Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Дигитална интегрисана електроника Шифра: 111907 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов: Познавање основних појмова електротехнике и електронике.
Циљ: Стицање знања о дигиталним електронским колима и склоповима, њиховим својствима и применама. Оспособљавање за анализу рада и пројектовање дигиталних електронских склопова.
Исход: Знање потребно за рад са лабораторијском опремом. Познавање принципа рада дигиталних електронских кола. Знање потребно за рад са интегрисаним дигиталним електронским колима и склоповима.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање (организација и садржај курса). Основни појмови.
 2. Основне карактеристике логичких кола у HC технологији.
 3. Комбинациона кола и кола са три стања.
 4. Осцилатори.
 5. Секвенцијална кола.
 6. Колоквијум.
 7. Пренос дигиталних података, RS-232, RS-422, RS-485.
 8. Меморије са серијским и паралелним приступом.
 9. АД и ДА конвертори.
 10. I2C и SPI магистрале. Компаративна анализа и примена.
 11. Асинхрони пренос података, на нивоу податка и блока.
 12. Полиномијални заштитни кодови.
 13. Закључна разматрања, самовредновање и анкета студената.
 14. Колоквијум.
Практична настава:
 1. Мерни инструменти и лабораторијска опрема.
 2. Логичка кола.
 3. Комбинационе логичке мреже
 4. Осцилатори.
 5. Флип-флопови.
 6. Паралелно серијска конверзија.
 7. Меморије.
Литература
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 0
Вежбе: 0
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00