Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Željko Despotović

Obrazovanje

 • Osnovne akademske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Energetika-Energetski pretvarači i pogoni [1984-1990]
 • Magistarske studije: Univerzitet U Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Energetika-Energetski pretvarači pogoni [1998-2003]
 • Doktorske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Energetika-Energetski pretvarači i pogoni [2003-2007]

Biografija

Rođen je 1964.  u Prijepolju, Srbija. Osnovnu i srednju školu je završio 1979., odnosno 1983.  u Novoj Varoši. Nakon odsluženja vojnog roka oktobra 1984. započeo je studije na Energetskom odseku Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Još kao student je kao jedan od najboljih na svom odseku, u periodu oktobar 1989.-april 1990. bio angažovan u Institutu ″Nikola Tesla″ na projektu ″Trofazni tranzistorski invertor 70kVA/400Hz napajan direktno sa trofazne mreže″, u okviru koga je uradio diplomski rad pod mentorstvom prof. dr Zorana Stojiljkovića i Dr Žarka Jande. Diplomirao je 20 aprila 1990. na Energetskom odseku, smer Energetski pretvarači i pogoni. Diplomski rad na temu, "Uporedni pregled karakteristika bipolarnih tranzistora u Darlington sprezi i bipolarnih tranzistora sa izolovanim gejtom (IGBT) kao strujnih prekidača u naponskim invertorima", odbranio je sa ocenom 10. Magistarske studije na elektrotehničkom fakultetu je završio sa prosečnom ocenom 10. Magistrirao je 11 decembra 2003. na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu-smer energetski pretvarači i pogoni, sa tezom “Energetski pretvarači za pogon elektromagnetnih vibracionih aktuatora u sistemima za doziranje i transport rasutih materijala”. Doktorsku disertaciju na temu ″Optimizacija rada elektromagnetnih rezonantnih vibracionih transportera korišćenjem strujno kontrolisanih tranzistorskih energetskih pretvarača”, je odbranio 15 novembra 2007.  na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. U toku svog stručnog, istraživačkog i naučnog rada je rukovodio i bio angažovan kao učesnik na više značajnih investicionih projekata od interesa za elektroprivredu, procesnu industriju, vodoprivredu, putnu privredu, železnicu i vojnu industriju. Bavio se istraživanjem iz oblasti upravljanja mehaničkim sistemima i mehanizmima, hidrauličkim i hidro-dinamičkim sistemima, kontrolom vibracija, razvojem industrijskih mikrokontrolera, upravljanjem energetskim pretvaračima i elektromotornim pogonima. Uža specijalnosti su mu energetska elektronika, industrijska elektronika i mehatronika. Svoj celokupni rad je verifikovao i kroz objavljene naučne radove. Na osnovu pomenutih istraživanja objavio je kao autor ili koautor više od 200 naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima, kao i na međunarodnim i domaćim simpozijumima i konferencijama. Autor je ili koautor više od 60 inženjerskih tehničkih rešenja iz pomenutih oblasti koja su dobila potvrdu u konkretnim praktičnim primenama: 2 nova tehnička rešenja priznata na međunarodnom nivou, 21 bitno poboljšano tehničko rešenje i 50 industrijskih prototipova.

U periodu april 1990- jul 1991 je radio honorarno na razvoju energetskih pretvarača različite namene u Institutu "N.Tesla" u Centru za automatiku i regulaciju. Počev od 20 Septembra 1991. do sada je stalno zaposlen u Institutu ″Mihajlo Pupin″ (IMP): 1991.-1996. u radnoj jedinici  IMP-Hidraulika i penumatika, 1996.- 2002. u radnoj jedinici IMP-Mehatronika, od 2002. do sada u IMP-Matično preduzeće, gde  trenutno u okviru naučno-istraživačkih projekata radi na razvoju i projektovanju uređaja iz oblasti energetske elektronike, energetskih pretvarača i njihove primene u oblastima mehatroničkih i industrijskih sistema. Od januara 2007.  postaje spoljnji saradnik Katedre za energetske pretvarače i pogone -Laboratorija za mikroprocesorsko upravljanje energetskim pretvaračima na  Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Počev od 2 Februara 2010. je angažovan kao profesor Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, za oblast Elektroenergetika, studijski program Nove Energetske Tehnologije (NET). Počev od 24 Februara 2015. je angažovan kao profesor na doktorskim akademskim studijama Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu-Katedra za Električne pretvarače i pogone (EPP), predmeti: Energetski pretvarači i Upravljanje energetskim pretvaračima.

Nosilac je projektantskih licenci koje mu je izdala Inženjerska Komora Srbije (IKS):(1) Licenca tip 350-Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona, (2)Licenca tip 352-Odgovorni projektant upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenje i regulacija,(3)Licenca tip 450-Odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona.

U svojoj projektantskoj karijeri je projektovao, realizovao i pustio u rad više od 100 industrijskih postrojenja  u procesnoj industriji, objektima elektroprivrede (hidro i termoelektranama) i energetskim postrojenjima specijalne namene. 

Dugogodišnji je recenzent je više vrhunskih međunarodnih časopisa od kojih je najznačajnijni IEEE Transactions on Industrial Electronics (Impakt faktor IF=8.5). Član je više vodećih međunarodnih IEEE asocijacija: IEEE Industrial electronics society, IEEE Power electronics society, IEEE Industry applications society, IEEE Mechatronics society , IEEE Power &Energy Society.  Na osnovu svoje dugogodišnje aktivnosti u ovim asocijacijama, posebnu počast je dobio 23.07.2015. od strane prestižne američke inženjerske asocijacije IEEE, unapređenjem u zvanje -"IEEE Senior Member".

Recenzent je većeg broja inovacionih i naučnih projekata pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republie Srbije. Recenzirao je više međunarodnih bilateralnih projekata.

Član je editorijal borda međunarodnih časopisa American Journal of Electrical and Electronic Engineering  Journal Industrial Process Automation in Engineering and Instrumentation. Član je organizacionih i naučnih odbora više domaćih i međunarodnih konferencija.

Bio je mentor više master radova i dve doktorske disertacije na akademskim studijama (jedna na ETF Beogad  i jedna FIN Kragujevac) i mentor više  diplomskih i specijalističkih radova na strukovnim studijama (VIŠER Beograd). Bio je član više komisija za prihvatanje , ocenu i odbranu doktorskih disertacija na doktorskim akademskim studijama (ETF). Učestvovao je u formiranju mladog naučnog kadra u Institu Mihajlo Pupin i na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu u okviru komercijalnih industrijskih projekata i naučnih projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.  

Bio je učesnik je dva TEMPUS projekta: (1)TEMPUS JP 144856-2008: “International Accreditation of Engineering Studies”, (2) TEMPUS JEP 41029/2006 - "Interdisciplinary Engineering Education Establishment",

Bio je učesnik dva projekta bilateralne saradnje: (1) Bilaterala  Srbija-Francuska: ″New Applied Mathematical Methodologies in Solving Different Engineering Problems″,  u okviru programa  " Pavle  Savić partnerstva Hubert Curien", 2008-2009, (2) Bilaterla Srbija-Italija:  "Lead-free piezoelectric and multiferroic flexible films for nanoelectronics and energy harvesting", 2019 do sada.

Bio je učesnik  jednog evropskog projekta  iz okvirnog programa FP7 -"Energy Warden-Renewable Energy Sourcing Decisions and Control in Buildings", 2010-2012.

Bio je učesnik je više nacionalnih naučnih projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije:

1. Projekat MNTR Republike Srbije, ″Razvoj nove tehnologije i postrojenja za čuvanje voća i povrća u kontrolisanoj atmosferi″, Februar 1993.

2. Projekat MNTR Republike Srbije I.1.1330 ″Novi pravci o istraživanjima oscilatorne udobnosti motornih vozila″  iz 1998. 

3. Projekat MNTR Republike Srbije "Razvoj hidrodinamičkih prenosnika za pogon mlinova za ugalj 1.1-2MW na termoelektranama", Projekat No.ETR6.02.0059A, finansiran u okviru tehnološkog razvoja Ministarstva za nauku Republike Srbije , April 2001.-Decembar 2003. Rukovodilac projekta: Prof.dr Dragutin Debeljković-Mašinski fakultet Beograd.

4. Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije "Razvoj tehnologije i uređaja za efikasnu elektrofiltraciju dima u termoelektranama i toplanama", Projekat TR6610, Ministarstva nauke i zaštite životne sredine-Program tehnološkog razvoja u oblasti energetskih tehnologija i rudarstva, Januar 2005.-Decembar 2007. Rukovodilac projekta: Prof. dr Slobodan Vukosavić- Elektrotehnički Fakultet u Beogradu.

5. Projekat Ministarstva nauke i zaštite životne sredine "Nabavka kapitalne opreme za naučno istraživački rad"- Hidrodinamički pulzator, u okviru Sektorskog investicionog plana iz oblasti nauke i elektronske uprave. Ugovor br. RGSM 13.1.01/06-07-JN-NIP koji je sklopljen sa Ministarstvom za Nauku Republike Srbije, dana 10.11.2006. Trajanje projekta Januar 2007.-Jul 2008. Rukovodilac projekta sa strane Mašinskog fakulteta u Kragujevcu: Prof. dr Miroslav Demić; Rukovodilac projekta sa strane Instituta M.Pupin: Dr Željko Despotović.

6. Projekat Ministarstva nauke i zaštite životne sredine "Razvoj sistema za merenje količine i kvaliteta vode u otvorenim tokovima baziranih na GPRS komunikaciji za potrebe nadzora i upravljanja", Projekat TR22013, Ministarstvo nauke, Program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period 01.04.2008.-31.03.2011., realizacija 01.04.2008-31.03.2009.Rukovodilac projekta: Dr Željko Despotović–Institut "M.Pupin".

7. Projekat Ministarstva nauke i zaštite životne sredine: "Razvoj i primena visokonaponske visokofrekventne ekološke opreme za otklanjanje aerozagađenja u industriji i elektroprivredi", Projekat TR21007, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine, Program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period 01.04.2008-31.03.2011, realizacija 01.04.2008-31.03.2010. Rukovodilac projekta: Prof. dr Slobodan Vukosavić- Elektrotehnički Fakultet u Beogradu

8. Projekat Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja Republike Srbije: "Integrisani sistemi za uklanjanje štetnih sastojaka dima i razvoj tehnologija za realizaciju termoelektrana i energana bez aerozagađenja", Projekat TR33022, Program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period 01.01.2011 do sada. Rukovodilac projekta: Prof. dr Slobodan Vukosavić- Elektrotehnički Fakultet u Beogradu.

U dosadašnjoj naučnoj i stručnoj karijeri je objavio 14 radova sa SCI liste, 3 poglavlja u monografijama međunarodnog značaja, 4 predavanja po pozivu na internacionalnim simpozijumima, 2 predavanja na nacionalnim simpozijumima, preko 20 radova u vodećim časopisima nacionalnog značaja i više od 150 radova na internacionalnim i nacionalnim simpozijumima.

Celokupni naučni, akademski i stručni - inženjerski opus profesora detaljnije je dostupan na sledećim Internet adresama:

https://www.etf.bg.ac.rs/uploads/files/javni_uvid/izvestaji/naucno_zvanje/2018/Zeljko_Despotovic.pdf

http://www.pupin.rs/cv/zeljko-despotovic/

http://www.pupin.rs/en/cv/zeljko-despotovic/

http://epp.etf.rs/wp/dr-zeljko-despotovic-visi-naucni-saradnik/

https://www.researchgate.net/profile/Dr_Zeljko_Despotovic2

http://www.ingkomora.rs/homepages/?l=450D62409

https://scholar.google.com/citations?user=2_euNsgm8VkC&hl=sr

http://bg.academia.edu/ZeljkoDespotovic

https://rs.linkedin.com/in/zeljkodespotovic

https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Despotovic%20Zeljko%20V#.XMipJzAzbIU

Registrovan je u sledećim naučnim bazama podataka:

ORCID ID:

https://orcid.org/0000-0003-2977-6710

SCOPUS ID: 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16047097600

Web of Science Researcher ID: E-3402-2013

https://publons.com/researcher/1748872/zeljko-v-despotovic/

Spisak naučnih i stručnih publikacija je dostupan na sledećim WEB adresama:

(1)    RADOVI U MEĐUNARODNIM ČASOPISIMA: 

https://websrv3.viser.edu.rs/download/profesori/215_nastavnik_radovi_m_cas.pdf

(2)    RADOVI U DOMAĆIM ČASOPISIMA:

https://websrv3.viser.edu.rs/download/profesori/215_nastavnik_radovi_d_cas.pdf

(3)    RADOVI NA MEĐUNARODNIM KONFERENCIJAMA:

https://websrv3.viser.edu.rs/download/profesori/215_nastavnik_radovi_m_konf.pdf

(4)    RADOVI NA DOMAĆIM KONFERENCIJAMA:

https://websrv3.viser.edu.rs/download/profesori/215_nastavnik_radovi_d_konf.pdf

(5) MONOGRAFIJE:

https://websrv3.viser.edu.rs/download/profesori/215_nastavnik_radovi_udzbenici.pdf


Reference

Monografija

 1. A.Rodić, I.Stevanović, Ž.V.Despotović, "Pametna poljoprivreda-Mogućnosti digitalizacije i automatizacije u ekološki i ekonomski održivoj poljoprivrednoj proizvodnji", pp-27-58, Poglavlje u Monografiji: PRIMENA NOVIH TEHNOLOGIJA U CILJU PAMETNOG UPRAVLJANJA PROCESOM GAJENJA POVRĆA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU (Editor: Dr Svetlana Roljević Nikolić)- Institit za Ekonomiku Poljoprivrede Beograd, Jul 2021, ISBN:978-86-6269-100-2
 2. Z.V.Despotović, A.Rodić, I.Stevanović, "Inovativna rešenja sistema navodnjavanja uz primenu obnovljivih izvora energije: tehnički aspekti", pp.25-64, Poglavlje u Monografiji: TEHNO i AGROEKONOMSKA ANALIZA PREDNOSTI I NEDOSTATAKA ŠIRE PRIMENE INOVATIVNOG NAČINA PODPOVRŠINSKOG KAPILARNOG NAVODNJAVANJA U POLJOPRIVREDNOM SEKTORU (Urednik: Dr Nataša Kljajević), Institit za ekonomiku poljoprivrede-Beograd, Jul 2021, ISBN: 978-86-6269-098-2.

