акумулаторских батерија; основне шеме и карактеристике батерија.
 8. DC/DC претварачи: спуштач напона, подизач напона, спуштач-подизач (обртач поларитета), Ћуков конвертор, SEPIC конвертор
 9. Чоперска кола за регулацију броја обратаја једносмерних мотора
 10. DC/АC преварачи, монофазни инвертори, са тиристорима и IGBT транзисторима;
 11. Ширинско импулсна модулација и примена на монофазним инверторима; динамика излазног филтера.
 12. Трофазни инвертори ; динамика излазног филтера.
 13. Фреквентни регулатори за погон и регулацију трофазних наизменичних мотора
 14. Високофреквентни инвертори у системима индукционог загревања
 15. Висконапонски високофреквентни претварачи и њихова примена у електрофилтарским постројењима на термоелектранама
Практична настава:
 1. Практична наставу чине a) Рачунске вежбе: решавање практичних задатака у складу са садржајем предавања (б)Рачунарске вежбе: симулације (у програмском пакету PSPICE-MicroSIM)кола енергетских претварача у складу са садржајем предавања (ц) Лабораторијске вежбе које су у складу са предавањима
Литература
 1. М.Недељковић, Енергетски претварачи 1-Основне топологије енергетских претварача, ЕТФ Београд, Академска мисао, 2015.
 2. А.M.Trzynadlowski, Introduction to Modern Power Electronics, Sec. Ed., J.Wiley and Sons INC., NJ 2010.
 3. М.Недељковић, Енергетски претварачи-Збирка решених задатака, Академска мисао, Београд, 2007.
 4. M.H.Rashid, Power Electronics, Prentice Hall, USA, 2006.
 5. D.A.Bradely, Power Electronics-Tutorial Guides Line Electrical Engineering, Van Nostrand Reinhold, University of Lancaster, 1987.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
10
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0
Презентација предмета (2) Предавања (26)

Уводно предавање

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 2.16 MB

Елементи енергетских претварача

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.64 MB

Подешавачи наизменичног напона

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 2.11 MB

Енергетски претварачи за компензацију реактивне енергије

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.94 MB

Диодни исправљачи

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 1.58 MB

Тиристорски претварачи (мрежом вођени)

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 2.89 MB

Чопери

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.85 MB

Инвертори

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.18 MB

Инвертори-рекапитулација

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.66 MB

Диодни исправљачи-прегледна табела

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.44 MB

Снага потрошача наизменичне струје

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.2 MB

КОРЕКЦИЈА ФАКТОРА СНАГЕ

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.73 MB

Термички прорачун хладњака

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.12 MB

Шестофазни исправљачи

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.29 MB

Чопер за регулацију вучне силе у једносмерном погону

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 1.55 MB

Тиристорски фазни компензатори реактивне снаге

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.28 MB

Графичко решење трансцендентне једначине sinx=x-A

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.07 MB

АС-АС претварачи напона

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.57 MB

Тиристорски регулатори побуде синхроних генератора

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.67 MB

Управљачка кола и енергетски претварачи за компензацију реактивне енергије и корекцију фактора снаге

др Жељко Деспотовић, 12.01.2019., 3.87 MB

Прорачун капацитивног филтра у диодним исправљачима

др Жељко Деспотовић, 10.04.2020., 0.47 MB

Инвертори и модулација ширине импулса

др Жељко Деспотовић, 19.06.2021., 1.74 MB

DC/AC претварачи-Инвертори

др Жељко Деспотовић, 19.06.2021., 0.18 MB

Прорачун DC/DC спуштача напона

др Жељко Деспотовић, 19.06.2021., 1.66 MB

ИНВЕРТОР као елеменат система беспрекидног напајања

др Жељко Деспотовић, 20.06.2021., 0.99 MB

AC/AC подешавач напона са чисто индуктивним оптерећењем

др Жељко Деспотовић, 27.06.2021., 1.18 MB

Вежбе (60)

