Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Мерења 2 Шифра: 141007 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов: Познавање основних појмова из области електротехнике и електронике.
Циљ: Стицање теоријских и практичних знања о индустријским мерењима електричних и нелектричних величина. Упознавање са својствима програмабилних мерних уређаја и њиховом применом.
Исход: Познавање основних принципа рада мерних уређаја у индустрији, сензора и мерних претварача. Познавање основних принципа рада програмабилних мерних уређаја и аутоматизованих мерних система и оспособљеност за извршавање практичних задатака из области индустријске метрологије.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Мерни сигнали и системи. Oсновни појмови. Mерни информациони системи.
 2. Мерења у индустрији. Статичке и динамичке карaктеристике мерила. Мерни претварачи.
 3. Мерење у електроенергетици (наизменичне величине).
 4. Мерење електричне снаге и енергије. Мерење у сврхе обрачуна.
 5. Мерење неелектричних величина. Сензори (класификација и принципи рада).
 6. Мерења: помераја, угаоне брзине, убрзања и вибрација.
 7. Мерања: силе, момента и притиска. Принцип рада и примена мерних трака.
 8. Мерење температуре. Неелектрични и електрични сензори. Бесконтактно мерење.
 9. Мерење протока, нивоа и влажности.
 10. Вишефункционални дигитални мерни инструменти.
 11. Програмабилна мерна средства.
 12. Стандардни интерфејси програмабилних мерних уређаја и система (GPIB интерфејс)..
 13. Аутоматизовани мерни системи. Рачунар као контролер мерног система.
 14. Даљинско мерење. Мерни информациони системи.
 15. Закључна разматрања. Самовредновање курса.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања.
Литература
 1. Д. Прокин, П. Бошњаковић , Индустријска метрологија, ВИШЕР, 2016.
 2. П. Бошњаковић, Умеће мерења, ВИШЕР, 2011.
 3. Д. Прокин, П. Бошњаковић, Мерења 2, Приручник за лабораторијске вежбе, ВИШЕР, 2018.
 4. В. Дрндаревић, Персонални рачунари у системима мерења и управљања, Академска мисао, 2003.
 5. V. Kirianaki at al, Data Acquisition and Signal Processingfor Smart Sensors, John Wiley&Sons, 2001.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
15
активности на лабораторијским вежбама
15
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00