 3. I.Salom, Ž.Despotović, J. Gajica, M.Kabović, V.Čelebić, "Analiza tehničkih propisa u oblasti elektro-energetike u delu nadzemnih vodova, primena CENELEC i IEC standarda u cilju prevazilaženja prepreka u Merilu 1 za PP1", Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srbije, Izdanje 3, br. strana 346, Avgust 2020. god.  

 4. J. Subić, M. Jeločnik, L.Nastić, V. Paraušić, S.Nikolić, A.Rodić, Ž.Despotović, I.Stevanović, "Tehno i agro-ekonomska analiza primene energije vetra i sunca za potrebe navodnjavanja u poljoprivrednom sektoru Srbije", Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Projekat br. 680-00-00029/2019-02, Septembar 2020. god.    

 5. Matijević M., Despotović Ž.V., Milanović M., Jović N., Vukosavić S. (2018) "Laboratory Model of Coupled Electrical Drives for Supervision and Control via Internet." In: Auer M., Zutin D. (eds) Online Engineering & Internet of Things. Lecture Notes in Networks and Systems, Vol 22. , Chapter: Use and Application of Remote and Virtual Labs in Education, pp. 392-407, SPRINGER, Cham, September 2017

 6. J.Subić, M.Jovanović, Ž.V.Despotović, M.Jeločnik, "Possibilities of applying robotic systems and smart sensor networks in integral agricultural apple production",Advances in Robot Design and Intelligent Control,SPRINGER, Robotics in Alpe-Adria-Danube Region (RAAD16), Vol.540, Chapter 30, pp.269-285, ISBN 978-3-319-49058-8, Available at November 2016.

 7. Ž.V.Despotović, M.D.Jovanovic, I.Stevanovic, “POSSIBILITIES OF USING RENEWABLE ENERGY SOURCES IN AGRICULTURE IN THE REPUBLIC OF SERBIA”, SUSTAINABLE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN TERMS OF THE REPUBLIC OF SERBIA STRATEGIC GOALS REALIZATION WITHIN THE DANUBE REGION-development and application of clean technologies in agriculture, Publisher: Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Chapter 7, pp.107-128, ISBN 978-86-6269-056-2, 2016

Naučni rad u međunarodnom časopisu

 1. Ž.V.Despotović, M.Tajdić, "Design, Implementation and Experimental Testing of a Hybrid Power Supply of Remote Measuring Station in the Surveillance, Alert & Warning System (SAWS)", TELFOR Journal, Vol.14, No1, 2022., pp.12-19.

 2. V.Šinik, Ž.V.Despotović, B.Radović, M.Đurđev, M.Josimović, "PROBLEMS RELATED TO THE ELECTRIC POWER SYSTEM OF WIND FARMS AND NEW TENDENCIES IN THEM", ACTA TECHNICA CORVINIENSIS – Bulletin of Engineering, Tome XV [2022]|Fascicule 1 [January – March], pp.35-39, 2022.

 3. M. Vijatovic Petrovic, F. Cordero, E. Mercadelli, E. Brunengo, N. Ilic, C. Galassi, Z. Despotovic, J.Bobic, A. Dzunuzovic, P. Stagnaro, G. Canu, F.Craciun., "Flexible lead-free NBT-BT/PVDF composite films by hot pressing for low-energy harvesting and storage", Journal of of Alloys and Compounds, https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.161071, pp.1-35, July 2021 (IF=5.316).

 4. V.Ž.Filipović, M.Matijević, P.Mišljen, Ž.V.Despotović, „Outlier Robust Identification of the Thermal Power Plant: Combustion Control and the Solid Fuel Combustion Products Vibratory Transport“, Environmental Engineering and Managemet Journal, Vol.19, No3, March 2020, Print ISSN: 1582-9596, eISSN: 1843-3707, (IF= 1.186) 

 5. V. ŠINIK, Ž.DESPOTOVIĆ, Lj.RADOVANOVIć, M.ĐURĐEV, B.NOVAKOVIĆ, J.TOLMAČ, I.PALINKAŠ,  "SOME ASPECTS OF THE ELECTRICAL POWER QUALITY",  ACTA TECHNICA CORVINIENSIS – Bulletin of Engineering [e -ISSN: 2067-3809] TOME XIII, pp. 57-62, March 2020.

 6. V.Šinik, Ž.Despotović, S.Prvulović, E.Desnica, J.Pekez, J.Tolmač, I.Palinkaš, "Higher Harmonics of Current Caused by the Operation of Rolling Mill", International Journal of Engineering, Tome XVIII, February 2020, pp.63-69.

 7. V.Šinik, Ž.Despotović, S.Ketin, U.Marčeta, "Radiation of Electromagnetic Fields of Industrial Frequencies. Electromagnetic Radiation of Electrical Appliances in Households", International Journal of Engineering, Tome XVIII, February 2020, pp. 3-18.

 8. J.D.Bobic, M.Ivanov, N.I.Ilic, A.S.Dzunuzovic, M.M. Vijatovic Petrovic, J.Banys, A.Ribic, Z.Despotovic, B.D.Stojanovic, ”PZT-nickel ferrite and PZT-cobalt ferrite comparative study: Structural, dielectric, ferroelectric and magnetic properties of composite ceramics”, Ceramics International, Vol 44., Issue 6, pp. 6551-6557, 15 April 2018. (IF=2.986)

 9. P.Misljen, M.Tanaskovic, Z.Despotovic, M.Matijevic, „Controlling Electromagnetic Vibrating Feeder by Using a Model Predictive Control Algorithm“, Interciencia Journal, Vol.43, No.10, pp. 31-47, ISSN 0378-1844, 2018

 10. Z. V.Despotovic , Dj.Urukalo, A.I.Ribic, “Hardware and Software Implementations of Measuring System for Resonant Electromagnetic Vibratory Conveyor“, International Journal of Electrical Engineering and Computing, Vol. 1, No. 1 (2017), DOI: 10.7251/IJEEC1701021D, e-ISSN: 2566-3682.

 11. Z.V.Despotovic, Dj.Urukalo, M.Lecic, A.Cosic, "Mathematical modelling of resonant linear vibratory conveyor with electromagnetic excitation: simulations and experimental results", Applied Mathematical Modeling, ISSN: 0307-904X, Vol.41, No.1, pp.1-24, January 2017, (IF=2.291)

 12. P.Misljen, Z.V.Despotovic, M.Matijevic,"Modeling and Control of Bulk Material Flow on the Electromagnetic Vibratory Feeder",Automatika:Journal for Control, Measurement,Electronics, Computing and Communications, Vol.57,Issue 4,pp.936-947, December 2016,ISSN:0005-1144(IF= 0.311).

 13. Z. V.Despotovic , A.M. Pavlovic, J.Radakovic, “Using Regulated Drive of Vibratory Screens with Unbalanced Motors ”, Journal of Mechatronics, Automation and Identification Technology, ISSN(Online)2466-3603, Vol.1, No.3, pp.20-25, 2016

 14. V.Sinik, Z.V.Despotovic, I.Palinkas, "Optimization of the Operation and Frequency Control of Electromagnetic Vibratory Feeder”, Elektronika ir Elektrotechnika, ISSN 1392-1215, Vol.26, No.1, pp.24-30, February 2016. (IF=0.561)

 15. V.Sinik, Z.V.Despotovic, I.Palinkas, "Improved power supply performance of vibratory conveyor drives", Elektronika ir Elektrotechnika, ISSN 1392-1215, Vol.22, No.6, pp.3-9, December 2016 (IF=0.561)

 16. A.Radojković, S.M.Savić, N.Jović, J.Ćirković, Ž.Despotović, A.Ribić, Z.Branković, G.Brankovic, Structural and electrical properties of BaCe0.9Eu0.1O2.95 electrolyte for IT-SOFCs“, Electrochimica Acta, Vol.161, pp.153-158, March 2015, doi:10.1016/j.electacta.2015.02.075, (IF=4.504)

 17. S.Srdic, Z.Despotovic, "A Buck-Boost Converter Modified to Utilize 600V GaN Power Devices in a PV Application Requiring 1200V Devices”, Advances in Electrical and Computer Engineering, ISSN 1582-7745, Vol.15, No.3, pp.59-64, August 2015. (IF=0.53)

 18. Z. V.Despotovic , V.Sinik "The Simulations and Experimental Results of Dynamic Behaviour of Torque Motor Having Permanent Magnets”, Journal of Electrical Engineering, ISSN 1335-3632, Vol.66, No.2, pp.92-102, April 2015. (IF=0.539)

 19.  Z. V.Despotovic , M.Lecic, M.Jovic, A.Djuric “ Vibration Control of Resonant Vibratory Feeders With Electromagnetic Excitation ”, Journal FME Transactions, Vol.42, No.4, pp.281-289, December 2014. (IF=0.28)

 20. Z. Despotovic , A. Ribic, V.Sinik, “ Power Current Control of a Resonant Vibratory Conveyor Having Electromagnetic Drive ”, Journal of Power Electronics, Vol.12, No.4, pp.678-689, July 2012. (IF=0.783)

 21. Z. Despotovic , A. Ribic, “The Increasing Energy Efficiency of the Vibratory Conveying Drives with Electromagnetic Excitation”, International Journal of Electrical and Power Engineering, Vol.6(1), pp.38- 42, April 2012

 22. K. Addi, Z. Despotovic , D. Goeleven, A. Rodic, “ Modelling and Analysis of a Non-Regular Electronic Circuits Via a Variational Inequality Formulation ”, Applied Mathematical Modeling, Vol.35., Issue 5, pp.2172-2184, May 2011.(IF=1.579) 

 23. A.I.Ribic, Z.V.Despotovic, ” High Performance Feedback Control of Electromagnetic Vibratory Feeder ” , IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol.57, Issue IX, pp.3087-3094, September 2010. (IF=3.481) 

 24. Z.V.Despotovic, Z.V.Stojiljkovic, ”Power Converter Control Circuits for Two-Mass Vibratory Conveying System with Electromagnetic Drive: Simulations and Experimental Results” , IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol.54, Issue I, pp.453-466, February 2007. (IF=2.216)

Naučni rad na međunarodnoj konferenciji

 1. Ž.V.Despotović, M.Vijatović Petrović, J.D.Bobić, A.Dzunizovic, E.Mercadelli, " Experimental Setup for Testing Low Energy Harvesting Devices Based on Lead-Free NBT-BT-PVDF Composite Flexible Films", XXII International Symposium INFOTEH 2023, 15-17.03.2023., Jahorina, Bosnia and Herzegovina.

 2. M.Djurovic, Ž.V.Despotović "Optimization and proper selection arrangement of solar panels on the rooftop PV plant 400 kW AC", XXII International Symposium INFOTEH 2023, 15-17.03.2023, Jahorina, Bosnia and Herzegovina.

 3. Ž.V.Despotovic, HYBRID “OFF-GRID” POWER SUPPLY SYSTEMS AND THEIR APPLICATIONS IN AGRICULTURE: PRACTICAL REALIZATIONS, 10th International Conference on Renewable Electrical Power Sources-ICREPS 2022, 17-18 October, 2022, Belgrade, Serbia (Keynote lecture)

 4. Jovan Vujasinović, Goran Savic and Zeljko Despotovic, "Architecture and Sizing of System for Remote Control of Renewable Energy Sources Powered Station for Electric Vehicles Charging", IEEE International Energy Conference-ENERGYCON 2022, Riga, Latvia, May 9th – 12th, 2022.

 5. J.Bobic, N.Ilic, Z.Despotovic, A.Dzunuzovic, R.Grigalaitis, I.Stijepovic, M.V.Petrovic, "LEAD BASED (PZT) AND LEAD FREE (BZT) COMPOSITES FLEXIBLE FILMS AS LOW-ENERGY PIEZOELECTRIC HARVESTERS", 6th Conference of The Serbian Society for Ceramic Materials, June 28-29, 2022, Belgrade, Serbia, 6CSCS-2022.

 6. M.Vukovic, B.Ostojic, Z.V.Despotovic, "Quality planning in projects for small power plants for household and commercial facilities", 10th IPMA Research Conference “Value co-creation in the project society“, 19-21 June 2022, Belgrade, Serbia

 7. B.Djordjevic, Z.V.Despotovic, "Digital Implementation of MPPT Algorithm in Cuk DC/DC Power Converter Based on PIC18F4520 Microcontroller", 21th IEEE International Symposium INFOTEH-JAHORINA, 16-18 March 2022.

