Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Увод у дијагностику возила Шифра: 140111 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов:
Циљ: Циљ предмета је да студенти савладају основе теорије и праксе дијагностике возила, електричних инсталација, хемијских извора струје, система за осветљење и утицај електромагнентих сметњи на рад електронских система возила.
Исход: По положеном испиту студент ће бити оспособљен да правилно приступи дијагностици електронских система возила, хемијских извора струје, система за осветљење пута уз примену превентивних мера заштите здравља и заштите животне средине.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Заштитне мере при раду на возилима и заштита животне средине.
 2. Дијагностички поступак утврђивања неисправности возила.
 3. Дијагностички кодови грешака. OBD и EOBD.
 4. Tехничке сервисне информације (ESI[tronic], Workshop, Autodata, Elsa Win,...).
 5. Анализа електричне шеме електронског система за управљање бензинскиммотором.
 6. Анализа електричне шеме електронског система за управљање дизел мотором.
 7. Дијагностички комуникациони уређаји.
 8. Дигитални мултиметри и осцилоскопи за мерења на возилима.
 9. Дијагностичка мерења у електронском систему за снабдевање електричном енергијом савременог возила са два оловна акумулатора.
 10. Извори струје за хибридна и електро возила.
 11. Дијагностичка мерења у електронским системима за регулацију осветљења пута.
 12. Утицај електромагнетних сметњи на рад електронскх система возила.
 13. Магистрале за пренос података између електронских јединица возила и комуникациони протоколи.
Практична настава:
 1. Студенти самостално или уз помоћ наставника решавају постављене задатке из области дијагностике електронских система возила и хемијских извора струје са комуникационим и мерним инструментима на возилима. Решавање конкретних задатака на основу постављених вежби у Практикуму.
Литература
 1. J.D. Halderman: Advanced engine performance diagnosis,Prentice Hall, ISBN 0-13-113254-7
 2. BOSCH: Automotive Handbook, ISBN 978-0-7680-4851-3
 3. BOSCH: Automotive electrics/Automotive electronics, ISBN 13:978-0-8376-1541-7
 4. BOSCH: Motor-Vehicle Batteries and Electrical Systems, ISBN 3-934584-71-32
 5. BOSCH: Automotive Lighting Technology, Windshield and Rear-Window Cleaning, ISBN 3-934584-70-53
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
20
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00