Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Мотори и моторна возила Шифра: 140407 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов:
Циљ: Изучавање савремених конструкција моторних возила, мотора и преносника снаге и обртног момента.
Исход: Способност изградње и уградње склопова возила, мотора и преносника снаге применом алата и опреме.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. 1. Конструкција СУС мотора
 2. 2. Термодинамика радног циклуса: Измена радне материје, сабијање (компресија), довођење топлоте сагоревањем, ширење (експанзија) и добијање механичког рада
 3. 3. Ото и дизел мотор
 4. 4. Системи за развођење радне материје
 5. 5. Системи за напајање горивом
 6. 6. Паљење и сагоревање смеше
 7. 7. Надпуњење механичким и турбо компресорима
 8. 8. Подмазивање мотора
 9. 9. Хлађење мотора
 10. 10. Радни параметри и погонске особине мотора
 11. 11. Програмско управљање мотором: Избор параметара рада мотора у зависности од захтева за снагу
 12. 12. Моторно возило
 13. 13. Системи за управљање
 14. 14. Системи за кочење
 15. 15. Систем за ослањање
 16. 16. Електронска контрола кочења, (ABS) проклизавања (TCS) и стабилности управљања возилом (ESP)
 17. 17. Механички и хидродинамички преносници снаге и обртног момента
 18. 18. Специфичности перформанси хибридних мотора и електромотора у погону моторног возила
Практична настава:
 1. Проучавање склопова мотора и возила у лабораторијским условима
Литература
 1. 1. Томић М., Петровић С., Mотори са унутрашњим сагоревањем, Машински факултет Београд, 2005. Томић Мирољуб, Oпрема мотора, Машински факултет Београд, 2005.
 2. 2. Јанићијевић Н., Јанковић Д. Тодоровић Ј., Kонструкција моторних возила, Машински факултет Београд, 1998.
 3. 3. Стефановић А., Друмска возила, Машински факултет Ниш, 2010.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе: 1
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
20
Усмени испит
20
Обавештења
© 2023 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00