 8. Z.V.Despotovic, B.Cupic, Dj.Lekic, "Design and Verification of 22kW / 220Vdc Electromagnet for Separation of Steel Parts from Coal on Conveyor Belts for Delivery", 21th IEEE International Symposium INFOTEH-JAHORINA, 16-18 March 2022

 9. Ž.V.Despotović, I.R.Stevanović, HYBRID POWER SUPPLY OF THE AGROKAPILARIS® SYSTEM FOR IRRIGATION OF VEGETABLE CROPS ON THE PLOT "GRABOVAC" -OBRENOVAC, International symposium POWER PLANTS 2021, Belgrade 17-18 November, Serbia

 10. M.Vuković, Ž.V.Despotović, B.Ivanović, DESIGN AND CONSTRUCTION OF A PHOTOVOLTAIC SOLAR POWER PLANT OF 500 kW ON THE ROOF OF THE FACTORY "GRUNER" Serbian Ltd. -VLASOTINCE, International Symposium POWER PLANTS 2021, 17-18 November, Belgrade, Serbia

 11. Ž.V:Despotović, M.Tajdić, "Design and Implementation of a Hybrid Power for Telecommunication and Measuring Remote Station of the Surveillance, Alert and Warning System", 29th Telecommunications Forum TELFOR 2021, 23-24.11.2021, Belgrade, Serbia.

 12. V.Šinik, Ž.V.Despotović, B.Radović, M.Đurđev, M.Josimović, "Problems Related  to the Electric Power System of Wind Farms and New Tendencies in Them",  XI International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2021 (IIZS 2021) October 07-08, 2021, Zrenjanin, Serbia.

 13. Ž.V.Despotović, A.I.Ribić, Aleksandar M.Pavlović, "Experimental Characterization of Vibrations on Bucket Wheel Boom of Excavator on Thermal Power Plants “N.Tesla”-B", 20th International IEEE Symposium INFOTEH-JAHORINA, 17-19 March 2021.

 14. M.Tajdić, Ž.V.Despotović, J.Kon, "Design and Implementation of an Uninterruptible Power Supply for Command and Control Center of the Surveillance, Alert & Warning System", 20th International IEEE Symposium INFOTEH-JAHORINA, 17-19 March 2021

 15. B.Djordjevic, Ž.V.Despotović, "Digital Control of Four Switch Synchronous BuckBoost Power Converter based on PIC18F4520 Microcontroller", 20th International IEEE Symposium INFOTEH-JAHORINA, 17-19 March 2021

 16. M.M. Vijatović Petrović, Francesco Cordero, Elisa Mercadelli, Elisabetta Brunengo, Nikola Ilić, Carmen Galassi, Zeljko V. Despotovic*, Jelena D. Bobić, Adis Dzunuzovic, Paola Stagnaro, Floriana Craciun, "Composite Flexible Films Prepared by Hot Pressing for low-Energy Harvesting and Storage", Joint ISAF-ISIF-PFM Virtual Conference; IEEE International Symposium on Applications of Feeroelectric (ISAF), May 2021, Sydney, University of Sydney, Australia.

 17. Ž.V.Despotović, Dj.Urukalo, "SCR POWER CONVERTER FOR DRIVING OF ELECTROMAGNETIC VIBRATORY SILO EXTRACTOR“, 19th International IEEE Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH) 2020, East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

 18. Dj.Urukalo, Ž.V.Despotović, "EXPERIMENTAL VERIFICATION OF ELECTRICAL CONSUMPTION OF RESONANT ELECTROMAGNETIC VIBRATORY FEEDER", 19th International IEEE Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH) 2020, East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

 19. M.Majstorović, Ž.V.Despotović, D.Mrščević, B.Đurić, M.Milešević, Z.Stević, "IMPLEMENTATION OF MPPT METHODS WITH SEPIC CONVERTER", 19th International IEEE Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH) 2020, East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

 20. M.D.Jovanovic, Z.V.Despotovic, A.Rodic, M.Radmilovic, M.Tajdic, "Large scale data acquisition system for real time measurement", 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA, 20-22 March 2019.

 21. V.Šinik, Ž.Despotović, S.S.Ketin, U.Marčeta, "Radiation of Electromagnetic Fields of Industrial Frequencies. Electromagnetic Radiation of Electrical Appliances in Households", IX International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2019 (IIZS 2019) October 3rd-4th, 2019, Zrenjanin, Serbia, Vol.9, pp.504-511, ISBN: 978-86-7672-324-9

 22. V.Šinik, Ž.Despotović, S.Prvulović, E.Desnica, J.Pekez, J.Tolmač, I.Palinkaš, "Higher Harmonics of Current Caused by the Operation of Rolling Mill", Proceedings of IX International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2019 (IIZS 2019) October 3rd-4th, 2019, Zrenjanin,Serbia, Vol.9, pp.50-57, ISBN: 978-86-7672-324-9, 

 23. K.Dervić, V.Šinik, Ž.Despotović, "Basic of Electromagnetic Radiation", IX International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2019 (IIZS 2019) October 3rd-4th, 2019, Zrenjanin, Serbia Vol.9, pp.512-520, ISBN: 978-86-7672-324-9,

 24. V.Šinik, Ž.Despotović, D.Dobrilović, "Power System Architecture for Servers Integrating Active, passive and EMI-Filter Functions Design", Proceedings of IX International Conference on Applied Internet and Information Technologies- AIIT 2019, October 3-4, 2019, Zrenjanin, Republic of Serbia, Vol.9, pp.221-226, ISBN: 978-86-7672-327-

 25. V.Šinik, Ž.Despotović, S.S.Ketin, U.Marčeta, "Radiation of High Frequency Electromagnetic Fields, Biological Effects and Health Consequences", IX International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2019 (IIZS 2019) October 3rd-4th, 2019, Zrenjanin, Serbia, Vol.9, pp.403-410, ISBN: 978-86-7672-324-9

 26. Ž.V.Despotović, A.M.Pavlović, D.Ivanić, "Exciting Force Frequency Control of Unbalanced Vibratory Actuators", 20th International IEEE Symposium of Power Electronics (Ee)-2019, Novi Sad, Serbia, ISBN: 978-1-7281-5067-3, DOI: 10.1109/PEE.2019.8923574

 27. Z.V.Despotovic, S.B.Despotovic, M.Milanovic, I.Berkes, "Two Axes Electro-hydraulic Platform for Generating Stochastic Vibrations",18th International IEEE Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH) 2019, East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina, Electronic ISBN: 978-1-5386-7073-6, CD-ROM ISBN: 978-1-5386-7072-9, DOI: 10.1109/INFOTEH.2019.8717785. 

 28. Dj.M.Lekic, Z.V.Despotovic, "Control of Half-Bridge Resonant PWM Converter for Electromagnetic Vibratory Actuator", 18th International IEEE Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH) 2019, East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina, Electronic ISBN: 978-1-5386-7073-6, CD-ROM ISBN: 978-1-5386-7072-9, DOI: 10.1109/INFOTEH.2019.8717773

 29. S.N Vukosavic, Z.V.Despotovic, O.Djordjevic, M.Bakic, "Design and Testing of High Voltage High Frequency Transformer 0.6kV/60kV for Power of 60kW", 18th International IEEE Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH) 2019, East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina, Electronic ISBN: 978-1-5386-7073-6, CD-ROM ISBN: 978-1-5386-7072-9

 30. V.Šinik, Ž.Despotović, Lj. Radovanović, M.Đurđev, B.Novaković, J.Tolmač, I.Palinkaš, "Some Aspects of the Electrical Power Quality", Proceedings of IX International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2019 (IIZS 2019) October 3rd-4th, 2019, Zrenjanin,Serbia, Vol.9, pp.183-191, ISBN: 978-86-7672-324-9,

 31. V.Šinik, Ž.Despotović, D.Dobrilović, "Design and Analysis of DC Motor Using Software Tool MATLAB Simulink", Proceedings of IX International Conference on Applied Internet and Information Technologies- AIIT 2019, October 3-4, 2019, Zrenjanin, Republic of Serbia, Vol.9, pp.207-213, ISBN: 978-86-7672-327-0

 32. Ž.V.Despotović, E.Lakić, N.Laketić, B.Čupić, "Practical realization of dynamic reactive power compensation in industrial system of spot welding", Proceedings of 17th International Symposium INFOTEH-JAHORINA, 21-23 March 2018, East Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, Vol.17., pp.1-7, DOI: 10.1109/INFOTEH.2018.8345515 , Electronic ISBN: 978-1-5386-4907-7, CD-ROM ISBN: 978-1-5386-4906-0 , Print on Demand(PoD) ISBN: 978-1-5386-4908-4. 

 33. M.Jovanović, Ž.V.Despotović, M.Tajdić, "Control system for portable dry ice cleaning device", Proceedings of 17th International Symposium INFOTEH-JAHORINA, 21-23 March 2018, East Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, Vol.17., pp.1-7, DOI: 10.1109/INFOTEH.2018.8345551 , Electronic ISBN: 978-1-5386-4907-7,CD-ROM ISBN: 978-1-5386-4906-0.

 34. V.Šinik, Ž.Despotović, Lj. Radovanović, M.Đurđev, B.Novaković, J.Tolmač, I.Palinkaš, "Some Aspects of the Electrical Power Quality", Proceedings of IX International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2019 (IIZS 2019) October 3rd-4th, 2019, Zrenjanin,Serbia, Vol.9, pp.183-191, ISBN: 978-86-7672-324-9,

 35. Milovan Majstorović, Željko V. Despotović, Bogdan Brković, “SYNCHRONIZATION OF THE OUTPUT VOLTAGE OF THE THREE-PHASE PHOTOVOLTAIC INVERTER WITH A POWER NETWORK APPLYING PLL CIRCUIT”, Proceedings of International Conference POWER PLANTS 2018, November, 05th to November, 08th in Zlatibor, Serbia, pp. E2018-70/1-23, ISBN 978-86-7877-029-6

 36. Željko V. Despotović, Aleksandar M.Pavlović,Uroš Tanasić,Nenad Glišić (Invited Lecture), THE RECONSTRUCTION OF ELECTRO-HYDRAULIC DRIVE OF BUCKET WHEEL BOOM IN THE COAL DELIVERY SYSTEM IN TPP "Nikola Tesla-B", Proceedings of International Conference POWER PLANTS 2018, November, 05th to November, 08th in Zlatibor, Serbia, pp. E2018-37/1-23, ISBN 978-86-7877-029-6 

 37. Vladimir Šinik, Momčilo Bjelica, Slobodan Janković, Željko Despotović, “CALCULATING DAILY VIBRATION EXPOSURES AND WORKED EXAMPLES IN WHOLE-BODY VIBRATION”, VIII International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2018)-Proceedings, Zrenjanin, 11 - 12th October 2018, pp.479-484, ISBN: 978-86-7672-309-6 

 38. Vladimir Šinik, Momčilo Bjelica, Slobodan Janković, Željko V. Despotović, “CALCULATING DAILY VIBRATION EXPOSURES AND WORKED EXAMPLES IN CASE HAND-ARM VIBRATION”, VIII International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2018)-Proceedings, Zrenjanin, 11 - 12th October 2018, pp.473-479, ISBN: 978-86-7672-309-6 

 39. M.Lj.Ivanov, Ž.V.Despotović, M.Pavlović, A.H.Roknić, "THE PROJECT GREEN SCHOOL IN SECONDARY TECHNICAL SCHOOL MIHAJLO PUPIN - KULA, AP VOJVODINA", I INTERNATIONAL SCIENTIFIC – PRACTICAL CONFERENCE – CIBEK 2018, Circular and Bieconomy, Belgrade, Serbia, School of Engineering Management, April 19, 2018.

 40. M.Matijević, A.Veljović, N.Jović, A.Jestrović, Ž.V.Despotović, T.Nestorović, "Designing, Implementation and Testing of Servo Controller for DC Motor via Internet", 15th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation-REV 2018, University of Applied Sciences Duesseldorf, Germany, 21-23.03.2018. 

 41. Ž.V. Despotović, N.Savić, S.Tešanović, D.Jovanović,D.Ilijević, Electric Control System for Lubrication Bearings of Double Iron Gate on the Downstream Side of the Navigation Lock in the HPP "Đerdap-1”, Proceedings of International Conference POWER PLANTS 2018, November, 05th to November, 08th in Zlatibor, Serbia, pp. E2018-69/1-18; ISBN 978-86-7877-029-6.

 42. Z.V.Despotovic, M.Majstorovic, M.D.Jovanovic, I.Stefanovic, "THE PRESSURE CONTROL IN IRRIGATION "OFF-GRID" PHOTOVOLTAIC SYSTEM BASED ON MOBILE SOLAR GENERATOR", 5th International Conference of Renewable Electrical Power Sources-ICREPS 2017,  12-13 October, Belgrade, Serbia, 2017.

 43. Ž.V.Despotović, M.D Jovanović, A.Jevtović, ” Razvoj i realizacija uređaja za merenje položaja i zakošenja radijalnog segmentnog zatvarača i klapne na ustavi Stajićevo”, XXXIII Simpozijum ENERGETIKA 2017, Zlatibor, 28.03-31.03.2017.

 44. M.D.Jovanović, Z.V.Despotović, Dj. Urukalo, "THE CHRONOLOGICAL SYSTEM OF SOLAR TRACKING IMPLEMENTED ON MOBILE SOLAR GENERATOR - IMP MSEG", V International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Belgrade, 12-13th October 2017. 

