Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Сретен Перић

Образовање

  • Основне академске студије: Војнотехничка академија Загреб (Београд), Мотори и моторна возила  [1990 - 1995]
  • Магистарске студије: Универзитет у Београду, Машински факултет, Моторна возила  [2003-2006]
  • Докторске студије: Универзитет одбране у Београду, Моторна возила [2006 - 2009]

Биографија

др Сретен Р. Перић, у изборном звању редовни професор, је рођен у Земуну, 21. децембра 1970. године. Основну школу је завршио у Јакову. Техничку средњу војну школу (ТСВШ) копнене војске завршио је 1990. године у Загребу. Војнотехничку академију у Загребу уписао је школске 1990/91. године. Дипломирао јe на смеру мотори и моторна возила 29.јула 1995. године. Дипломски рад је урадио из предмета Мотори СУС под менторством редовног професора др Стевана Веиновића. Последипломске студије на Машинском факултету Универзитета у Београду уписао је 2003. године, а Магистарску тезу под називом: „Утицај начина експлоатације мењачког преносника гусеничног возила на физичко-хемијске карактеристике средства за подмазивање“, рађену под менторством професора др Живана Арсенића, одбранио је 12.05. 2006. године.

Докторску дисертацију под називом „Допринос развоју метода дијагностике стања са аспекта физичко-хемијских и триболошких карактеристика уља код моторних возила“ одбранио је септембра 2009. године на Универзитету одбране у Београду.

По завршетку Војнотехничке академије, од септембра 1995. године до септембра 2003. године радио је на пословима организације и реализације техничког одржавања и средњег ремонта моторних возила у 179. Моторизованој бригади у Никшићу (Црна Гора). Од септембра 2003. године ради на Војној академији (Универзитету одбране), најпре као асистент, а од 2009. године као наставник. Тренутно ради у Војној академији (Универзитет одбране) у Београду на Катедри војномашинског инжењерства (начелник катедре - уједно наставник). На основним академским студијама реализује наставу (предавања) из следећих предмета: Технологија одржавања моторних возила, Конструкција неборбених возила, Основe конструкције мотора и возила, Мехатронички системи возила, Борбена возила 2.  На мастер академским студијама реализује наставу (предавања) из следећих предмета: Техничка дијагностика, Ефективност система, Конструкција специјалних возила, Оцењивање усаглашености техничких система. На докторским академским студијама реализује наставу из следећих предмета: Инжењерство одржавања техничких система, Методе и организација научноистраживачког рада, Пројектовање специјалних возила, Одабрана поглавља из теорије кретања специјалних возила, Одабрана поглавља из конструкције подсистема специјалних возила.

Аутор је 8 радова у међународним часописима категорије М20 (SCI листа), 3 рада у међународном часопису категорије М 24, 65 радова са међународних конференција категорије М33, 4 рада на конференцијама националног значаја категорије М63, 8 радова у домаћим часописима категорије М52, ...

Коаутор је једног уџбеника, два практикума и аутор је једне скрипте. Аутор је једног техничког решења. Активно учествовао у 6 научноистраживачких пројеката под покровитељством Министарства одбране.

Чланство у стручним удружењима у земљи и иностранству: ЈУМВ (Београд-Србија), Српско триболошко друштво (Крагујевац-Србија), Balkan Tribological Association (Sofia-Bulgaria).

Именовани је решењем Министарства правде број: 740-05-04412/2010-03 од 06.07.2011.године изабран за судског вештака за област машинска техника - ужа специјалност: моторна возила.

Сарадник је Акредитационог тела Србије од 2020. године где има статус техничког експерта за контролна тела.


Референце

др Сретен Перић слика

др Сретен Перић

Kабинет: 104

Eлектронска пошта: sretenperic@yahoo.com

Консултације
  • Среда: 15.15 - 16.15
Предмети
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00