Основне тригонометријске формуле

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.09 MB

Формуле за израчунавање средњих и ефективних вредности

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.18 MB

ПОДЛОГЕ ЗА ТРОФАЗНЕ ИСПРАВЉАЧЕ

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.05 MB

ЕПС задатак 01

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.24 MB

ЕПС задатак 02

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.16 MB

ЕПС задатак 03

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.2 MB

ЕПС задатак 04

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.2 MB

ЕПС задатак 05

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.18 MB

ЕПС задатак 06

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.21 MB

ЕПС задатак 07

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.19 MB

ЕПС задатак 08

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.19 MB

ЕПС задатак 09

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.18 MB

ЕПС задатак 10

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.13 MB

ЕПС задатак 11

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.13 MB

ЕПС задатак 12

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.14 MB

ЕПС задатак 13

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.18 MB

ЕПС задатак 14

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.19 MB

ЕПС задатак 15

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.21 MB

ЕПС задатак 16

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.21 MB

ЕПС задатак 17

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.13 MB

ЕПС задатак 18

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.17 MB

ЕПС задатак 19

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.18 MB

ЕПС задатак 20

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.17 MB

ЕПС задатак 21

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.17 MB

ЕПС задатак 22

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.17 MB

ЕПС задатак 23

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.27 MB

ЕПС задатак 24

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.19 MB

ЕПС задатак 25

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.15 MB

ЕПС задатак 26

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.13 MB

ЕПС задатак 27

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.12 MB

ЕПС задатак 28

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.14 MB

ЕПС задатак 29

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.12 MB

ЕПС задатак 30

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.17 MB

ЕПС задатак 31

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.13 MB

ЕПС задатак 32

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.18 MB

ЕПС задатак 33

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.17 MB

ЕПС задатак 34

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.17 MB

ЕПС задатак 35

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.24 MB

Домаћи задатак 01-2015_2016

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.1 MB

Домаћи задатак 02-2015_2016

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.09 MB

Домаћи задатак 03-2015_2016

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.11 MB

Домаћи задатак 04-2015_2016

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.19 MB

Домаћи задатак 01-2011

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.29 MB

Домаћи задатак 02-2011

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.11 MB

Домаћи задатак 03-2011

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.11 MB

Припремни задаци за други колоквијум (DC/DC претварачи)

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.28 MB

Решења задатака ЕПС СЕПТ 2018

др Жељко Деспотовић, 12.09.2018., 0.77 MB

Решења задатака ЕПС 2018-први колоквијум

др Жељко Деспотовић, 12.09.2018., 2.05 MB

Решења задатака ЕПС 2018-други колоквијум

др Жељко Деспотовић, 12.09.2018., 1.26 MB

SCR ispravljač-monofazni-puni most-karakteristični talasni oblici

др Жељко Деспотовић, 05.04.2020., 0.44 MB

SCR ispravljač-monofazni-polu most-karakteristični talasni oblici

др Жељко Деспотовић, 07.04.2020., 0.41 MB

Подизач напона-примена у соларном систему

др Жељко Деспотовић, 19.06.2021., 0.33 MB

Домаћи задатак бр.07

др Жељко Деспотовић, 19.06.2021., 1.84 MB

Домаћи задатак бр.08

др Жељко Деспотовић, 19.06.2021., 1.79 MB

ЕПС 2021-Први колоквијум РЕШЕЊА

др Жељко Деспотовић, 19.06.2021., 4.25 MB

ЕПС 2021-Други колоквијум РЕШЕЊА

др Жељко Деспотовић, 19.06.2021., 6.32 MB

ЕПС 2021-домаћи задатак 4 РЕШЕЊЕ

др Жељко Деспотовић, 19.06.2021., 0.22 MB

ЕПС 2021-домаћи задатак 3 РЕШЕЊЕ

др Жељко Деспотовић, 19.06.2021., 0.27 MB

ЕПС 2021-задатак АС/АС индуктивно оптерећење РЕШЕЊЕ

др Жељко Деспотовић, 19.06.2021., 0.21 MB

ЕПС 2021-задатак АС/АС отпорно-индуктивно оптерећење РЕШЕЊЕ

др Жељко Деспотовић, 19.06.2021., 0.21 MB

Преузимања (5) Колоквијуми и међурезултати (19)

Резултати испита - септембар 2018

др Жељко Деспотовић, 04.09.2018., 0.13 MB

Резултати - октобарски испитни рок

др Жељко Деспотовић, 27.09.2018., 0.84 MB

Коначни резултати првог колоквијума ЕПС 2018

др Жељко Деспотовић, 20.12.2018., 0.15 MB

РЕВ_Коначни резултати првог колоквијума ЕПС 2018

др Жељко Деспотовић, 17.01.2019., 0.11 MB

Резултати другог колоквијума ЕПС 2019

др Жељко Деспотовић, 29.01.2019., 0.1 MB

РЕВ_Коначни резултати другог колоквијума ЕПС 2019

др Жељко Деспотовић, 31.01.2019., 0.1 MB

ЕПС Резултати писменог дела испита ЈАН 2019

др Жељко Деспотовић, 06.02.2019., 0.18 MB

EPS 2018/2019 predlog ocena nakon JAN ispitnog roka

др Жељко Деспотовић, 08.02.2019., 0.09 MB

Коначни резултати писменог дела испита ЕПС-Фебруар 2019

др Жељко Деспотовић, 28.02.2019., 0.09 MB

ЕПС резултати писменог дела испита-ЈУН 2019

др Жељко Деспотовић, 16.06.2019., 0.2 MB

ЕПС резултати писменог дела испита СЕПТ 2019

др Жељко Деспотовић, 08.09.2019., 0.27 MB

ЕПС резултати писменог дела испита-ОКТОБАР 2019

др Жељко Деспотовић, 25.09.2019., 0.19 MB

ЕПС резултати писменог дела испита ФЕБ 2020

др Жељко Деспотовић, 21.02.2020., 0.1 MB

Rezultati ispita EPS JUN 2020

др Жељко Деспотовић, 30.06.2020., 0.2 MB

EPS rezultati ispita SEPT 2020

др Жељко Деспотовић, 17.09.2020., 0.09 MB

EPS 2021 rezultati prvog i drugog kolokvijuma

др Жељко Деспотовић, 07.06.2021., 0.19 MB

Rezultati piemenog dela ispita JUN 2021

др Жељко Деспотовић, 19.06.2021., 0.18 MB

Rezultati pismenog dela ispita EPS SEPT 2021

др Жељко Деспотовић, 05.09.2021., 0.18 MB

EPS OKT 2021 rezultati pismenog dela ispita

др Жељко Деспотовић, 18.09.2021., 0.18 MB

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00