 45. Z.V.Despotović, Dj. Urukalo, A.Ribić, "Hardware Implementation of Measuring System of Resonant Electromagnetic Vibratory Conveyor", XVI International Scientific-Professional Symposium, INFOTEH 2017, 22-24 March, Jahorina, Bosnia and Herzegovina

 46. Z.V.Despotović, M.V.Terzić, "Influence of Proximity Effect on Distribution of Electrical Current in Conductors of System for Deicing of River Sluices", XVI International Scientific-Professional Symposium, INFOTEH 2017, 22-24 March, Jahorina, Bosnia and Herzegovina. 

 47. M.Matijevic, Z.V.Despotovic, M.Milanovic, S.N.Vukosavic, "Laboratory Model of Coupled Electrical Drives for Supervision and Control via Internet", REV2017- 14th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation, 15-17 March 2017, Columbia University, New York, USA

 48. M.Pajnić,P.Pejović,Ž.Despotović,M.Lazić,M.Skender,"Design consideration for high frequency LLC resonant converter with matrix transformer",Session:Power Converters and Devices,Paper T1.2-3, 19th International Symposium Power Electronics-Ee2017,18-21.October2017,N.Sad,Serbia;Proceedings of 19th International Symposium Ee2017,eISSN : 978-1-5386-3502-5.

 49. M.Majstorović,Ž.Despotović, L.Ristić,"Application of Mobile Solar OFF-grid Generator in Irrigation System-a case study", Session:Renewable and Distributed Energy Sources,Paper T7.2-2,19th International Symposium Power Electronics - Ee2017,18-21. October 2017, N. Sad, Serbia.Proceedings of 19th International Symposium -Ee2017,eISSN:978-1-5386-3502-5.

 50. M.Pajnić, P.Pejović, Ž.Despotović, M.Lazić, M.Skender,"Characterization and Gate Drive Design of High Voltage Cascode GaN HEMT,Session:Power Converters an Devices, Paper T1.2-4,19th International Symposium Power Electronics - Ee2017,18-21. October 2017,N. Sad,Serbia. Proceedings of 19th International Symposium Power Electronics-Ee2017,eISSN: 978-1-5386-3502-5. 

 51. Željko Despotović, Miloš Jovanović, Ilija Stevanović, (Invited Lecture) "POSSIBILITIES OF USING RENEWABLE ENERGY SOURCES IN AGRICULTURE IN THE REPUBLIC OF SERBIA", International Scientific Conference SUSTAINABLE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN TERMS OF THE REPUBLIC OF SERBIA STRATEGIC GOALS REALIZATION WITHIN THE DANUBE REGION - development and application of clean technologies in agriculture, December, 15-16th, 2016, Belgrade Chamber of Commerce – Serbia.

 52. Ž.V.Despotović, M.Majstorović, " VOLTAGE STABILISATION AND SYNCHRONISATION OF DC/AC POWER CONVERTERS IN MOBILE OFF-GRID SOLAR POWER SYSTEM", Full Papers Proceeding of International Conference "Power Plants 2016", 23-27.November 2016, Zlatibor Serbia, ISBN 978-86-7877-024-1.

 53. Ž.V.Despotović, A.Pavlović, (Invited Lecture) "RECONSTRUCTION OF VIBRATORY SIEVES DRIVES IN SYSTEM FOR SEPARATION BOILER ASH FROM SLAG ON THERMAL POWER PLANT TENT-B", Full Papers Proceeding of International Conference "Power Plants 2016", 23-27.November 2016, Zlatibor Serbia, ISBN 978-86-7877-024-1. 

 54. V.Šinik, Ž.V.Despotović, S.Janković, " BACKGROUND OF A VIBRATION MEASUREMENT TO HAND-ARM VIBRATION, HEALTH SURVEILLANCE AND HEALTH RISKS", VI International Conference Industrial Engineering And Environmental Protection 2016 (IIZS 2016) October 15th, 2016, Zrenjanin, Serbia, pp. 571-578, ISBN 978-86-7672-293-8. 

 55.  M.Lj.Ivanov, M.Kržaček, N.Milović, A.H.Roknić. Ž.V.Despotović, "Project-The Environmental Protection and Use of Renewable Energy Sources for Increasing Energy Efficiency in Secondary Technical School Mihajlo Pupin in Kula, Vojvodina" in Proceedings of the 4rd International Conference on Renewable Electrical Power Sources ISBN 978-86-81505-78-6, Belgrade, October, 17th-18th, 2016. 

 56. V.Sinik, Z.V.Despotovic, S.Jankovic, "EXPOSURE TO HAND-ARM VIBRATION, TOOLS FOR CALCULATING DAILY EXPOSURES AND MEASURMENT", Proceedings of V International Conference ECOLOGY OF URBAN AREAS 2016, ISBN 978-86-7672-291-4, 30th September 2016, Zrenjanin, Serbia, pp.348-357.

 57. V.Sinik, S. Jankovic, Z.V.Despotovic, "HEALTH SURVEILLANCE , HEALTH RISKS, SIGNS AND SYMPTOMS FOR HAND-ARM VIBRATION", Proceedings of V International Conference ECOLOGY OF URBAN AREAS 2016, ISBN 978-86-7672-291-4, 30th September 2016, Zrenjanin, Serbia, pp.340-347

 58. V.Sinik, Z.V.Despotovic, S.Jankovic, "EXPOSURE TO WHOLE-BODY VIBRATION, TOOLS FOR CALCULATING DAILY EXPOSURES AND MEASURMENT", Proceedings of V International Conference ECOLOGY OF URBAN AREAS 2016, ISBN 978-86-7672-291-4, 30th September 2016, Zrenjanin, Serbia, pp.331-339. 

 59. J.Subic, M.D.Jovanovic, Ž.V. Despotović, M.Jelocnik, "Possibilities of application of robotic systems and smart sensor networks in integral agricultural apple production", 25-th International Conference on the Danube River, Robotics Alpe Adria Danube Region- RAAD 2016, Belgrade, June 30th-July 2nd, 2016. 

 60. Ž.V. Despotović, A.M.Pavlović, J.Radaković, "The Regulated Drive of Vibratory Screens with Unbalanced Motors", Proceedings of 15-th International Scientific – Professional Symposium INFOTEH-JAHORINA 2016, March 16-18th, 2016, Bosnia and Herzegovina, Vol.15., pp. 155-160, ISBN 978-99955-763-6-3, March 2016. 

 61. M.D.Jovanović, Ž.V.Despotović, T.Ilić, S.Milanović, "Two Channel Electronic Device for Cortical Stimulations by Microampere DC Currents", Full Papers of Proceeding of XIV International Scientific – Professional Symposium INFOTEH®-JAHORINA 2015; 03/2015. 

 62. S. Kovačević , S.Mravik, A. Rodić , Ž. Despotović , I. Stevanović , M. Jovanović , "Patented concentrator of solar energy in production of thermal energy and electricity" in Proceedings of the 3rd International Conference on Renewable Electrical Power Sources, File 14, ISBN 978-86-81505-78-6, Belgrade, October,15th-16th, 2015.

 63. M.D.Jovanović, Ž.V.Despotović, T.Ilić, S.Milanović, "Two Channel Electronic Device for Cortical Stimulations by Microampere DC Currents", Full Papers of Proceeding of XIV International Scientific – Professional Symposium INFOTEH®-JAHORINA 2015; 03/2015. 

 64. P.Misljen, R.Mitrovic, Z.V.Despotovic, M.Matijevic, "SCADA Application for Control and Monitoring of Vibratory Feederr", Paper AUI3.6, IcETRAN 2015, Silver Lake, 08-14.06.2015, Serbia. 

 65. M.Vujovic, Z.V.Despotovic, "Dynamic Stress Distribution in Composite Leaf Springs for Electromagnetic Vibratory Feeder", Vol.1, pp. 186-190, Full paper of Proceedings of 3-rd International conference and workshop-Mechatronics in practice and education-MECHEDU 2015, 14-15.05.2015, Subotica

 66. D.Katic, A.Cosic, Z.V.Despotovic, "QuickBot as Educatonal and Research Platform for Multi Mobile Robotic Systems", Vol.1, pp. 70-75, Full paper of Proceedings of 3-rd International conference and workshop-Mechatronics in practice and education-MECHEDU 2015, 14-15.05.2015, Subotica. 

 67. Ž.V. Despotović,V.Šinik,S.Janković,D.Dobrilović, M.Bjelica,"Some specifics of vibratory conveyor drives",Proceedings of V International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2015 (IIZS 2015),Vol.1.,pp.247-253,ISBN: 978-86-7672-259-4,Oct.15-16th,2015, Zrenjanin,Serbia.

 68. K.Dervić, V.Šinik, Ž.Despotović, S.Janković, D.Dobrilović, M.Bjelica, V.Kerleta, "MEASUREMENT AND ANALYSIS OF STATIC AND ELECTROMAGNETIC FIELDS OF VERY LOW FREQUENCY", IV International Conference ECOLOGY OF URBAN AREAS 2014, 9-10th October 2014, Zrenjanin, Serbia, pp.519-526.

 69. S.N.Vukosavić, Ž.V.Despotović, N.Popov, N.Lepojevic, "ELECTRO-THERMAL TESTING OF HIGH VOLTAGE HIGH FREQUENCY ESP POWER AR70/1000", Full Papers Proceeding of International Conference "Power Plants 2014", 28-31.October 2014, Zlatibor Serbia, ISBN 978-86-7877-024-1. 

 70. Z.V.Despotovic, M.Jovic, "Mathematical model of electromagnetic vibratory exciter with incremental motion". In Proceedings of the XIII International Scientific – Professional Symposium INFOTEH®-JAHORINA 2014.

 71. Vladimir Šinik, Momčilo Bjelica, Željko Despotović, Dalibor Dobrilović , Vojin Kerleta, "MEASUREMENT AND ANALYSIS OF ELECTROMAGNETIC FIELDS OF VERY HIGH FREQUENCY", IV International Conference ECOLOGY OF URBAN AREAS 201, 9-10th October 2014, Zrenjanin, Serbia, pp. 527-533. 

 72. Z.V.Despotovic, M.Jovic, A.Grujic, "DC Injection in Low Voltage Power Network Produced by Regulated Resonant Vibratory Conveying Drives". In Proceedings of XIII International Scientific–Professional Symposium INFOTEH®-JAHORINA 2014.

 73. Z.V.Despotovic, M.Lecic, M.Jovic, “Vibration Control of Resonant Vibratory Feeders With Electromagnetic Excitation”, 1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MACHINES, MECHANICS AND MECHATRONICS-CURRENT TRENDS, Serbia, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering on July 1-2, 2014. 

 74. Željko Despotović, Miloš Jovanović, "AC/AC POWER CONVERTER FOR THERMAL PROCESSING OF MASSIVE METAL PARTS", Full Papers Proceeding of International Conference "Power Plants 2014", 28- 31.October 2014, Zlatibor Serbia, ISBN 978-86-7877-024-1, pp. 645 – 655.

 75. Željko Despotović, Vladimir Šinik, Dalibor Dobrilović, "REDUCING THE IMPACT OF SWITCHING VIBRATORY CONVEYOR DEVICE ON A POWER NETWORK", IV International Conference Industrial Engineering And Environmental Protection 2014 (IIZS 2014) October 15th, 2014, Zrenjanin, Serbia, pp. 571-578,

 76. M.M. Filipovic, A.M. Djuric, Lj. B. Kevac, Z.V.Despotovic. “The Elastic F-Type Cable Suspended Parallel Robot in The Service of Parents “, International Workshop and Summer School on Medical and Service Robotics 2014, July 10 – 12, 2014, EPFL Lausanne, Suisse 

 77. Aleksandar Rodic, PhD.Mech.Eng, Zeljko Despotovic,PhD.Elec.Eng (presenter), Milos Jovanovic, PhD.Elec.Eng, Svemir Popic, MSc.Mech.Eng,Ilija Stevanovic MSc.Mech.eng, "MOBILE ROBOTIC SOLAR GENERATOR MobiSunProEnergy™-APPLICATION IN NEW ENERGY TECHNOLOGIES", VIII International Forum for Clean Energy Technologies 2014 ENERGY CHARTER = SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SERBIA, Novi Sad, 30th September – 1st October 2014

 78. S.Vukosavić,  Ž.V.Despotović, N.Popov, N.Lepojević, "ELECTRO THERMAL TESTING OF HIGH VOLTAGE HIGH FREQUENCY ESP POWER AR70/1000", Conference Power Plants 2014, Zlatibor, Serbia.

 79. Z.Despotovic, S.Vukosavic, M.Terzic, “Contemporary Approach to Power of Electrostatic Precipitators”, XII International Conference INFOTEH 2013, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 20-22.03.2013.

 80. Z.Despotovic, “Some Experiences in the Exploitation of Triboelectric Sensors for Measuring Concentration of particulate Matter on Thermal Power Plants”, XII International Conference INFOTEH 2013, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 20-22.03.2013.

 81. V.Sinik, Z.Despotovic, Lj.Radovanovic, “Influence of Non Ionizing Radiation on the Environment”,International Science Conference - 5th EMC Project Conference, Becici, Montenegro, 07-10.05, 2013

 82. V.Sinik, Z.Despotovic, M.Bjelica, V.Kerleta, “Radiofrequency Radiation of GSM Network”, III International Conference “ECOLOGY OF URBAN AREAS 2013”, Kaštel Ečka, Zrenjanin, 11-12.10, 2013

 83. V.Sinik, Z.Despotovic, Lj.Radovanovic, “Influence of Non Ionizing Radiation on the Environment”,International Science Conference - 5th EMC Project Conference, Becici, Montenegro, 07-10.05, 2013.

