Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Елементи аутоматских система Шифра: 140907 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов:
Циљ: Циљ предмета је изучавање принципа рада и конструкције елемената (техничких средстава аутоматике) у системима аутоматског управљања.
Исход: Исход је стицање знања о типовима и структурама система управљања, о техничким условима за рад система и његових елемената, о принципима пројектовања и реализације аутоматских система.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Принципи аутоматске регулације и алгоритми управљања.
 2. Хијерархијски и дистрибуирани концепт управљања, прости регулациони круг, фундаментални закони управљања.
 3. Елементи и типологија система.
 4. Принципи градње елемената аутоматских система.
 5. Класификација елемената, статичке и динамичке карактеристике елемената.
 6. Стандардни сигнали у системима управљања, пренос сигнала у регулационом колу, стандардни интерфејси.
 7. Eлементи према функционалној улози у колу регулације.
 8. Мерни претварачи: принципи градње, карактеристике, сензори типичних процесних величина.
 9. Сензори у роботици и аутоматизованој производњи.
 10. Регулатори линеарни регулатори (пнеуматски, електронски и микропроцесорски ПИД регулатори); нелинеарни (релејни) регулатори ; квазилинеарни регулатори.
 11. Извршни елементи система: карактеристике, типични представници.
 12. Помоћни елементи у аутоматским системима управљања. Специјални елементи. Техничко оформљење система.
 13. Хидраулички елементи и системи.
 14. Пнеуматски елементи и системи.
 15. Колоквијум.
Практична настава:
 1. На лабораторијским вежбама студенти самостално и уз помоћ наставника експериментално одређују карактеристике (статичке и динамичке) конкретних елемената и врше анализу понашања лабораториских модела система.
Литература
 1. М. Џекулић, С. Драшковић, Елементи аутоматских система – приручник за лабораторијске вежбе, ВИШЕР, Београд 2016.
 2. М .Поповић, Сензори и мерења, 3. издање, ВЕТШ, Београд, 2000.
 3. Р .Мирковић, Хидраулика-Увод са примерима управљања, Микрокњига, Београд, 2013.
 4. Р .Мирковић, Пнеуматика-Увод са примерима управљања, Микрокњига, Београд, 2015
 5. Е .Хумо, Принципи иелементи аутоматске регулације, Свјетлост, Сарајево, 1990.
 6. Д. Хаџи-Пешић, Основи аутоматике, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2000.
 7. H.M. Hashemain, Sensor performance an reliability
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
35
семинарски рад
0
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Презентација предмета (1) Предавања (10)

P1- Uvodno predavanje

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P2 - Klasifikacija i karakteristike senzora

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P3 - Osnovni senzori

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P4 - Prezentacija_ P4

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P5 - Prezentacija_P5

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P6 - Prezentacija_P6

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P8 - Prezentacija_P8

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P9 - Prezentacija_P9

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P10 - Prezentacija_P10

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P7 - Prezentacija_P7

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежбе (0)
Преузимања (6)

Uvodna tema

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Senzori i merenjа, M. Popović

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Elektricni aktuatori, AC motori

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Elektricni aktuatori, step motori

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Hidraulički i pneumatski sistemi

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Električni aktuatori, DC motori

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Колоквијуми и међурезултати (1)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00