Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Sreten Perić

Obrazovanje

  • Osnovne akademske studije: Vojnotehnička akademija Zagreb (Beograd), Motori i motorna vozila  [1990 - 1995]
  • Magistarske studije: Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Motorna vozila  [2003-2006]
  • Doktorske studije: Univerzitet odbrane u Beogradu, Motorna vozila [2006 - 2009]

Biografija

dr Sreten R. Perić, u izbornom zvanju redovni profesor, je rođen u Zemunu, 21. decembra 1970. godine. Osnovnu školu je završio u Jakovu. Tehničku srednju vojnu školu (TSVŠ) kopnene vojske završio je 1990. godine u Zagrebu. Vojnotehničku akademiju u Zagrebu upisao je školske 1990/91. godine. Diplomirao je na smeru motori i motorna vozila 29.jula 1995. godine. Diplomski rad je uradio iz predmeta Motori SUS pod mentorstvom redovnog profesora dr Stevana Veinovića. Poslediplomske studije na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisao je 2003. godine, a Magistarsku tezu pod nazivom: „Uticaj načina eksploatacije menjačkog prenosnika guseničnog vozila na fizičko-hemijske karakteristike sredstva za podmazivanje“, rađenu pod mentorstvom profesora dr Živana Arsenića, odbranio je 12.05. 2006. godine.

Doktorsku disertaciju pod nazivom „Doprinos razvoju metoda dijagnostike stanja sa aspekta fizičko-hemijskih i triboloških karakteristika ulja kod motornih vozila“ odbranio je septembra 2009. godine na Univerzitetu odbrane u Beogradu.

Po završetku Vojnotehničke akademije, od septembra 1995. godine do septembra 2003. godine radio je na poslovima organizacije i realizacije tehničkog održavanja i srednjeg remonta motornih vozila u 179. Motorizovanoj brigadi u Nikšiću (Crna Gora). Od septembra 2003. godine radi na Vojnoj akademiji (Univerzitetu odbrane), najpre kao asistent, a od 2009. godine kao nastavnik. Trenutno radi u Vojnoj akademiji (Univerzitet odbrane) u Beogradu na Katedri vojnomašinskog inženjerstva (načelnik katedre - ujedno nastavnik). Na osnovnim akademskim studijama realizuje nastavu (predavanja) iz sledećih predmeta: Tehnologija održavanja motornih vozila, Konstrukcija neborbenih vozila, Osnove konstrukcije motora i vozila, Mehatronički sistemi vozila, Borbena vozila 2.  Na master akademskim studijama realizuje nastavu (predavanja) iz sledećih predmeta: Tehnička dijagnostika, Efektivnost sistema, Konstrukcija specijalnih vozila, Ocenjivanje usaglašenosti tehničkih sistema. Na doktorskim akademskim studijama realizuje nastavu iz sledećih predmeta: Inženjerstvo održavanja tehničkih sistema, Metode i organizacija naučnoistraživačkog rada, Projektovanje specijalnih vozila, Odabrana poglavlja iz teorije kretanja specijalnih vozila, Odabrana poglavlja iz konstrukcije podsistema specijalnih vozila.

Autor je 8 radova u međunarodnim časopisima kategorije M20 (SCI lista), 3 rada u međunarodnom časopisu kategorije M 24, 65 radova sa međunarodnih konferencija kategorije M33, 4 rada na konferencijama nacionalnog značaja kategorije M63, 8 radova u domaćim časopisima kategorije M52, ...

Koautor je jednog udžbenika, dva praktikuma i autor je jedne skripte. Autor je jednog tehničkog rešenja. Aktivno učestvovao u 6 naučnoistraživačkih projekata pod pokroviteljstvom Ministarstva odbrane.

Članstvo u stručnim udruženjima u zemlji i inostranstvu: JUMV (Beograd-Srbija), Srpsko tribološko društvo (Kragujevac-Srbija), Balkan Tribological Association (Sofia-Bulgaria).

Imenovani je rešenjem Ministarstva pravde broj: 740-05-04412/2010-03 od 06.07.2011.godine izabran za sudskog veštaka za oblast mašinska tehnika - uža specijalnost: motorna vozila.

Saradnik je Akreditacionog tela Srbije od 2020. godine gde ima status tehničkog eksperta za kontrolna tela.


Reference

PhD Sreten Perić slika

PhD Sreten Perić

Kabinet: 101

Elektronska pošta: sretenperic@yahoo.com

Konsultacije
  • Sreda: 15.15 - 16.15
Predmeti