 84. Z.V.Despotovic, V.Sinik,“Improving Performance Power of Drive with Electromagnetic Vibratory Feeder”, III International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2013), 30-31.10 2013, Zrenjanin.

 85. S.Vukosavic, Z.V.Despotovic, N.Popov, M.Terzic, “Multi Resonant Topology of ESP Power: Simulations and Experimental Results”, 17th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on POWER ELECTRONICS- 2013, Novi Sad, 30.10-1.11.2013.

 86. Z.V.Despotovic, A.Ribic, V.Sinik, “Power Converters for Efficient Flow of Dust Particulate from ESP Collecting Hoppers”, 17th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on POWER ELECTRONICS- 2013, Novi Sad, 30.10-1.11.2013.

 87. K.Dervic, V.Sinik, Z.Despotovic, V.Kerleta, “Radiation of Electromagnetic Fields at Radio Frequency”, III International Conference “ECOLOGY OF URBAN AREAS 2013”, Kaštel Ečka, Zrenjanin, 11-12.10, 2013.

 88. K.Dervic, S.Jankovic, Z.Despotovic, V.Sinik, V.Kerleta, ” The Radiation of Electromagnetic Fields of Very Low Frequency”, II International Conference “ECOLOGY OF URBAN AREAS”, 15 October, 2012.

 89. V.Sinik, Z.Despotovic, S.Jankovic, V.Kerleta, “The Survey of Applied Power Solutions for Wind Farms”, II International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2012), 31. October 2012, Zrenjanin.

 90. V.Sinik, Z.Despotovic, ” Influence of Electromagnetic Radiation on Health of People Limits for Exposure to EMF”, XI International Scientific-Professional Symposium INFOTEH- Jahorina 2012.

 91. V.Sinik, Z.Despotovic, S.Jankovic, V.Kerleta, “The Survey of Applied Power Solutions for Wind Farms”, II International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2012), 31. October 2012, Zrenjanin.

 92. V.Sinik, Z.Despotovic,”Influence of Electromagnetic Radiation on Health of People Limits for Exposure to EMF”,XI International Scientific-Professional Symposium INFOTEH-Jahorina 2012. 

 93. Z.Despotovic, A.Ribic, M.Terzic,”A Comparison of Energy Efficiency of SCR Phase Control and Switch Mode Regulated Vibratory Conveying Drives”, IX International Symposium Industrial Electronics –INDEL 2012,Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 1-3.XI 2012, Vol.1, pp.103-110.

 94. S.Vukosavic, Z.Despotovic, N.Popov, (Invited Lecture),”The Multiresonant Power Converter Topology for Supplying Electrostatic Precipitators on Thermal Power Plants, V International Symposium Power Plants 2012- Society of Thermal Engineers of Serbia, Zlatibor 30.X-2.XI 2012. 

 95. Z.Despotovic, A.Ribic, ”The Control of Electromagnetic Vibratory Actuator for Efficient Flow of Dust Particulates from The Collecting Hoppers of Electrostatic Precipitators”, V International Symposium Power Plants 2012- Society of Thermal Engineers of Serbia, Zlatibor 30.X-2.XI 2012. 

 96. Z.Despotovic, M.Jankovic, V.Sinik, ”The Spectral Composition of The Input Current of Regulated Vibratory Conveying Drives and Their Effect on Power Supply Network”, V International Symposium Power Plants 2012- Society of Thermal Engineers of Serbia, Zlatibor 30.X-2.XI 2012. 

 97. Z.V.Despotovic, A.I.Ribic, V.Sinik, "The impact of switch mode regulated vibratory resonance conveyors with electromagnetic drive on the power supply network", 15th International Power Electronics and Motion Control Conference (EPE/PEMC), N.Sad, 2012

 98. S.Vukosavic, Z.Despotovic, N.Popov, ”Retrofit Power Supply of Electrostatic Precipitators on Thermal PowerPlant-Morava”, PROCEEDINGS of the XVI International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 26-28.X.2011, Vol.T1-1.9, pp. 1-5.

 99. Z.Despotovic, A.Ribic, ”The Increasing Energy Efficiency of the Vibratory Conveying Drives with Electromagnetic Excitation”, PROCEEDINGS of the XVI International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 26-28.X.2011, Vol.T3-1.10, 

 100. V.Sinik, S.Jankovic, Z.Despotovic,"The Exposure of Humans to the Electromagnetic Fields",International Conference - Ecology of Urban Areas , Zrenjanin, Septembar 2011.

 101. M.Batic, A.Vitorovic, Z.Despotovic, ”The Consideration of Optimal Control Algorithms for Hybrid Renewable Energy Systems”, XVI International Conference YU INFO 2010 , Kopaonik, 03-06.03.2010.

 102. Z.Despotovic ,S.Vukosavic,M.Bakic,”The Modern Electrostatic Precipitators”,XV International Conference ENERGY 2010, Zlatibor, 23.03-26.03.2010. 

 103. S.Vukosavic, Z.Despotovic, N.Popov, M.Tasić, ”The Exploitation Investigations of High Frequency Plant for Electrostatic Precipitators Supplying on Thermal Power Plant- Morava”, PROCEEDINGS of the IV International Symposium Power Plants 2010- Society of Thermal Engineers of Serbia, Vrnjacka Banja 26-29.X.2010.

 104. Z.Despotovic, S.Vukosavic, M.Bakic, ”The Modern Electrostatic Precipitators”, XV International Conference ENERGY 2010, Zlatibor , 23.03-26.03.2010.  

 105. V.Sinik, Z.Despotovic, V.Milicevic, ”Definitions, standards, measuring procedures and equipment for check compatibility of electrical devices with emission norm”, VIII International Symposium of Industrial Electronics-INDEL2010, B.Luka, 4-6.XI.2010, Vol.1, pp.184-189.

 106. S.Vukosavic, Z.Despotovic, N.Popov, M.Tasić, ”The Increase of Electrostatic Precipitators Efficiency on Thermal Power Plant Morava by Retrofit of of Low Voltage Converter Sections and Installation of Device ETFDBS180”,PROCEEDINGS of the IV International Symposium Power Plants 2010- Society of Thermal Engineers of Serbia, Vrnjacka Banja 26-29.X. 2010. 

 107. Z.Despotovic, A.Ribic, ”Vibratory Control of The Resonant Feeder With Electromagnetic Drive”, VIII International Symposium of Industrial Electronics-INDEL2010, B.Luka, 4-6.XI.2010, Vol.1 pp.74-79.

 108. Z.Despotovic, M.Bakic, S.Vukosavic, ”The Service Testing of High Frequency High Voltage Electrostatic Precipitators Power Supply on Thermal Power Plant Morava”, PROCEEDINGS of the XV International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 28-30.X.2009, Vol. EE-1.1, pp.1-6

 109. S.Despotovic, Z.Despotovic, S.Sudarevic, ”The High Performances Signal Generator Implemented on Two Axes Hydraulic Pulsator”, PROCEEDINGS of the VI International Conference IEEE-EUROCON 2009- Russia , St.Petersburg , 18-23.V.2009.

 110. Z.Despotovic, A.Ribic,”Low Frequency IGBT Converter for Control Exciting Force of Electromagnetic Vibratory Conveyors”, PROCEEDINGS of the XV International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 28-30.X.2009, Vol.T1-1.8, pp.1-5

 111. D.Prodanović, P.Vojt, Z.Despotovic, V.Vucurevic,”The Measurements in Belgrade Sewer System”,INTERNATIONAL Symposium–The Modern Technology of Sewer and Technical Regulations,Association for water technology and sanitary engineering-Belgrade 17-19.IX.2009.

 112. S.Vukosavic, Z.Despotovic, O.Djordjevic,”The Development of High Voltage High Frequency 60kVA Power Transformer for Supplying of Electrostatic Precipitator Stations on thermal Power Plants”, PROCEEDINGS of the XV International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 28-30.X.2009, Vol.EE3-1.3, pp. 1-6.

 113. S.Vukosavic, Z.Despotovic, B.Micovic, M.Bakic, ”The High Frequency Supply for Remove Fly Asch in The Smoke of Thermal Plants”, PROCEEDINGS of the III International Symposium Power Plants 2008- Society of Thermal Engineers of Serbia, Vrnjacka Banja 28-31.X. 2008.

 114. Z.Despotovic, S.Vukosavic, D.Arnautovic, I.Stevanovic, ” The High Frequency Supply and Its Influence on the Quality Operation of Electrostatic Precipitators”, PROCEEDINGS of the III International Symposium PowerPlants 2008-Society of Thermal Engineers of Serbia, Vrnjacka Banja 28-31.X. 2008.

 115. Z.Despotovic, D.Arnautovic, I.Stevanovic, S.Vukosavic,”The Adaptive Control of Electrostatic Precipitators” ,PROCEEDINGS of the III International Symposium Power Plants 2008-Society of Thermal Engineers of Serbia, Vrnjacka Banja 28-31.X. 2008.

 116. Z.Despotovic, I.Cvetkovic, S.Vukosavic,”New Technology for Electrostatic Precipitator Control” PROCEEDINGS of the XIV International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 7.XI-9.XI.2007, Vol.T4-3.5,pp. 1-6. 

 117. Z.Stojiljkovic, Z.Despotovic,”Optimization Input Current of Regulated Vibratory Conveying Drive” PROCEEDINGS of the XIV International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 7.XI-9.XI.2007, Vol.T4-4.8,pp. 1-6. 

 118. Z.Despotovic, Z.Stojiljkovic ”Influence Regulated Vibratory Conveying Drive on The Mains Power” PROCEEDINGS of the XIV International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 7.XI-9.XI.2007, Vol.T6-2.1, pp. 1-6.

 119. Z.Despotovic, S.Vukosavic,”High Frequency Control of Electrostatic Precipitator” PROCEEDINGS of the XIV International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 7.XI-9.XI.2007, Vol.T4-3.6, pp. 1-6. 

 120. Z.Stojiljkovic, Z.V.Despotovic, OPTIMISATION INPUT CURRENT OF THE REGULATED VIBRATORY CONVEYING DRIVES, 14th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on POWER ELECTRONICS - Ee 2007, NOVI SAD, REPUBLIC OF SERBIA, November 7th - 9th, 2007.

 121. Z.Despotovic, Z.Stojilkovic, ”Current Controlled Transistor Power Converter for Driving Electromagnetic Vibratory Conveyor” PROCEEDINGS of the XIII International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 2.XI-4.XI.2005, Vol.T1-2.1, pp. 1-5.

 122. Z.Despotovic, Z.Stojiljkovic, ”PSPICE Simulation of Two Mass Vibratory Conveying System with Electromagnetic Drive” , PROCEEDINGS of International Conference “Computer as a tool” , Belgrade 21.XI.-24.XI 2005, Vol. II, pp.1509-1512.

 123. Z.Despotovic, M.Djukic,”Controlled Electro Resistive Annealing of Metal Ingot” PROCEEDINGS of the XIII International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 2.XI-4.XI.2005, Vol.T1-2.4, pp. 1-4. 

 124. Z.Despotovic ,“Mathematical model of electromagnetic vibratory actuator”, PROCEEDINGS of the XII International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 5.XI-7.XI.2003, Vol.T3-3.2, pp.1-5. 

 125. Z.Stojiljkovic, Z.Despotovic, ”Regulated Rectifier for Supplying Electrostatic Filters” PROCEEDINGS of the XII International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 5.XI-7.XI.2003, Vol.T1-2.1, pp 1-5. 

 126. M. D. Jovanovic, M.Vukobratovic, Z. Despotovic, “General-Purpose Controller for Six-Joint Robot”, PROCEEDINGS of the XII International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 5.XI-7.XI.2003, Vol.T4-4.3, pp.1-4.

 127. Z.Despotovic, M.Jovanovic, Z.Stojiljkovic, ”Microprocessor controlled converter for electromagnetic vibratory drive”, PROCEEDINGS of the XI International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 31.X- 2.XI.2001,Vol.T2-1.5, pp.180-187

Naučni rad u domaćem časopisu

 1. Željko Despotović, Aleksandar Rodić, Ilija Stevanović, "Sistem napajanja i pametno upravljanje poljoprivrednim zemljištem korišćenjem obnovljivih izvora energije", Energija, ekonomija, ekologija, 2022, god. XXIV, br. 1, pp.28-39.

 2. M.Vuković, Ž.V.Despotović, B.Simonović, "Iskustva u izvođenju i eksploataciji fotonaponske elektrane instalisane snage 500 kW u fabrici „Gruner“ d.o.o-Vlasotince", Energija, ekonomija, ekologija, Vol.24, No4, pp.57-67, Decembar 2022.

 3. Ž.V.Despotović, "Karakteristični primeri koordinacije izolacije u energetskim pretvaračima", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", UDK: 621.315.61: 621.314, BIBLID:0350-8528(2021), Vol 31.p.39-55 doi:10.5937/zeint31-34667, Decembar 2021

 4. Ž.V.Despotović, "Razmatranje koordinacije izolacije u energetskim pretvaračima: osnovni pojmovi i pregled standarda u oblasti", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", UDK: 621.315.61: 621.314, BIBLID:0350-8528(2021), Vol 31.p.39-55, doi:10.5937/zeint31-34666, Decembar 2021.

