Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Одржавање мотора и моторних возила Шифра: 140807 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов:
Циљ: Овладавање савременим поступцима и уређајима за утврђивање исправности рада програмски управљаних мотора и моторних возила уз употребу техничке документације произвођача.
Исход: Утврђивање исправности рада и отклањање неисправности везаних за управљање мотора и возила рачунаром и утврђивање неисправности за делове и склопове којима не управља рачунар. Састављањеинформационогсистемазаодржавањевозилапоресурсу.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. 1. Мотор и возило
 2. 2. Животни век
 3. 3. Ефективност
 4. 4. Поузданост
 5. 5. Расположивост
 6. 6. Функционална погодност
 7. 7. Превентивно и корективно одржавање
 8. 8. Дијагностика и самодијагностика
 9. 9. Стање рада и отказа
 10. 10. Радионица (сервис)
 11. 11. Радно место, опрема, алати и специјални алати
 12. 12. Дизалица за возило и канал
 13. 13. Технички преглед
 14. 14. Одржавање по ресурсу (километражи)
 15. 15. Одржавање по пријави квара
 16. 16. Нормативи рада, материјала и резервних делова
 17. 17. Информациони систем одржавања и одзива по одржавању (квалитет рада и резервних делова)
 18. 18. Законске норме о заштити човекове средине које мотор мора да задовољи
 19. 19. Норме ЕУРО 3, 4 и 5
 20. 20. Припрема возила за спортска такмичења, побољшање перформнси возила и мотора
 21. 21. Измене машинских елемената и склопова мотора за повећање снаге мотора и динамике возила
 22. 22. Измене параметара програмског управљања пуњењем мотора свежом смешом
Практична настава:
 1. Прати теоријску наставу
Литература
 1. 1. Тодоровић Ј., Зеленовић Д.: Eфектиност система у машинству, Научна књига, Београд, 2004.
 2. 2. Васић Б., Јанковић Д., Цуровић Д.: Tехнологија одржавања возила, Машински фак. Београд, 2000.
 3. 3. Крстић Б., Техничка експлоатација моторних возила, Факултет инжењерских наука Крагујевац 2009.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе: 1
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
20
Усмени испит
20
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00