Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Системи за третман отпадних вода Шифра: 180717 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов: Знања из физике, основа електроенергетике и нових енергетских технологија
Циљ: Стицање основних знања о улози и значају постројења и електроенергетских уређаја (ЕЕУ) за третман отпадних вода (комуналних и индустријских),проучавање напредних техника управљања квалитетом вода.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да схвате основне принципе и методе третмана и пречишћавања отпадних вода (комуналних и индустријских), начин рада ЕЕУ који се користе у системима за третман отпадних вода као и основне принципе њиховог пројектовања.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање; Основни појмови о настајању отпадних вода (комуналних и индустријских), појам третмана отпадних вода, светске и домаће норме у погледу граничних вредности,
 2. Здравствени и еколошки аспекти у управљању третманом отпадних вода
 3. Физичко-хемијски поступци за третман отпадних вода и припадајући електро-енергетски уређаји за њихово ефикасно остваривање
 4. Основни принципи биолошких и анаеробних поступака за третман отпадних вода; примери карактеристичних реактора са акцентом на примену мерно-регулационих и управљачких уређаја
 5. Комбиновани технолошки системи и постројења за третман отпадних вода; начин извођења технолошког процеса и припадајућих електро-управљачких кругова
 6. Системи за дезинфекцију отпадних вода
 7. Системи за одлагање отпадног материјала
 8. Електрични актуатори и погонски механизми у технолошком поступку третмана отпадних вода (комуналних и индустријских); аспект енергетске ефикасности постројења
 9. Примена регулисаних електромоторних погона у системима технолошког третмана отпадних вода
 10. Мерно-регулациони системии системи за надзор, који се примењују у технолошком поступку третмана отпадних вода (комуналних и индустријских)
 11. Основни принципи узорковања и анализе комуналних и индустријских вода; примена информационих технологија и база података
 12. Поступак израде електро-енергетских пројеката за конкретна технолошка постројења за третман комуналних и индустријских отпадних вода
 13. Савремени трендови у унапређењу коришћења енергетске и мерно регулационе опреме у третману отпадних вода (интелигентни погонски системи, сензорске мреже, HMI,SCADAуправљачки системи)
Практична настава:
 1. Практична настава је организована кроз аудиторне вежбе и израду семинарског рада. Практична настава у потпуности прати програм предавања. Предвиђа се део практичне наставе кроз посету електроенергетским постројењима за третман комуналних и индустријских отпадних вода .
Литература
 1. D. Povrenović, M. Knežević, Osnove tehnologije prečišćavanja otpadnih voda, TMF-Beograd, 2013.
 2. Wastewater treatment plants-Recommended Electrical Network Design for Efficient Plant and Energy Operations, IEC standard compliance, Schneider Electric, 2012.
 3. Mackenzie L. Davis, Water and Wastewater Engineering, McGraw-Hill Companies, lnc, 2010
 4. Shun Dar Lin, Water and Wastewater Calculations Manual (Sec.Ed.), McGraw-Hill Companies, Inc., 2007.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
10
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00