 5. Ž.V.Despotović, I.Stevanović, Hibridni Besprekidni Sistem Napajanja za Navodnjavanje Povrtarskih Kultura na Parceli “Grabovac”-Obrenovac, ENERGIJA-Ekonomija-Ekologija , Vol.21, pp.13-21, ISBN 978-86-86199-03-4

 6. M.Tajdić, Ž.V.Despotović, J.Kon,  REALIZACIJA BESPREKIDNOG NAPAJANJA KOMANDNO-UPRAVLJAČKOG CENTRA U SISTEMU ZA OSMATRANJE, OBAVEŠTAVANJE I UZBUNJIVANJE (OOIU), ENERGIJA-Ekonomija-Ekologija , Vol.21, pp.286-295, ISBN 978-86-86199-03-4

 7. Ž.V.Despotović, M.D.Jovanović, I.Stevanovic, A.Rodić, M.Ivanov, EDUKACIJA I OBUKA U OBLASTI KORIŠĆENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE-PRAKTIČNI PRIMER REALIZACIJE U STŠ „MIHAJLO PUPIN“-KULA, ENERGIJA-Ekonomija-Ekologija , Vol.21, pp.329-338, ISBN 978-86-86199-03-4

 8. Željko V. Despotović, Aleksandar Ribić, Dejan Đokić, Ranko Rakijaš, "REKONSTRUKCIJA ELEKTROMOTORNOG POGONA KOLICA TRANSPORTNIH TRAKA T5L I T5P U SISTEMU DOPREME UGLJA NA TERMOELEKTRANI NIKOLA TESLA-B", Energija, Vol.35, No1, pp.194-202, Jun 2020; ISBN 978-86-86199-02-7

 9. Željko V. Despotović, Marko Tajdić, Jovan Kon, "HIBRIDNO NAPAJANJE TELEKOMUNIKACIONE I MERNE OPREME DALJINSKIH MERNIH STANICA U SISTEMIMA ZAŠTITE OD POPLAVA", ENERGIJA, Vol35, No1, pp.350-360, Jun 2020 

 10. Željko V. Despotović, Aleksandar Ribić, Aleksandar Pavlović, Uroš Tanasić, Nenad Glišić, ANALIZA VIBRACIJA NA STRELI KOPAČA UGLJA U SISTEMU NA DOPREMI UGLJA NA TERMOELEKTRANI „NIKOLA TESLA“-B, ENERGIJA, Vol.35, No1, pp. 517-523, ISBN 978-86-86199-02-7, Jun 2020.

 11. P.Mišljen, Ž.V.Despotović, M.Matijević, "System Approach to Bulk Material Flow Control on an Electromagnetic Vibratory Feeder", Scientific Technical Review, 2019,Vol.69,No.2,pp. 3-7, 

 12. P.Ćeran, Ž.V.Despotović, "Snimanje i analiza vučnog dijagrama elektromotornog pogona lokomotive serije 441 u sistemu za dopremu uglja na termoelektranama TENT-A i TENT-B", ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.1-2, Godina XX, pp. 197-206, Mart 2018, UDC 620.9, ISSN 03540-8651. 

 13. Ž.V.Despotović, M.D.Jovanović, M.Tajdić, "Upravljački uređaj za čišćenje suvim ledom", ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.1-2, Godina XX, pp. 341-347, Mart 2018, UDC 620.9, ISSN 03540-8651

 14. V.Šinik, Ž.Despotović, ”Uticaj nelinearnih potrošača male snage na kvalitet električne energije”, ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.1-2, Godina XIX, pp. 357-364, Mart 2017, UDC 621.317.38, ISSN 0354-8651

 15. Ž.V.Despotović, M.Lečić, ”Spektralni sastav pobudne sile rezonantnih elektromagnetnih vibraciono-transportnih pogona napajanih iz elektroenergetskih pretvarača”, ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3-4, Godina XIX, pp. 132-145, Mart 2017, UDC 621.317.32, ISSN 0354-8651.

 16. Ž.V.Despotović, V.Šinik, ”Naponska regulacija tiristorskog energetskog pretvarača u pogonu elektromagnetnog vibracionog silosnog izuzimača”, ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3-4, Godina XIX, pp. 146-155, Mart 2017, UDC 621.316.542, ISSN 0354-8651. 

 17. Ž.V.Despotović, M.D Jovanović, A.Jevtović, ” Razvoj i realizacija uređaja za merenje položaja i zakošenja radijalnog segmentnog zatvarača i klapne na ustavi Stajićevo”, ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3-4, Godina XIX, pp. 294-304, Mart 2017, UDC 621.224-5, ISSN 0354-8651.

 18. V.Šinik, Ž.Despotović, ” Viši harmonici struje na mrežnoj strani trofaznih ispravljača koji napajaju motore u valjaoničkim stanovima", Energetske tehnologije, Vol.13, No1, pp.15-23, Januar 2016. 

 19. R.Mitrović, P.Mišljen, Ž.V.Despotović, M.Matijević, ” Implementacija algoritama upravljanja rezonantnog vibracionog dozatora na SIMATIC S7-1200 iz MATLAB Simulink okruženja”, TEHNIKA , Vol.71, No1, pp. 64-69, Januar 2016. 

 20. Ž.V. Despotović, M.D.Jovanović, I.Stevanović, M.Majstorović. "Sprezanje i sinhronizacija grupe invertora u OFF-grid mobilnom solarnom sistemu ", ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3-4, Godina XVIII, pp. 252-260, Mart 2016, UDC 620.9, ISSN 0354-8651. 

 21. D.Mihić, M.Terzić, S.N.Vukosavić, Ž.V.Despotović, "Uticaj efekata međusobne interakcije faza na dinamičke karakteristike pogona sa 8/6 prekidačkim reluktantnim motorom ", ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3-4, Godina XVIII, pp. 207-214, Mart 2016, UDC 620.9, ISSN 0354-8651. 

 22. Ž.V.Despotović, A.M.Pavlović, D.Ivanić, V.Arsovski, " Rekonstrukcija pogona vibracionih sita u okviru sistema za transport šljake i pepela na termoelektrani Nikola Tesla – B ", ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3-4, Godina XVIII, pp. 165-174, Mart 2016, UDC 620.9, ISSN 0354-8651

 23. P.Mišljen, Ž.Despotović, M.Matijević, ”Energetski efikasno upravljanje vibracionim dozatorom: eksperimentalna verifikacija", ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3-4, Godina XVII, pp. 276-281, Mart 2015, UDC 620.9, ISSN 0354-8651. 

 24. V.Šinik, Ž.Despotović, ”Zračenje elektromagnetskih polja vrlo niskih frekvencija i njihov uticaj na okolinu", ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3-4, Godina XVII, pp. 282-288, Mart 2015, UDC 620.9, ISSN 0354-8651.

 25. Ž.Despotović, S.Vukosavić, N.Lepojević, D.Mihić, ”Termička karakterizacija VNVF energetskog pretvarača 100kV/1A za napajanje elektrostatičkih izdvajača", ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3-4, Godina XVII, pp. 289-296, Mart 2015, UDC 620.9, ISSN 0354-8651. 

 26. S.Vukosavić, Ž.Despotović, N.Popov, N.Lepojević, ”Visokofrekventna distribuirana multirezonantna topologija energetskog pretvarača za napajanje elektrostatičkih filtara", ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3-4, Godina XVI, pp. 116-123, Mart 2014, UDC 620.9, ISSN 0354-8651. 

 27. Ž.Despotović,” Impulsno kontrolisani energetski pretvarač za elektrootporno žarenje masivnih metalnih delova”, ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3-4, Godina XVI, pp. 359-364, Mart 2014, UDC 620.9, ISSN 0354-8651

 28. Ž.Despotović,”Kontrola vibracionog pražnjenja prihvatnih levkova na postrojenjima elektrostatičkih izdvajača", ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3-4, Godina XVI, pp. 89-99, Mart 2014, UDC 620.9, ISSN 0354-8651. 

 29. V.Sinik, Ž.Despotović, M.Bjelica, "EMI/TERMAL Dizajn Prekidačkih Napojnih Uređaja”, ENERGETSKE TEHNOLOGIJE, Društvo za sunčevu energiju "Srbija Solar", 10, ISSN 1451-9070 pp.18-24, 2013. 

 30. Ž.Despotović, A.Jevtović, I.Berkeš, "Razvoj upravljačkog uređaja ventila sigurnosti bubnja, pregrejača i međupregrejača pare kotlovskog postrojenja K6-bloka A5/110MW na TE Kolubara”, ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.1-2, Godina XIV, pp.121-127, Mart 2012. 

 31. S.Vukosavić, Ž.Despotović, N.Popov,”Visokonaponski visokofrekventni energetski pretvarač za elektrostatičko izdvajanje čestica iz dimnih gasova na termoelektranama: finansijski efekti ”, ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.1, Godina XIII, pp. 137-141, Mart 2011.

 32. Ž.Despotović, A.Ribić, ”Uvećanje energetske efikasnosti elektromagnetnih vibraciono transportnih pogona”, ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.1, Godina XIII, pp.229-235, Mart 2011.

 33. S.Vukosavić, Ž.Despotović, N.Popov,”Univerzalni elektronski merni modul za merenje struje i napona elektrostatičkih izdvajača”, ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.2, Godina XIII, pp. 32-35, Mart 2011. 

 34. S.Vukosavić,Ž.Despotović, O.Đorđević, N.Popov, M.Bakić, D.Nešić, M.Tasić, G.Stanković, S.Milosavljevic, Lj.Jovanović, D.Kisić, ”Rezultati eksploatacionih ispitivanja karakteristika elektrofiltara na TE-Morava, napajanog iz visokofrekventnog sistema domaće proizvodnje AR70/1000”, ELEKTROPRIVREDA, Godina: LXIV, Vol.1, pp.5-18, Jul 2011.

 35. S.Vukosavić, Ž.Despotović, ” Retrofit napajanja elektrostatičkih izdvajača čestica iz dimnih gasova na termoelektranama”, TEHNIKA-Elektrotehnika, Vol.66/br.4, pp.597-605, Septembar 2011. 

 36. S.Vukosavić, Ž.Despotović, ”Iskustva u eksploataciji hibridnog napajanja elektrostatičkih izdvajača na TE Morava”, ELEKTROPRIVREDA , Vol.64/br.3, pp.241-249, Sept./Okt. 2011.(rad nagrađen kao najzapaženiji na konferenciji CIGRE 2011-Zlatibor , STK HVDC).

 37. Ž.Despotović, S.Vukosavić, M.Bakić, ”Savremeni elektrostatički izdvajači”, ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3, pp.237-247, Mart 2010

 38. S.Vukosavić, Ž.Despotović, N.Popov,”Savremene metode elektrostatičkog izdvajanja čestica iz dimnih gasova”, Energetske Tehnologije, Vol.7, Br.4, pp.31-40, Mart 2010

 39. Ž.Despotović, A.Ribić, ”Uvećanje energetske efikasnosti elektromagnetnih vibracionih pogona ”, Energetske Tehnologije, Vol.7, Br.4, pp.66-75, Mart 2010

 40. Z.Despotovic, S.Despotovic, S.Sudarevic, ” Electro-Hydraulics Vibratory Exciter for Investigating Vehicle Vibration Effects on Humans”, Scientific Technical Review, Vol.60, No.01, pp.3-11, September 2010. 

 41. Ž.Despotović, S.Vukosavić, ”Razvoj prototipa visokonaponskog visokofrekventnog transformatora za napajanje elektrostatičkih izdvajača”, ELEKTROPRIVREDA, Godina: LXIII Vol.2, pp.107-116, Septembar 2010.

 42. Ž.Despotović, A.Ribić,”Amplitudsko-frekventna kontrola rezonantnih vibracionih dozatora sa elektromagnetnom pobudom”, TEHNIKA-Elektrotehnika, Vol.4, pp.15-22, Oktobar 2010.

 43. S.Vukosavic, N.Popov, Z. Despotovic,“Power Electronics Solution to Dust Emissions from Thermal Power Plants, Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol.7, No2, pp.231-252, November 2010. 

 44. D.Prodanović, P.Vojt, Ž.Despotović, V.Vučurević, ”Merenja na beogradskom kanalizacionom sistemu”, VODA i SANITARNA TEHNIKA, Vol.4, pp.69-80, Jul-Avgust 2009.

 45. Ž. Despotović, S.Vukosavić, D.Arnautović, I. Stevanović, ”Visokofrekventno napajanje i njegov uticaj na kvalitet rada elektrostatičkih izdvajača”, ELEKTROPRIVREDA, Vol.4, pp.132-143, Decembar 2008

Naučni rad na domaćoj konferenciji

 1. Željko.V. Despotović, Ilija.R Stevanović, Aleksandar Milenković, "SISTEM ENERGETSKIH PRETVARAČA ZA HIBRIDNO NAPAJANJE SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE USEVA", 36 Simpozijum CIGRE 2023, Zlatibor, Srbija, 22-26.05.2023.

 2. Željko.V. Despotović, Mirjana Vijatović Petrović, Jelena D. Bobić, "VISOKONAPONSKI IZVOR NAPAJANJA ZA KORONA POLARIZACIJU TANKIH PVDF FILMOVA", 36 Simpozijum CIGRE 2023, Zlatibor, Srbija, 22-26.05.2023.

 3. Željko V.Despotović, "ENERGETSKI PRETVARAČI ZA PRIKUPLJANJE ENERGIJE IZ MEHANIČKIH VIBRACIONIH STRUKTURA", 36 Simpozijum CIGRE 2023, Zlatibor, Srbija, 22-26.05.2023.

 4. M.Vuković, Ž.V.Despotović, B.Simonović, "Iskustva u izvođenju i eksploataciji solarne fotonaponske elektrane instalisane snage 500kW u fabrici Gruner d.o.o-Vlasotince", Simpozijum ENERGETIKA 2022, 21-24-06.2022, Zlatibor

 5. Ž.V.Despotović, A.Rodić, I.Stevanović, "Sistem napajanja i pametno upravljanje poljoprivrednimnzemljištem korišćenjem obnovljivih izvora energije", Simpozijum ENERGETIKA 2022, 21-24.06.2022., Zlatibor

 6. Ž.V.Despotović, P.Simić, PRAKTIČNA REALIZACIJA ENERGETSKOG PRETVARAČA SA KOREKCIJOM FAKTORA SNAGE U CILJU UVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI ULIČNE LED RASVETE, X Savetovanje Energetska Efikasnost i Obnovljivi Izvori Energije, Požarevac, 28 Septembar, 2022.  

 7. Ž.V.Despotović, B.Ivanović, Miodrag Vuković,  TERMOVIZIJSKA ISPITIVANJA AC RAZVODA KROVNE SOLARNE ELEKTRANE 500kW FABRIKE „GRUNER“-VLASOTINCE , X Savetovanje Energetska Efikasnost i Obnovljivi Izvori Energije, Požarevac, 28-29 Septembar, 2022.  

 8. Ž.V.Despotović, D.Matić, N.Stanković, ADAPTIVNO UPRAVLJANJE IGBT ENERGETSKOG PRETVARAČA TOFREKVENTNOG PREDAJNIKA U SREDNJENAPONSKOJ DISTRIBUTIVNOJ MREŽI , 35 Savetovanje CIGRE 2021, 3-7.10.2021, Zlatibor          

 9. Ž.V.Despotović, A.M.Pavlović, "Rekonstrukcija i povećanje energetske efikasnosti elektro-hidrauličkog pogona strele kopača na dopremi uglja na termoelektrani „NikolaTesla“-B",  Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost, SDIT- Požarevac, Oktobar 2021.

 10. Ž.V.Despotović, G.Dimić, M.Tajdić, "Dimenzionisanje solarnog napajanja alarmne stanice u sistemu za osmatranje, obaveštavanje i uzbunjivanje (OOiU)", Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije, SDIT-Požarevac, Okrobar 2021.

 11. Ž.V.Despotović, I.Stevanović, Hibridni Besprekidni Sistem Napajanja za Navodnjavanje Povrtarskih Kultura na Parceli “Grabovac”-Obrenovac, Zbornik radova konferencije ENERGETIKA 2021, Zlatibor, 23-25.06.2021.

 12. M.Tajdić, Ž.V.Despotović, J.Kon, "Realizacija besprekidnog napajanja komandno- upravljačkog centra u sistemu OOiU", Zbornik radova konferencije ENERGETIKA 2021, Zlatibor 23-25.06.2021. 

 13. Ž.V.Despotović, M.D.Jovanović, I.Stevanović, A.Rodić, M.Ivanov, Edukacija i Obuka u Oblasti Korišćenja Obnovljivih Izvora Energije-Praktični Primer Realizacije u STŠ „M.Pupin“-Kula, Zbornik radova konferencije ENERETIKA 2021,  Zlatibor 23-25.06.2021. 

 14. Ž.Despotović, I.Stevanović, A.Rodić, “Realizacija hibridnog sistema napajanja u cilju agro-tehničkih mera navodnjavanja na oglednoj parceli-Grabovac, Obrenovac”, Zbornik radova skupa ENERGETSKA EFIKASNOST i OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE, Požarevac, Novembar 2020, pp. 11-27, ISBN 978-86-916839-8-6

 15. Ž.Despotović, I.Stevanović, A.Rodić, M.Jovanović, M.Ivanov, “Realizacija eksperimentalne postavke za edukaciju i obuku u oblasti korišćenja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u STŠ-Mihajlo Pupin, Kula”, Zbornik radova skupa ENERGETSKA EFIKASNOST i OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE, Požarevac, Novembar 2020, pp. 11-27, ISBN 978-86-916839-8-6.

 16. Ž.V.Despotović, B.Djordjević, "Digitalno kontrolisani sinhroni BUCK-BOOST energetski pretvarač-Primena u solarnim sistemima", 34 Savetovanje CIGRE 2019, Srbija, Hotel Cepter, V. Banja, 02-06.06.2019.

 17. Ž.V.Despotović, Dj.Lekić, "Polumosni rezonantni PWM energetski pretvarač za amplitudsko-frekventnu kontrolu vibracionih dodavača", 34 Savetovanje CIGRE 2019, Srbija, Hotel Cepter, V. Banja, 02-06.06.2019.

 18. Ž.V.Despotović, N.Savić, D.Ilijević, "Realizacija upravljačkog sistema za podmazivanje ležajeva dvokrilnih vrata na brodskoj prevodnici, HE ĐERDAP1", VII Sajam Energetske Efikasnosti i Obnovljivih Izvora energije 2019, Požarevac, Srbija, 25.10-26.10.2019,

 19. Ž.V.Despotović, M.D.Jovanović, A.Rodić, I.Stevanović, "Praktične realizacije sistema za dvo-osno praćenje sunčeve putanje", VII Sajam Energetske Efikasnosti i Obnovljivih Izvora energije 2019, Požarevac, Srbija, 25.10-26.10.2019,

 20. Z.Perić, Ž.V.Despotović, B.Koprena, "Optimizacija i verifikacija sistema besprekidnog napajanja u TS 110/20kV Laktaši-2", IV Naučno-Stručni Simpozijum ENERGETSKA EFIKASNOST – ENEF 2019, Banja Luka, Republika Srpska, 14.-15.Novembar 2019.

 21. P.Ćeran, Ž.V.Despotović, "Snimanje i analiza vučnog dijagrama elektromotornog pogona lokomotive serije 441 u sistemu za dopremu uglja na termoelektranama TENT-A i TENT-B", XXXIV Simpozijum ENERGETIKA 2018, Zlatibor, 27.03-30.03.2018.

 22. Ž.V.Despotović, M.D.Jovanović, M.Tajdić, "Upravljački uređaj za čišćenje suvim ledom", XXXIV Simpozijum ENERGETIKA 2018, Zlatibor, 27.03-30.03.2018.

 23. Ž.V.Despotović, M.D.Jovanović, I.Stavanović, M.Majstorović, „REGULACIJA PRITISKA U MOBILNOM "OFF-GRID" FOTONAPONSKOM SISTEMU ZA NAVODNJAVANJE USEVA“, Zbornik radova- VI Sajam energetske efikasnosti, 30-31.10.2018, Požarevac, ISBN 978-86-916839-5-6-5.

 24. V.Šinik, Ž.Despotović, ”Uticaj nelinearnih potrošača male snage na kvalitet električne energije”, XXXIII Simpozijum ENERGETIKA 2017, Zlatibor, 28.03-31.03.2017. 

 25. Ž.V.Despotović, M.Lečić, ”Spektralni sastav pobudne sile rezonantnih elektromagnetnih vibraciono-transportnih pogona napajanih iz elektroenergetskih pretvarača”, XXXIII Simpozijum ENERGETIKA 2017, Zlatibor, 28.03-31.03.2017.

 26. Ž.V.Despotović, V.Šinik, ”Naponska regulacija tiristorskog energetskog pretvarača u pogonu elektromagnetnog vibracionog silosnog izuzimača”, XXXIII Simpozijum ENERGETIKA 2017, Zlatibor, 28.03-31.03.2017.

 27. A.Rodić, M.D. Jovanović, Ž.V.Despotović, I.Stevanović, J.Subić, “Ekonomski i ekološki aspekti obnovljivih izvora energije u poljoprivrednoj proizvodnji u Republici Srbiji“, Zbornik radova II Savetovanja sa međunarodnim učešćem "Održiva Energetika 2017", V.Banja 22-23.03.2017, Vol.2, No1, pp.193-203, ISBN-978-86-80464-05-3.

 28. Ž.V.Despotović, A.M.Pavlović, „OPTIMIZACIJA RADA REGULISANIH ELEKTROMOTORNIH POGONA VIBRACIONIH SITA ZA ODVAJANJE KOTLOVSKOG PEPELA OD ŠLJAKE NA TERMOELEKTRANAMA“, Zbornik radova 33 konferencije CIGRE 2017, Zlatibor, 06-08.06.2017, STK B4, Vol.33. pp.R B4 04.1-12, ISBN 978-86-82317-81-4.

 29. B.Čupić, N.Laketić, Ž.V.Despotović, B.Grujičić, I.V.Naumovska, „DINAMIČKA KOMPENZACIJA ELEKTROMOTORNOG POGONA DROBILICA 0.4kV, 50Hz, SNAGE 500kW U OKVIRU TEHNOLOŠKE  LINIJE ZA PROIZVODNJU PELETA“, Zbornik radova 33 konferencije CIGRE 2017, Zlatibor, 06-08.06.2017,  STK B4, Vol.33. pp.R B4 03.1-11, ISBN 978-86-82317-81-4. 

 30. Đ.Pavlović, Ž.V.Despotović, „UTICAJ ZAMAJCA NA DINAMIČKE KARAKTERISTIKE DIZEL- ELEKTRIČNOG AGREGATA“, Zbornik radova 33 konferencije CIGRE 2017, Zlatibor, 06-08.06.2017, STK  A1, Vol.33. pp.R A1 06 1-10, ISBN 978-86-82317-81-4.

 31. B.Čupić, Ž.Marković, Ž.V.Despotović, A.Marković, "Racionalizacija potrošnje električne energije kompenzacijom reaktivne snage u mreži rudarskog basena Kolubara" , II Međunarodni simpozijum  INVESTICIJE i NOVE TEHNOLOGIJE u ENERGETICI i RUDARSTVU, Borsko Jezero 18-20.09.2017.

 32. B.Čupić, Ž.V.Despotović, I.V.Naumovska, " Značaj i uloga dinamičke kompenzacije reaktivne energije u cilju povećanja efikasnosti energetskih postrojenja", II Međunarodni simpozijum INVESTICIJE i NOVE TEHNOLOGIJE u ENERGETICI i RUDARSTVU, Borsko Jezero 18-20.09.2017.

 33. Ž.V.Despotović, B.Čupić, B.Grujičić, B.Arsić, M.Ivezić, " Poboljšanje pogonskih karakteristika livnice Sirmium steel primenom dinamičke kompenzacije reaktivne energije", II Međunarodni simpozijum INVESTICIJE i NOVE TEHNOLOGIJE u ENERGETICI i RUDARSTVU, Borsko Jezero 18-20.09.2017.

 34. Ž.V.Despotović, E.Lakić, N.Laketić, ”Uloga i značaj dinamičke kompenzacije reaktivne električne snage u sistemima za tačkasto zavarivanje”, Zbornik radova - V Sajam Energetske Efikasnosti i Obnovljivih izvora energije 2017, Vol.1, pp. 35-48, ISBN 978-86-916839-4-8; skup organizovan pod pokroviteljstvom SDIT grada Požarevca, Požarevac, 20.10.2017.

 35. Ž.V.Despotović, A.Pavlović, D.Ivanić, V. Arsovski, “Povećanje efikasnosti sistema vibracionog odvajanja šljake od pepela na termoelektranama“, Zbornik radova I Savetovanja sa međunarodnim učešćem "Održiva Energetika 2016", Tara 16-18.03.2016, Vol.1, No1, pp.61-72, ISBN 978-86-464-01-5.

 36. A.Rodić, M.Vujović, Ž.V.Despotović, “Izgradnja energetski održivih naselja“, Zbornik radova I Savetovanja sa međunarodnim učešćem "Održiva Energetika 2016", Tara 16-18.03.2016, Vol.1, No1, pp.135-144, ISBN-978-86-464-01-5.

 37. Đ.Pavlović, Ž.V.Despotović, I.V.Naumovska, A.Grujić, "Regulacija napona i učestanosti dizel električnog agregata opterećenog asinhronim motorom", Zbornik XV Naučno-stručnog simpozijuma INFOTEH 2016, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 16-18.03.2016., Vol.15, pp.836-841, Mart 2016, ISBN 978-99955-763-6-3.

 38. D.Mihić , M.Terzić , S.N.Vukosavić , Ž.V.Despotović, "Novi analitički model koji uzima u obzir efekte međusobne interakcije faza 8/6 prekidačkog reluktantnog motora", Zbornik XV Naučno-stručnog simpozijuma INFOTEH 2016, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 16-18.03.2016., Vol.15, pp.161-166, Mart 2016, ISBN 978-99955-763-6-3.

 39. Ž.V. Despotović, M.D.Jovanović, I.Stevanović, M.Majstorović. " Sprezanje i sinhronizacija grupe invertora u OFF-grid mobilnom solarnom sistemu ", XXXII Savetovanje ENERGETIKA 2016, 22.03-25.03.2016 god. Zlatibor.

 40. D.Mihić, M.Terzić, S.N.Vukosavić, Ž.V.Despotović, "Uticaj efekata međusobne interakcije faza na dinamičke karakteristike pogona sa 8/6 prekidačkim reluktantnim motorom ", XXXII Savetovanje ENERGETIKA 2016, 22.03-25.03.2016 god. Zlatibor.

 41. Ž.V.Despotović, A.M.Pavlović, D.Ivanić, V.Arsovski, " Rekonstrukcija pogona vibracionih sita u okviru sistema za transport šljake i pepela na termoelektrani Nikola Tesla – B ", XXXII Savetovanje ENERGETIKA 2016, 22.03-25.03.2016 god. Zlatibor

 42. D.Mihić, M.Terzić, S.N.Vukosavić, Ž.V.Despotović, "Komparativna analiza performansi unipolarno i bipolarno napajanog 8/6 prekidačkog reluktantnog motora", Zbornik radova 60-te Konferencije za Elektroniku, Telekomunikacije, Računarstvo, Automatiku i Nuklearnu tehniku-ETRAN, Zlatibor, 13-16. Jun 2016, Vol.60, Br.1, pp.60-65, ISSN: 978-86-7466-618-0.

 43. Ž.V.Despotović, M.D.Jovanović, I.Stevanović, ”Primena mobilnih solarnih jedinica u ratarstvu i stočarstvu”, Zbornik radova - IV Sajam Energetske Efikasnosti i Obnovljivih izvora energije, Vol.1, pp. 11-26, ISBN 978-86-916839-3-1; skup organizovan pod pokroviteljstvom SDIT grada Požarevca, Požarevac, 28.10.2016.

 44. A.Rodić, M.Vujović, Ž.V.Despotović, "Projektovanje energetski održivih naselja", ODRŽIVA ENERGETIKA, Udruženje klaster komora za zaštitu životne sredine i održivi razvoj , Tara 2016.

 45. Ž.Despotović, M.Nedeljković, ” Rezonantni energetski pretvarač za amplitudsko- frekventno upravljanje elektromagnetnim vibracionim aktuatorima ", XIV Naučno-stručni simpozijum INFOTEH®-JAHORINA 2015, Jahorina, Bosna i Hercegovina 18-20.03.2015.

 46. M.Nedeljković, Ž.Despotović ”Specifičnosti visokonaponskih visokofrekventnih merenja na elektrodnom sistemu elektrostatičkih izdvajača u termoelektranama", XIV Naučno-stručni simpozijum INFOTEH®-JAHORINA 2015, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 18-20.03.2015,

 47. Ž.V.Despotović, S.N.Vukosavić, N.Popov, D.Mihić, ”Metodologija i način elektro-termičkog testiranja visokonaponskih visokofrekventnih jedinica za napajanje elektrostatičkih filtara”, 32. Simpozijum CIGRE Srbija 2015, Zlatibor , 17.05-21.05.2015.

 48. Ž.V.Despotović, ”Uvećanje energetske efikasnosti napojnih jedinica elektrostatičkih izdvajača primenjenih na termoelektranama” (predavanje po pozivu), Zbornik radova -III Sajam Energetske Efikasnosti i Obnovljivih izvora energije, Vol.1, pp. 17-34, ISBN 978-86-916839-2-4; skup organizovan pod pokroviteljstvom SDIT grada Požarevca, Požarevac, 11.09.2015.  

 49. Ž.V.Despotović, A.Rodić, I.Stevanović, M.Jovanović, S.Popić, “Primena mobilnog robotizovanog solarnog generatora u novim ekološkim tehnologijama u poljoprivredi“, Zbornik radova I savetovanja sa međunarodnim učešćem – INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, RAZVOJ I PRIMENA U UNAPREĐENJU ŽIVOTNE SREDINE IT EKO 2015, Beograd 07-08.12.2015, Vol1, No1, pp.15-25, ISBN978­86­ 80464­00­8..

 50. A.Grujić, S.Stojković,Ž.V.Despotović, V.Petrović, “Povećanje energetske efikasnosti VIŠER-a instaliranjem fotonaponske krovne elektrane“, Zbornik radova III naučno-stručnog skupa POLITEHNIKA 2015, Beograd, 04-05.12.2015, Vol1, No1, pp.123-128, ISBN 976­86­7498­064­4.

 51. Ž.V.Despotović, S.N.Vukosavić, N.Z.Popov, “Uređaji energetske elektronike za smanjenje emisija čvrstih čestica na termoelektranama“ (plenarno predavanje po pozivu), Zbornik radova I savetovanja sa međunarodnim učešćem – INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, RAZVOJ I PRIMENA U UNAPREĐENJU ŽIVOTNE SREDINE IT EKO 2015, Beograd 07-08.12.2015, Vol.1, No1, pp.1-214, ISBN 978­86­ 80464­00­8.

 52. Ž.Despotović,” Impulsno kontrolisani energetski pretvarač za elektro-otporno žarenje masivnih metalnih delova”, XXX Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2014, Zlatibor , 25.03-28.03.2014.

 53. Ž.Despotović,” Kontrola vibracionog pražnjenja prihvatnih levkova na postrojenjima elektrostatičkih izdvajača", XXX Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2014, Zlatibor , 25.03-28.03.2014.

 54. S.Vukosavić, Ž.Despotović, N.Popov, N.Lepojević, ”Visokofrekventna distribuirana multirezonantna topologija energetskog pretvarača za napajanje elektrostatičkih filtara", XXX Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2014, Zlatibor , 25.03-28.03.2014. 

 55. Ž.Despotović, A.Ribić, ” IGBT energetski pretvarač za kontrolisano vibraciono pražnjenje prihvatnih levkova na postrojenjima elektrostatičkih izdvajača”, CIGRE Srbija 2013, Zlatibor , 26.-30.05.2013.

 56. I.Stevanović, S.Popić, A.Rodić, Ž.Despotović, M.Jovanović, ” Pokretni robotizovani solarni generator, primer konstruktivnog rešenja mehaničke strukture”, 57.Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku-ETRAN, Zlatibor, 3-6. Jun 2013.

 57. Ž.Despotović, A.Jevtović, I.Berkeš, ”Razvoj upravljačkog uređaja ventila sigurnosti bubnja, pregrejača i međupregrejača pare kotlovskog postrojenja K6-bloka A5/110MW na TE Kolubara”, 28 Simpozijum ENERGETIKA 2012, Zlatibor , 27.03-30.03.2012.

 58. M.Jovanović, Ž.Despotović, ” Nao- Humanoidni robot visokih performansi”, 56.Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku-ETRAN, Zlatibor, 11-14. Jun 2012.

 59. Z.V.Despotovic, "Obnovljivi izvori energije-Stanje i Prespektive u Svetu i u Srbiji", INFO DANI 2012,  Beograd

 60. S.Vukosavić, Ž.Despotović, N.Popov,”Visokonaponski visokofrekventni energetski pretvarač za elektrostatičko izdvajanje čestica iz dimnih gasova na termoelektranama: finansijski efekti”, Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2011, Zlatibor , 23.03-25.03.2011.

 61. S.Vukosavić, Ž.Despotovic, N.Popov,”Univerzalni elektronski merni modul za merenje struje i napona elektrostatičkih izdvajača”, Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2011, Zlatibor , 23.03-25.03.2011.

 62. Ž.Despotović, A.Ribić,”Uvećanje energetske efikasnosti elektromagnetnih vibraciono-transportnih pogona”, Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2011, Zlatibor , 23.03-25.03.2011.

 63. S.Vukosavić, Ž.Despotović, ”Iskustva u eksploataciji hibridnog napajanja elektrostatičkih izdvajača na TE-Morava”, CIGRE Srbija 2011, Zlatibor , 29.05-31.05.2011. 

 64. V.Šinik, Ž.Despotović, B.Jovanović, ” Primena prenosnih struktura i postrojenja za proveru elektromagnetne usklađenosti električnih uređaja”, CIGRE Srbija 2011, Zlatibor , 29.05-31.05.2011.

 65. V.Šinik, Ž.Despotović , "Ekranizacija i metode za izračunavanje elektromagnetske efektivnosti ekranizacije”, Zbornik radova XVI Savetovanja Ee-2011, Vol. Ee 4, pp.1-5., N.Sad, Srbija, 26-28.10.2011.

 66. Ž.Despotović, O.Đorđević, M.Tasić, "Realizacija visokofrekventnog postrojenja za napajanje elektrostatičkih izdvajača na TE Morava", 54 Konferencija ETRAN, Donji Milanovac, Srbija, 07-11.06.2010

 67. O.Đorđević, Ž.Despotović, "Visokofrekventni regulisani ispravljač 60kV/1A za napajanje elektrostatičkih izdvajača", 54 Konferencija ETRAN, Donji Milanovac, Srbija, 07-11.06.2010.

 68. S.Vukosavić, Ž.Despotović, N.Popov, "Savremene metode elektrostatičkog izdvajanja čestica iz dimnih gasova, Naučno-stručni skup EFIKASNOST U PRIVREDI-2010, Zrenjanin, Srbija, 26-27.11.2010.

 69. Ž.Despotović, V.Šinik, A.Ribić, "Uvećanje energetske efikasnosti elektromagnetnih vibraciono transportnih pogona, Naučno-stručni skup EFIKASNOST U PRIVREDI-2010, Zrenjanin, Srbija, 26-27.11.2010. 

 70. V.Šinik, Ž.Despotović, S.Besarabić, "Elektromagnetska kompatibilnost električnih uređaja i primena prenosnih struktura i postrojenja za proveru elektromagnetske usklađenosti, Naučno-stručni skup EFIKASNOST U PRIVREDI-2010, Zrenjanin, Srbija, 26-27.11.2010.

 71. A.I. Ribic, Z.V. Despotovic, "PI plus State Observer Control of Electromagnetic Vibratory Feeder ", 53rd ETRAN Conference, Vrnjačka Banja, Serbia, June 15-19, 2009.

 72. Ž.V. Despotović, A.I. Ribić, "Strujna Kontrola Rezonantnih Elektromagnetnih Vibracionih Dozatora ", 53 Konferencija ETRAN, Vrnjačka Banja, Srbija, 15-19.06.2009.

 73. Ž.Despotović, “Dinamičko ponašanje momentnog motora sa permanentnim magnetima”, Zbornik radova XLIX konferencije ETRAN, Budva 5-10.06.2005, Vol.I, pp.369-373. 

 74. M.Peško, Ž.Despotović, O.Rakić ,“ Matematički model momentnog motora sa permanentnim magnetima”, Zbornik radova XLIX konferencije ETRAN, Budva 5-10.06.2005, Vol.I, pp.373-377. 

 75. Ž.Despotović, M.Peško,“Matematički model Vibraciono-Transportnog Pogona sa Elektromagnetnim Vibracionim Aktuatorom”, Zbornik radova XLVIII konferencije ETRAN, Čačak 8-13.06.2004, Vol.I, pp.276-279. 

 76. Ž.Despotović, Z.Stojiljković, “Jedna realizacija AC/DC Tranzistorskog Energetskog Pretvarača za Pogon Elektromagnetnih Vibracionih Transportera”, V Simpozijum Industrijska Elektronika INDEL, Banja Luka, 11-13.IX.2004, Zbornik radova T2A, pp.34-40. 

 77. M. D. Jovanovic, M.Vukobratovic, Z.V.Despotovic, “General-Purpose Six-Joint Robot Controller”, PROCEEDINGS of the XLVII Conference ETRAN, H.Novi 8-13.06.2003, Vol. IV, pp.371-375.

 78. Ž.Despotović, Z.Stojiljković, M.Jovanović, “Frekventno kontrolisan energetski pretvarač za pogon elektromagnetnih vibracionih dozatora”, Zbornik radova XLVII konferencije ETRAN, H.Novi 8-13.06.2003, Vol.I, pp.413-416.

 79. Z.Stojiljković, Ž.Despotović, "Regulisani ispravljač za napajanje elektrostatičkih filtara", 12 Simpozijum  Energetska Elektronika- Ee 2003, 5-7.11. 2003, Novi Sad.

 80. M.Jovanović, M.Vukobratović, Ž.Despotović, "Univerzalni kontroler za robot sa šest stepeni slobode", 12 Simpozijum Energetska elektronika- Ee 2003, 5-7.11.2003, Novi Sad.

 81. Ž.Despotović, Z.Stojiljković, M.Jovanović, ”Tiristorski pretvarač za pogon elektromagnetnih vibratora”,Zbornik radova X Simpozijuma Energetska Elektronika, N.Sad 14-16.X. 1999, pp.150-156. 

 82. Z.Stojiljković, Ž.Despotović,”Korekcija faktora snage u pogonu elektromagnetnih vibratora”, Zbornik radova X Simpozijuma Energetska Elektronika, N.Sad 14-16.X. 1999, pp. 157-164. 

 83. Ž.Despotović, D.Ostojić, M.Timotijević ”Mikrokontrolerski nadzor i upravljanje mikserom u okviru tehnološke linije VINFLEKS”-P.S.GRMEČ, Zbornik radova XL konferencije ETRAN , Budva 4-7. VI. 1996, pp. 34-37.

 84. Ž.Despotović, N.Vulić, ”Poluprovodnički teretni prekidač na elektro lokomotivama serije 461”, Zbornik radova XXXIX Konferencije ETRAN, Zlatibor 6-9.VI.1995, pp. 547-550.

 85. V.Lazarević, N.Vulić, Ž.Despotović,”Tiristorski teretni prekidač rekonstruisanog regulatora napona na lokomotivama 25kV, 50Hz”, Zbornik radova VIII Simpozijuma Energetska Elektronika, N.Sad 27-29. IX. 1995, pp. 259-266.

PhD Željko Despotović slika

PhD Željko Despotović

Kabinet: 606

Elektronska pošta: zeljko.despotovic@viser.edu.rs

Konsultacije
 • Sreda: 20-21č
 • Četvrtak: 20-21č
Predmeti